Grups de convivència estable als ensenyaments de règim especial i escoles d’adults

Els grups classe dels ensenyaments de règim especial i formació d’adults es consideren, a partir d’ara, grups de convivència estable.

Per tant, les mesures de protecció que s’hi apliquen són les mateixes que tenen la resta d’ensenyaments, que ja consideraven els grups classe com a grups de convivència estable. Aquestes són, principalment, les següents:

  • La higiene de mans.
  • La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte proper habitual, com és el cas de l’alumnat del mateix grup classe (s’elimina en aquests casos la distància mínima d’1,5 metres).
  • L’ús de la mascareta.

Els alumnes d’aquests ensenyaments han de seguir el mateix circuit de gestió de casos que fixa el Departament de Salut.

Els centres que imparteixen aquests ensenyaments poden introduir els grups de convivència estable a la Traçacovid.