Informacions generals del procés

Sinicia el procés electoral per escollir els representants sindicals del personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Mesa Electoral Coordinadora

La normativa preveu que en aquelles unitats electorals en què per raó dels centres de treball existents i el nombre de funcionaris hi hagi d’haver diverses meses electorals, es constituirà una Mesa Electoral Coordinadora que assumirà les funcions pròpies de la Junta Electoral ja que li pertoca dirigir tot el procés electoral en la corresponent unitat electoral i coordinar les diferents meses electorals parcials.

La Mesa Electoral Coordinadora està constituïda pel president o presidenta, que és el funcionari o funcionària de més antiguitat, d’acord amb el temps de serveis reconegut en l’Administració, i dos vocals, que són els de més i menys edat d’entre els inclosos en el cens. El vocal de menys edat actua com a secretari o secretària.

El 9 de desembre de 2014 es constituiran formalment les meses electorals coordinadores següents:

– Consorci d’Educació de Barcelona: Pl. Urquinaona, 6 ,08010 Barcelona

– Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat: C. de Laureà Miró, 328-330,
08980 Sant Feliu de Llobregat

– Serveis Territorials d’Ensenyament de Barcelona Comarques: C. Casp, 15, 08010 Barcelona

– Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Central: Ctra. de Vic, 175 -177, 08243 Manresa

– Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona: Pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona

– Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida: C. Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida

– Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental: C. Onofre Arnau, 32 (Edifici de l’EOI), 08301 Mataró.

– Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona: C. de Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona.

– Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre: C. De la Mare de Dèu de la Providència, 5-9, 43500 Tortosa.

– Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental: Av. Marques de Comillas, 67-69 Planta Baixa, 08202 Sabadell.

Meses Electorals Parcials

Els presidents o presidentes de la resta de meses electorals seran els de més antiguitat, els vocals seran els de més i menys edat d’entre el professorat inclòs en el cens de cadascuna de les meses electorals. Així mateix, es nomenarà com a secretari o secretària el vocal de menys edat.

* El 19 de desembre de 2014 es constituiran formalment les meses electorals parcials.

Consulta mesa de votació (no disponible) (url)

Jornada de votacions

La jornada de votacions tindrà lloc el 26 de febrer de 2015, de 10:30 a 18:30 hores a totes les unitats electorals

Normativa

Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical ( BOE núm.189, de 8.8.1985)
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm.89, de 13.4.2007)
Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques BO núm. 144, de 17/06/1987)
Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre de 1994, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració general de l’Estat (BOE núm. 219, de 13/09/1994)
Resolució ENS/2838/2014, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions dels membres de la Junta de Personal Docent no Universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Enllaç al portal del Departament d’Ensenyament