Informe de mesures d’obertura – Res de nou

Dimarts 25 d’agost, el Conseller d’Educació ha fet una roda de premsa per explicar les solucions que el seu Departament i el Departament de Salut proposen de cara a la tornada a l’escola al setembre.

Un cop més no ha aportat cap mesura concreta, i ja portem unes quantes rodes de premsa des de l’inici de la crisi. No obstant això, sí que ha fet afirmacions, que creiem que no són certes i que hauria de justificar aportant dades

Comunicat de la CGT sobre l’informe

informe-obertura-centres.pdfEn aquest document es descriuen les mesures que s’aplicaran als centres educatius per a l’inici del curs escolar 2020-2021 i que complementen les previstes en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat pel PROCICAT en el mes de juliol.

Els grups de mesures que es proposen són els següents:

  • Establiment de grups de convivència estables
  • Higiene de mans
  • Ús de mascareta
  • Requisits d’accés als centres
  • Control de símptomes
  • Neteja, desinfecció i ventilació
  • Gestió de residus
  • Gestió de casos

Més informació:
Preparació del curs 2020 – 2021

Informe

A. Objecte de l’informe

Aquest informe té per objecte descriure les mesures que s’aplicaran als centres educatius per a l’inici del curs escolar 2020-2021 complementàries a les previstes en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (en endavant, Pla d’actuació), que va aprovar el PROCICAT en el mes de juliol.

B. Mesures del Pla d’actuació

El Pla d’actuació es construeix sobre els pilars següents:
• Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
• L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.
• L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
• A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la identificació ràpida de casos i de contactes.

Igualment, el Pla d’actuació estableix, pel que fa a la seva vigència, que: “Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.”

D’aquesta manera, les mesures que es preveuen en el Pla d’actuació es basen en garantir, en relació amb la pandèmia, 1) la disminució de la transmissió del virus i 2) l’augment de la traçabilitat dels casos.

Així, es proposen 8 grups de mesures:

1. L’organització a l’entorn de grups de convivència estables per tal de facilitar la traçabilitat de casos possibles que es donin en els centres educatius. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal, ni l’ús de la mascareta, en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar-ne la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

2. Higiene de mans. S’estableixen les pautes d’higiene de mans que han de seguir tant els alumnes com els professionals del centre educatiu.

3. Ús de mascareta

• 1r cicle d’educació infantil (0-3 anys): No indicada.
• 2n cicle d’educació infantil (3-6 anys): No obligatòria.
• De 1r a 4t de primària: No obligatòria si s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. Indicada fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.
• A partir de 5è de primària, secundària, batxillerat, formació professional i en centres de formació d’adults: No obligatòria si s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. Indicada fora del grup quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.
• Personal docent i no docent: Recomanable en els grups estables. Obligatòria per al personal quan imparteixi classes a diferents grups, quan no formi part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres.

4. Requisits d’accés al centre

Podran accedir al centre educatiu les persones:
• amb absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós;
• no convivents o amb contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

5. Control de símptomes

El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies i de l’alumnat més gran de 18 anys a fer una autoavaluació del seu estat de salut. En aquest sentit, es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

6. Neteja, desinfecció i ventilació

S’estableixen les pautes de neteja, desinfecció i ventilació per tal que cada centre pugui fer la seva planificació. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys, 10 minuts cada vegada.

7. Gestió de residus

S’estableixen pautes per a la gestió dels residus. Es recomana que els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

8. Gestió de casos

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, s’ha elaborat un protocol d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que garanteix la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.

C. Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació

D’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el territori català, es proposa que s’implementin les mesures següents:

1. Amb relació als grups de convivència estables, els grups en el 2n cicle d’educació infantil i a primària no han de ser superiors als 20 alumnes amb caràcter general i, a secundària, s’han de reduir sempre que sigui possible. En qualsevol cas, quan no sigui possible reduir els grups, entès això com a excepcionalitat i d’acord amb el pla propi de cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.

2. Pel que fa a l’ús de mascareta, es proposa que a secundària, batxillerat, formació professional i en els centres de formació d’adults, l’ús de mascareta sigui obligatori també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula. L’ús de la mascareta serà obligatori a primària −a partir de 6 anys− quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori així ho indiquin.

3. Amb relació al control de símptomes, es recomana que els centres docents facin un control diari de la temperatura dels alumnes.

4. S’introdueix una nova mesura: Es farà un cribratge poblacional de 500.000 persones en escoles i instituts des del 15 de setembre al 15 de novembre.