Manifest de CAEPS

MANIFEST CONTRA LA DESAPARICIÓ DELS CAEP

Des de l’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya, el seu desenvolupament s’està portant a terme sense cap mena de planificació i sense comptar amb el consens de la comunitat educativa.

Aquest desenvolupament té una clara intenció economicista, és a dir, prioritzar uns objectius d’economia de mercat per sobre del dret fonamental a rebre una educació en igualtats de condicions, i com a conseqüència un deteriorament de l’escola pública, com a cohesionadora social.

Els Centres d’Atenció Educativa Preferent son un Servei Públic que va néixer de la concepció compensatòria de la LOGSE, rebent uns recursos econòmics i humans addicionals (minvats per manca de voluntat política), per a fer front com a Servei Públic a la seva especificitat en un entorn socioeconòmic desfavorable. Aquesta funció educativa i cohesionadora ha estat fonamental en molts entorns per a que l’educació arribi, d’una forma justa, universal i amb igualtat d’oportunitats a molts ciutadans, dins del marc de l’ensenyament públic.

El deteriorament dels CAEPS, en molts llocs no ha arribat precisament del seu entorn, sinó de la mà de l’administració, retallant plantilles, congelant les dotacions econòmiques i per últim suprimint la categoria de CAEP, sense cap mena d’explicació, aplicant paràmetres mercantilistes en la seva pròpia concepció, és a dir, provocant la paradoxa d’aplicar uns conceptes que encara són esborrany (decret d’autonomia de centre).

A Catalunya hi ha en aquest moments més d’un centenar de CAEP repartits pel seu territori i ubicats en zones d’entorn socioeconòmic desfavorable, però complint el seu servei públic de fer arribar l’educació de forma responsable i cohesionadora. El retrocés en les condicions i qualitat de l’ensenyament públic que s’està imposant des de la Conselleria d’Educació significarà la desaparició d’aquests centres i tindrà com a conseqüència una guetització de diferents zones i la subsidiarietat de l’ensenyament públic versus l’ensenyament privat, anul•lant el concepte de Servei Públic de qualitat.

És per tot això que denunciem la política de la Conselleria d’Educació i del Govern de la Generalitat envers l’ensenyament públic i en concret en contra del CAEPS.

Reclamem la no desaparició dels CAEPS i que es defineixi una política clara de cohesió social i econòmica, dotant-los de recursos econòmics, recursos humans (augment de plantilles amb especialistes professionals TEI, TIS, Vetlladores, etc.), respecte als ràtios (establir uns màxims), increment del suport educatiu, aplicar les substitucions des del primer dia, racionalitzar i equilibrar la matrícula viva, formació específica.

“Volem seguir sent Centres d’Atenció Educativa Preferent”