Mesa tècnica de funcions de TEEI, novembre 2023

Amb data 9 de novembre de 2023, CGT Laborals Ensenyament vam assistir a la Mesa Tècnica on
estàvem convocats els sindicats que formem el Comitè Intercentres, per mantenir una trobada amb
el Departament amb el tema central de la Revisió de l’Acord de les Funcions TEEI que es va signar
l’any 2005, on s’aprovava la creació de la categoria professional de tècnic/a d’educació infantil en
centres d’Educació Infantil i Primària i es van fixar unes funcions, titulació, jornada i horari.
Aquest acord afirmava que durant l’any 2008 (tres anys després de la formalització de l’acord) i un
cop aconseguit l’objectiu que tots els Centres d’Educació Infantil i Primària disposessin del lloc de
treball de tècnic/a en educació infantil, se n’avaluaria els resultats i es proposaria la reclassificació
d’aquests professionals.


A hores d’ara no s’ha complert res del que es va signar… ni tots els centres disposen de TEEI, ni s’ha
proposat la reclassificació d’aquestes professionals. És una vergonya que el Departament d’Educació hagi trigat 18 anys a celebrar aquesta mesa Tècnica. Esperem no trigar un període de temps tan desmesurat en rebre resposta i s’apliquin com més aviat millor les propostes que s’han exposat.
Hem fet propostes de millora de distribució horària i redefinició de funcions que no donin lloc a lliures interpretacions, i que no suposen un cost econòmic, així que no pot haver-hi una negativa escudant-se en partides pressupostàries. Com a CGT també hem posat sobre la taula que algunes TEEI reben instruccions d’atendre els infants amb NEE, els quals necessiten un suport intensiu a l’aula i la TEEI hauria de poder desenvolupar la seva tasca sense desatendre la resta d’alumnat d’I3.


Prèvia a aquesta trobada ens vam reunir tots els sindicats del CI i portàvem per aquesta mesa, unes idees molt clares i concretes del que creiem necessari de modificar d’aquest acord antic i obsolet. La realitat actual on s’emmarca el col·lectiu TEEI ha de ser considerat, i cal que el departament accepti les demandes de millora que hem exposat en benefici de les treballadores, per al seu reconeixement de tasca educativa i no merament assistencial.


En la línia de mostrar qui té la paella pel mànec, des del Departament se’ns notifica que aquesta trobada no és pròpiament una Mèsa Tècnica, sinó més aviat una comissió de seguiment de l’acord (entenem que és la comissió de seguiment que s’esperava per al 2008…) Des del CI exposem que la nostra intenció és donar un pes més important a la tasca educativa de les TEEI, així doncs demanem entre altres coses:

 • La modificació del redactat.
 • Eliminació de paraules concretes que conviden a lliures interpretacions. Suprimir els condicionals “quan es consideri necessari”, “poden”, “no necessàriament”…
 • Eliminació de la franja horària que va més enllà de l’horari escolar.
 • Eliminar les tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i les actituds personals
  en el temps de migdia i donar més pes a la col·laboració en la preparació i cerca de material i col·laboració en l’adequació d’aula i espais.
 • Concretar que en les 25 h d’atenció directa s’ha de contemplar que “segons el punt 45.4 del
  conveni “el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni gaudirà d’una pausa en la
  jornada de treball de 20 minuts computable com a treball efectiu”.
 • Una TEEI a cada I3.
 • Quins criteris hi ha per assignar la figura de TEEI (quan es va crear aquesta categoria, un criteri era que les aules eren de 25 alumnes. La realitat actual és diferent i volem saber quins criteris s’estan seguint actualment).

Finalitza la Mesa Tècnica amb un recull per part del Departament de les nostres propostes. En un inici han mostrat una actitud receptiva, però caldrà veure com ens efectuaran el retorn de les nostres propostes un cop ho hagin estudiat en la comissió pertinent. 

Esperem que no retallin les nostres demandes perquè aquesta modificació en horaris i funcions seria un reconeixement per aquestes professionals i també seria una mostra real que es valora la seva tasca educativa, evitant així malentesos i abusos de poder per part d’alguns Equips Directius. 

#LaLluitaContinua #EntreTotesTot