Modificació (mínima i insuficient) del Reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que modifica el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica d’educació.

El Govern s’ha proposat reduir la taxa d’interinitat en l’Administració pública fins al 8 per 100 i, per això, dins del respecte del sistema d’oposició i respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, es plantegen una sèrie de modificacions que seran d’aplicació a les convocatòries que executin les ofertes d’ocupació que s’aprovin i publiquin en els respectius diaris oficials en els exercicis 2017-2019.

La modificació aprovada avui persegueix dos objectius principals:

 • Incrementar en el barem de mèrits de la fase de concurs la valoració de l’experiència docent prèvia dels aspirants.
 • Variar el sistema de qualificació final del concurs-oposició, augmentant el pes de la fase de concurs.

Novetats

Les novetats que presenta aquest Reial decret han estat acordades amb les comunitats autònomes, en el si de la Comissió General d’Educació, i debatudes i negociades amb les organitzacions sindicals majoritàries. Són les següents:

 • S’incrementa (de manera mínima i insuficient) la valoració de la fase de concurs. La ponderació de les puntuacions de les fases d’oposició i concurs per formar la puntuació global concurs-oposició resultarà de la ponderació de les puntuacions de les fases d’oposició i concurs, i serà d’un 60 per 100 per a la fase d’oposició i d’un 40 per 100 per a la fase de concurs. Això suposa un canvi mínim i insuficient amb el que havia actualment, ja que la ponderació de la puntuació era de dos terços per a la fase d’oposició (66,66 per 100) i d’un terç (33,33 per 100) per a la fase de concurs.
 • Es manté el criteri fins ara vigent, segons el qual la qualificació corresponent a la fase d’oposició serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d’aquesta fase, quan totes elles hagin estat superades.
 • S’amplia el nombre de temes que seran extrets a l’atzar pel tribunal per al desenvolupament per escrit d’un tema triat per l’aspirant:
  • En aquelles especialitats que tinguin un nombre no superior a vint temes, s’ha d’elegir entre tres temes (fins ara es tria entre dues).
  • En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a vint temes i inferior a 51, s’ha d’elegir entre quatre temes (fins ara es tria entre tres).
  • En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a cinquanta temes, s’ha d’elegir entre cinc temes (fins ara es tria entre quatre).
 • Es modifica el valor de la puntuació assignada a l’experiència docent prèvia dels candidats en el concurs. Queden de la següent manera:
  • Experiència prèvia: Màxim set punts (fins ara el màxim era cinc punts).
  • Formació acadèmica: Màxim cinc punts (es manté la mateixa puntuació).
  • Altres mèrits: Màxim dos punts (es manté la mateixa puntuació).
 • S’amplia el nombre d’anys a valorar per al còmput de l’experiència docent prèvia dels aspirants, per a la qual es tindrà en compte un màxim de deu anys (fins ara el màxim era de cinc anys), cadascun dels quals haurà de ser valorat en un sol dels apartats assenyalats a continuació d’acord amb els següents criteris:
  • Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta l’aspirant, en centres públics: 0,700 punts.
  • Per cada any d’experiència docent en especialitats de distints cossos al qual opta l’aspirant, en centres públics: 0,350 punts.
  • Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres: 0,150 punts.
  • Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent nivell educatiu que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres: 0,100 punts.