Nomenaments telemàtics del 31 i avisos diversos

1) NOMENAMENTS TELEMÀTICS 31 AGOST

El dimecres 31 d’agost de 2011 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenament telemàtics per cobrir les vacants i substitucions.

Què cal fer?

• Podeu consultar al web del Departament d’Ensenyament les dades que consten en la borsa de treball de personal interí i substitut docent.

• A fi de tenir informació precisa sobre el procediment i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol•licitats com a preferents.

• El 31 d’agost, abans de les 12 hores, es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i al web del Consorci d’Educació de Barcelona el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament.

• Per conèixer el resultat de l’adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l’adjudicació a la pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona que es tenen com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un SMS i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació.

• La persona substituta ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió establerta. Podeu veure previamente el Vídeo tutorial sobre el funcionament de “l’Accés al resultat individual de l’adjudicació”.

Les franges horàries de connexió són:

• 31 d’agost de les 11.30 a les 13.00 hores
SSTT Barcelona-comarques, Baix Llobregat, Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida

• 31 d’agost de les 13.30 a les 15.00 hores
SSTT Girona, Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental,Catalunya Central i Consorci d’Educació de Barcelona

Propers nomenaments : S’anirà informant sobre les dates dels següents nomenaments telemàtics que es faran abans de l’inici de les classes

A partir del començament de les classes els nomenaments seran dilluns, dimecres i divendres

2) MÀSTER FORMACIÓ PROFESSORAT SECUNDÀRIA

Preinscripció: del 13 al 15 de setembre de 2011

El màster s’adreça a persones que ha superat una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau i volen exercir la docència en ensenyaments secundaris o de formació professional.

Cal tenir el màster per poder impartir docència a l’ESO, el Batxillerat, la Formació Professional i els Ensenyaments d’Idiomes (EOI)

Per tant cal aquest requisit per entrar a formar part de la borsa de treball i per presentar-se a oposicions als cos de professors de secundària i cos de professors d’EOI.

Per impartir docència a especialitats de professorat tècnic de FP , del cos de professors d’arts plàstiques i disseny i el cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny no s’exigirà aquest requisit
mentre no es desenvolupi la reglamentació corresponent (són les especialitats que comencen pels numeros 600, 700 i 800)

Pel professorat que està a la borsa:

“6.2.6 El professorat interí i substitut d’especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes que d’acord amb les dades que consten el registre informàtic no estan en possessió del màster de formació de professorat de secundària o equivalent d’acord amb el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, hauran de presentar el document acreditatiu d’aquest requisit abans de la finalització del curs 2012/2013. Les persones interessades poden consultar la informació referent a aquest màster a la pàgina d’Internet del Departament d’Ensenyament (Borsa de treball de personal docent, apartat Requisits per a la incorporació)” ( punt 6.2.6 de la resolució borsa 2011-2012)

3) DARRERA CONVOCATÒRIA ACCÉS BORSA INTERINS

Per les persones que es van apuntar a juny/juliol:

Es preveu que a la segona quinzena del mes de setembre sortirà la llista provisional d’admesos i exclosos.

Aleshores tindran un número provisional per la borsa i podrien ser convocats a nomenaments

4) Actualització de dades durant el curs 2011-2012

Per aquest curs 2011-2011: s’ha establert que els terminis per modificar les dades que consten a la borsa seran durant la darrera setmana dels mesos d’octubre, gener i març.

5) Interins/es nomenats fins a 31 agost de 2011

No han de comunicar la finalització de l’adjudicació de vacants aquesta es realitzarà de manera automàtica

A la nòmina d’agost cobraran una part de la paga extra (la que correspon als mesos de juny, juliol i agost) ( A la nòmina està als codis 003 (paga extra) i 085 ( complement addicional específic ).

6) Nomenaments provisionals d’interins curs 2011-2012 (resolució definitiva de 27 de juliol)

Hi va haver un total de 2120 nomenaments del cos de mestres i 3705 dels cossos de secundària

Del col.lectiu G (acollits al pacte d’establitat) han sigut nomenats 695 del cos de mestres i 1475 dels cossos de secundària

No cal fer cap gestió respecte aquest nomenament

El nomenament és per una vacant de tot el curs a jornada complerta

Cal incorporar-se al centre adjudicat el dia 1 de setembre