Nota informativa sobre la jornada dels llocs de treball ocupats per personal funcionari interí d’administració i tècnic i personal interí docent de substitució a partir de l’1 de gener de 2015

Publicat a l’ATRI (19.12.14)

A partir de l’1 de gener de 2015, la jornada de determinats llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic deixarà d’estar subjecta a reducció, de manera que la jornada d’aquest personal passa a ser del 100% de la jornada corresponent al lloc de treball que ocupen, i per tant, amb recuperació de la totalitat de les retribucions i drets corresponents. Conseqüentment, el personal interí que tenia reduïda en un 15% la seva jornada, a partir del dia 1 de gener de 2015 durà a terme la jornada sense cap reducció i les seves retribucions són les corresponents a la jornada completa del lloc de treball que ocupen.

En aquest sentit, el personal interí d’administració i tècnic que desenvolupi el 100% de la jornada veurà augmentat el nombre d’hores del permís d’assumptes personals, de manera que al mes de gener s’actualitzaran les hores esmentades a la totalitat que els correspongui en el còmput previst per a l’any 2015. Per tant, quan es demanin hores del permís d’assumptes personals a partir de l’1 de gener, caldrà tenir en compte l’acompliment del 100% de la jornada en còmput setmanal.

Aquell personal interí d’administració i tècnic que voluntàriament vulgui continuar amb la reducció del 15% de la jornada i retribucions, haurà de demanar-ho mitjançant el portal de l’empleat –ATRI-, i la seva concessió resta subordinada a les necessitats dels serveis, d’acord amb el que s’estableix a l’article 20 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat. En aquest cas, les hores del permís d’assumptes personals es reduiran proporcionalment a la jornada corresponent.

D’altra banda, a partir de l’1 de gener del 2015 quedarà sense efecte l’adequació de la jornada del professorat interí docent nomenat per a la substitució de funcionaris que es va establir al setembre del 2012.

Barcelona, desembre de 2014

Secretaria d’Administració i Funció Pública