Notes de la reunió del MUCE amb el conseller d’ensenyament

 El passat 11 de desembre el MUCE (marc unitari de la comunitat educativa) vam mantenir una reunió amb el Conseller Bargalló i el seu secretari Carles Martínez per tal d’abordar el documentque hem elaborat com a plataforma.
El conseller comença la reunió dient que ha repartit el document entre els diferents directors generals i que caldrà parlar-ne específicament.
La Conselleria diu que té la intenció de revertir les retallades i d’establir una calendarització, però supedita la reversió a l’aprovació de pressupostos. Estimen un cost de més de 500 milions. Estan disposats a negociar la reversió amb els sindicats.
El Conseller comenta alguns punts del document:
1.Escola inclusiva
Apunta que per aplicar el Decret d’inclusivitat cal tenir el pressupost i formar el
professorat. Hi ha previsió d’incrementar el nombre de professionals però no seria suficient per cobrir totes les necessitats.
També es contempla la inclusió de professorat amb diversitat funcional, cosa que implicaria un canvi en el model d’oposicions.
Si no hi ha pressupost no es pot contractar personal no docent. La LEC es podria modificar a través de la llei Òmnibus per tal de poder contractar personal PAE sense tenir pressupostos.
Pel que fa a les vetlladores, ara costen 4 milions i caldria augmentar fins a 6. El Conseller diu que està d’acord en internalitzar aquest personal extern, però que no podrà ser l’any vinent. Apunta que se’ls reconeixerà l’experiència en la futura borsa.
Apunta que hi hauria un problema amb l’horari laboral si s’hi inclou el menjador.
La CGT fa molt temps que treballem per l’escola inclusiva i considera molt perillós posar en marxa un decret sense recursos que a sobre posa en perill la pervivència de les escoles d’educació especial. També ens sorprèn que es digui que s’incrementaran els recursos quan aquest curs s’han reduït hores de vetlladora en molts centres.
2.Educació afectivo-sexual
De totes les reivindicacions que s’apunten a l’apartat del document del MUCE que fa referència a l’educació feminista, només esmenta la reclamació d’incloure l’educació afectivo-sexual. Comenta que no estan a favor d’incrementar el nombre d’assignatures sinó que s’ha de fer de manera transversal i a través de projectes. Per això diu que calen tallers i formació pel professorat.
La CGT reclamem que es contemplin la resta de demandes que fan referència a l’educació feminista prioritzant la desgravació horària per la o les persones que han de desenvolupar el pla d’igualtat dels centres educatius.
3.FP.
Diu que cal treballar l’augment d’oferta PFI, IFE  FP amb ajuntaments i agents socials i econòmics del territori, mitjans i superiors. L’oferta serà privada o pública segons el territori intentant que l’augment coyuntural vagi cap al privat. Tenim un dèficit de construccions molt alt.
Encara que es creï l’agència, el lideratge serà d’ensenyament i el personal docent serà contractat per ensenyament.
També es comenta el paper d’inspecció de treball per a controlar les pràctiques i centres d’FP integrats en empresa. El conseller demana que li fem arribar possibles casos de mala pràxis en aquests àmbits.
La CGT apunta que s’està privatitzant la FP i que hi ha una gran manca d’oferta pública que s’agreugerà els propers anys. També reclamem la supressió de les taxes.
4.Planificació.
El conseller diu que cal acabar la planificació (No hi havia res). Com a mínim caldran  7 anys per a normalitzar la situació. Els SSTT estan preparant les prioritats.
El conseller diu que la davallada de població a primària els podria obligar a tancar escoles i defensa els instituts-escola argumentant que permeten competir amb els centres concertats. També diu que molts alcaldes li ho demanen. Però cal tenir en compte que l’estructura d’edificis no ho permet en la majoria de casos. S’està definint què és un institut-escola (qui ha de formar part de l’equip directiu, qui contracta els conserges, etc.)
Caldria tenir post obligatoris especialitzats (16-18) Però només en algunes zones.
Des de la CGT pensem que la planificació passa per replantejar l’estructura del sistema educatiu a Catalunya. cal primer un pla i calendari per suprimir paulatinament els concerts educatius començant pels centres que segreguen per sexe, per culte i per classe social. I cal també emprendre accions per eliminar la doble xarxa dins l’escola pública que comporta segregació econòmica, la competència entre centres públics i la intrusió del sector privat a l’escola pública a través de la mal anomenada “innovació pedagògica.”
5. Drets Laborals.
El Conseller diu que volen prioritzar interins i que en 4 anys sortiran a oposició 15.000 places si no hi ha pressupostos  i 20.0000 places si n’hi ha per reduir al 10% l’interinatge.
Anuncia un canvi en el model d‘oposició on la presentació de la programació s’executarà abans que la prova escrita, però continuen sent eliminatòries.
La CGT defensa un ingrés a la funció pública que tingui en compte el dret que genera el treball i la feina i experiència acumulada del personal interí. Tot i que no estem d’acord amb el sistema d’oposició, reclamem que com a mínim les proves no siguin eliminatòries, però el conseller no contesta.
Respecte l’actualització dels temaris diu que  venen de Madrid i que cal fer formació als tribunals que valorin els models competencials.
La nostra plataforma li sembla bé fora del punt de les 24 hores de permanència a secundària, però revertir-ho tot diu que és impossible i que s’hauran de prioritzar punts, com per exemple s’haurà d’escollir entre el retorn dels sexenis o la reducció de 2 hores a majors de 55. L’hora lectiva diu que no és prioritaria, en canvi abaixar ràtios sí.
La CGT pensem que totes les demandes del professorat són essencials per la millora del servei. La sobrecàrrega de feina que comporten els 10 anys de retallades i els constants canvis de normativa i l’increment burocràtic són el principal escull per la millora de l’escola pública. l’increment de presència física al centre no ajuda a millorar la situació atès que a les escoles no hi ha suficients recursos per realitzar la feina burocràtica i tampoc solventa la manca de temps de coordinació. També pensem que prioritzar un sector de professorat o altre persegueix la divisió del personal. S’ha d’incrementar la partida de personal docent hi hagi o no pressupostos, com s’ha fet amb l’escola concertada quan ha convingut.
6.Menjadors.
Comença dient que cal una regulació. La forma pot ser un decret però si algú té una altra proposta no hi haurà cap inconvenient. Diu que no poden retirar cap decret perquè no hi ha cap decret, , però la regulació que s‘ha de fer i s’ha d’entendre com un servei públic de caràcter educatiu responsabilitat última de l’administració.
Diu que no volen multinacionals del sector i assegura que les AMFA que gestionen el servei ho han de continuar fent. la gestió directa es quantifica en 300 milions d’euros.
Aniran emetent documents fins que es pugui fer atès que cal canviar altres lleis de contractació etc.
El proper curs volen garantir més beques i més qualitat.
La CGT creiem que cal assegurar el servei de menjador com un servei educatiu públic, gratuït, inclusiu i de qualitat i per això cal la gestió directa i la contractació pública del personal que hi treballa.
7.Pressupost
Hi ha un sostre d’inversió en Educació de 1600M€ si no hi ha pressupostos, amb un sostre de dèficit de 0.1%, a no ser que s’introdueixin impostos nous o més finançament
S’invertiran 20M€ a les escoles bressol però encara caldrà rebre ajut de les diputacions fins poder arribar als 1800€/infant d’abans de les retallades.
La CGT planteja que si hi ha més ingressos el sostre de dèficit també quedarà més lluny i també apunta que no es pot fer dependre tot de l’aprovació dels pressupostos i que és possible incrementar partides si convé.
8.Democràcia
El ecretari diu que cal més democràcia i participació als centres Això vol dir esmenes a la LOMCE i revisar el desenvolupament LEC.
La CGT reclama un replantejament del decret de plantilles, direccions i autonomia de centres de la LEC. Notem que no tenen ben resolt la relació entre jerarquia institucional i democràcia.
9.Segregació.
Canvien alguns aspectes del decret d’admissió i han signat el pacte contra la segregació.
Volen treure un decret de concerts més limitador i diu que es començaran a limitar els concerts pels casos en que es segregui per motius econòmics o per sexe.
No queda clar les polítiques compensatòries per als centres més deprimits.
La CGT reclamem l’eliminació progressiva dels concerts educatius, principal font de segregació, i el replantejament del procés d’inscripció i apuntem que tant el tema de la democràcia als centres com el de la segregació es poden abordar sense dependre dels pressupostos.
L’administració proposa treballar des de les diferents direccions, però. L’administració proposa quedar quan es sàpiga la xifra pressupostada.

La CGT apunta que som un grup sencer i que hem de treballar plegats. Demanem començar el més aviat possible amb les qüestions que no depenen del pressupost com són els aspectes democràtics i de contractació de personal, l’eliminació de la llibertat d’elecció de centre o l’escola concertada.