Obertura borsa de treball de la categoria de subaltern/a de l’Ajuntament de Barcelona

CONVOCATÒRIA PER A L’AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE SUBALTERN/A DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. Termini de presentació: 09/05/2017. Accés a la sol.licitud telemàtica.

DOGCAjuntament

La convocatòria està formada per 4 proves:

·       Primera prova: Tests aptitudinals
·       Segona prova: Coneixements de llengua catalana. Restaran exemptes d’aquesta prova les persones que acreditin el certificat de nivell intermedi (B2).
·       Tercera prova: Coneixements de llengua castellana per a totes aquelles persones que no tinguin la nacionalitat espanyola.
·       Quarta prova: Valoració de les competències professionals.

La prova consistirà en una entrevista individualitzada per a la valoració de les competències professionals pròpies de la categoria.