Obligatorietat i excepcions sobre l’ús de la mascareta en els centres educatius

nota_obligacio_portar_mascareta.pdfVistes les diverses consultes que han rebut els serveis territorials, procedents de diferents centres educatius, s’emet aquesta nota informativa per tal d’aclarir quin és el marc jurídic sobre l’ús de la mascareta en els centres educatius i quines actuacions s’han de portar a terme, vers la seva no utilització sense causa justificada.

1.- OBLIGATORIETAT DE L’ÚS DE LA MASCARETA EN ELS CENTRES EDUCATIUS

Tots els alumnes escolaritzats en centres educatius de Catalunya, per accedir i romandre en aquests, tenen l’obligació de portar mascareta i complir amb la resta de mesures de seguretat que ha previst el Departament de Salut i el Departament d’Educació, d’acord amb les instruccions del Departament de Salut.

Aquesta obligació deriva del marc jurídic següent:
– Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (publicat en el DOGC núm. 8195, de 06.8.2020 i convalidat pel ple del Parlament de Catalunya en data 9.9.2020) (article 5.1.e).
– Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya (article 5).
– Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 (publicada en el DOGC núm. 8173 de 9.7.2020), que disposa: l’obligatorietat del seu ús a partir dels sis anys en endavant; que correspon als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució sobre l’ús de la mascareta; i que l’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució serà objecte de règim sancionador d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
– Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat el 3 de juliol de 2020 per part del Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, en el qual es concreten, de forma detallada, totes les situacions i activitats en les quals és obligatori el seu ús.
Cal tenir en consideració que totes les mesures a què s’hi fa referència es poden modificar i s’hauran d’anar adaptant si canvia el context epidemiològic.
– Resolució EDU/2208/2020, de 10 de setembre, per la qual s’adapten les mesures del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” (publicada en el DOGC núm. 8223 de 12.09.2020), en la qual es concreta que, l’ús de la mascareta esdevé obligatori a tota l’etapa d’educació primària, també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula.

2.- EXCEPCIONS A L’ÚS DE LA MASCARETA

D’acord amb el marc jurídic exposat s’han establert determinades excepcions a l’ús obligatori de la mascareta.

En aquest sentit, la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 (publicada en el DOGC núm. 8158 de 19.6.2020), estableix les excepcions següents en relació amb l’obligatorietat de l´ús de la mascareta de les persones de 6 anys en endavant:

“L’obligació continguda en l’apartat anterior no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

3.- ACTUACIONS A PORTAR A TERME DAVANT D’ALUMNES QUE NO PORTEN MASCARETA, TRET QUE ES TROBIN EN ALGUNA DE LES EXCEPCIONS ESMENTADES, I VOLEN ACCEDIR I ROMANDRE EN ELS CENTRES EDUCATIUS.

Com s’ha exposat, l’ús de la mascareta és obligatori per als alumnes de 6 anys en endavant, tret que concorri alguna de les excepcions que s’estableixen a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, abans esmentada, en el qual cas caldrà que l’excepció de què es tracti s’acrediti.

Ara bé, per al cas que els alumnes estiguin obligats a portar mascareta, tant quan es tracti d’alumnes d’ensenyaments obligatoris com d’alumnes d’ensenyaments no obligatoris, les direccions dels centres educatius han d’adoptar les mesures que considerin necessàries per tal de preservar tant el dret a l’educació dels alumnes (article 27 de la Constitució) com el dret a la salut de la resta de la comunitat escolar.

En tot cas, les direccions dels centres educatius han d’informar a la Direcció dels serveis territorials dels incompliments relatius a l’obligació de portar mascareta per tal que pugui sol·licitar l’elaboració d’un informe a la Inspecció educativa i, es comuniqui a les autoritats sanitàries, concretament a la persona titular de la Sub-direcció Regional de la Secretaria de Salut Pública, en l’àmbit territorial respectiu. Tot això tenint en consideració: que correspon a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes sobre l’ús de la mascareta; i que aquest incompliment pot ser objecte de règim sancionador, d’acord amb la legislació sectorial aplicable, el qual s’ha establert al Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i, en concret, a l’article 5.1.a), que qualifica aquest incompliment com a infracció lleu.