Esquerda Oposicions 21

El Departament d’Educació treu a concurs públic un total de 3.490 places en la convocatòria d’oposicions docents de 2021. Termini per presentar sol•licituds: del 8 de febrer al 1 de març del 2021.

Diferents sentències del TJUE posen l’Administració Pública al punt de mira per incomplir amb el 8% màxim d’interinitat (encara estem per sobre del 30%!) i per l’abús de temporalitat en les contractacions de professorat interí i substitut, els sindicats majoritaris continuen negociant un número de places molt inferior al necessari, posant en perill l’estabilitat del col·lectiu mitjançant un model obsolet i injust de concurs-oposició.

L’absència de mesures específiques per garantir la seguretat de les opositores i tribunals davant la pandèmia de la Covid-19, es manté, una vegada més, com a tònica del Departament d’Educació en aquesta convocatòria.

Destaquem

 • Les places convocades enguany corresponen a les especialitats del cos de mestres, especialitats de formació professional del cos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics d’FP
 • Les persones aspirants podran presentar les sol·licituds del 8 de febrer a l’1 de març, ambdós inclosos. El procés s’iniciarà el 19 de juny i finalitzarà el 31 de desembre de 2021.
 • Com en les darreres oposicions, s’inverteix l’ordre de la prova i, en primer lloc, hi haurà la defensa de la programació i de la unitat didàctica
 • Es disminueix considerablement el temps establert a la primera prova en tots els processos, a destacar el torn lliure: la defensa de la Programació i l’exposició de la Unitat Didàctica serà de 15’ menys (10’ i 15’, 25’ en total d’exposició i 10’ pel debat).
 • L’ordre de presentació dels aspirants s’iniciarà amb aquells que el seu primer cognom comenci per la lletra “M”.
 • Es permet avançar les proves a les aspirants embarassades quan la data del part previst coincideixi amb les proves.
 • Les proves i redactat de la programació de les especialitats d’idiomes moderns es realitzaran en l’idioma corresponent.
 • Puntuació Global: es pondera en un 60% la FASE OPOSICIÓ i en un 40% la FASE DE CONCURS.
 • Els aspirants han de ser convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única.
 • Iniciat el procés, el tribunal farà públics els anuncis en el local on s’estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d’Internet: educacio.gencat.cat /Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, com a mínim amb catorze hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants.

RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Accés a la sol·licitudAccés al Portal de l’aspirant

A CGT PROPOSEM…

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits.

Accés directe a la Funció Pública per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria  en compte:

 • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
 • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques.
 • L’experiència docent.

Actuals interins o substituts: 

 • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
 • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball com a interina la CGT reivindica:

 • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
 • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans, i també els caps de setmana quan el nomenament finalitzi en divendres.
 • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la Funció Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
 • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins a l’accés a la Funció Pública i  prorrogable.
 • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.

Calendari previst

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de febrer fins a l’1 de març de 2021
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: segona quinzena de març de 2021 (Reclamacions en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució).
 • Termini presentació de reclamacions: març-abril 2021
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: s’ha de publicar amb set dies naturals d’antelació com a mínim a la data fixada per l’acte de presentació finals de maig de 2021
 • Tribunals. La data de l’acte de sorteig per determinar l’ordre de designació de vocals s’ha de fer pública a la web del Departament d’Educació.
 • Com a mínim amb tres setmanes d’antelació a l’inici de les proves, les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició a la web i al tauler d’anuncis on se celebri el procés selectiu.
 • 18 de Juny 2021, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer): prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • 19 de juny de 2021: acte de presentació davant els tribunals. S’ha de presentar, en el cas de la oposició d’ingrés lliure i de reserva, la programació didàctica.
 • Les proves s’iniciaran pel cognom que comenci per la lletra M (Resolució PDA/3346/2020, de 17 de desembre)
 • 31 de desembre de 2021: finalització del procediment selectiu, llevat de circumstàncies excepcionals
 • 1 de setembre de 2022: data presa de possessió com a funcionaris en pràctiques.
 • 1 de setembre de 2023: les persones que superin la fase de pràctiques seran nomenades com a funcionaris de carrera.

Requisits

Requisits coneixement de les llengües catalana i castellana

 • Exempció de la prova de llengua catalana: nivell C1 (bases 3.2.5 i 6.3.2 )
 • Exempció de la prova de llengua castellana: persones de nacionalitat espanyola o certes titulacions (bases 3.2.4 i 6.2.2)
 • Es podrà lliurar al tribunal el certificat acreditatiu de l’exempció el mateix dia de la prova.

Requisits generals

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat amb lliure circulació de persones treballadores.
 • Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat de jubilació.
 • Titulació requerida per cada cos.
 • No patir cap malaltia incompatible amb la docència.
 • No tenir cap expedient disciplinari.
 • No tenir antecedents de delictes sexuals o tràfic de persones.
 • No ser funcionari de carrera del cos al qual es vol ingressar, excepte per a Adquisició de Noves Especialitats (ANE).

Temaris

No hi ha canvis en els temaris. Base 7.6.2 de l’annex 1 de la convocatòria. – Temaris vigents per cossos i especialitats

Procediments que es convoquen

 • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
  Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en el procediment d’accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • Accés a un cos de grup superior
  Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2.
 • Adquisició de noves especialitats
  Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.

Detall de les places convocades

Cos de mestres

Codi
EspecialitatLRT
ALLAudició i llenguatge41243
EESPedagogia terapèutica1498157
INFEducació infantil31016326
PANLlengua estrangera: anglès18310193
PEFEducació física1186124
PMUMúsica1498157
PRIEducació primària54629575
 Total1.496791.575

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Cos de professorat tècnic de formació professional

Codi
EspecialitatLRT
601Cuina i pastisseria29231
602Equips electrònics2 2
603Estètica26127
604Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles3 3
605Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids4 4
606Instal·lacions electrotècniques21122
608Laboratori9 9
609Manteniment de vehicles66369
610Màquines, serveis i producció3 3
611Mecanització i manteniment de màquines65368
612Oficina de projectes de construcció3 3
614Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris9 9
615Operacions de processos10111
616Operacions i equips de producció agrària8 8
617Patronatge i confecció4 4
618Perruqueria13114
619Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics38240
620Procediments sanitaris i assistencials77481
621Processos comercials84488
622Processos de gestió administrativa49352
623Producció en arts gràfiques6 6
625Serveis a la comunitat32234
626Serveis de restauració6 6
627Sistemes i aplicacions informàtiques1045109
628Soldadures7 7
629Tècniques i procediments d’imatge i so7 7
 Total68532717

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Cos de professorat d’ensenyament secundari (FP)

Codi
EspecialitatELRT
501Administració d’empreses131086127
502Anàlisi i química industrial546354
503Assessoria i processos d’imatge personal437243
504Construccions civils i edificacions18110
505Formació i orientació laboral11956112
506Hoteleria i turisme545353
507Informàtica2420612242
508Intervenció sociocomunitària763474
509Navegació i instal·lacions marines 4 4
510Organització i gestió comercial121046122
511Organització i processos de manteniment de vehicles546354
512Organització i projectes de fabricació mecànica759470
513Organització i projectes de sistemes energètics17 8
514Processos de cultiu aqüícola 2 2
515Processos de producció agrària321125
516Processos en la industria alimentària16 7
517Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics325230
518Processos sanitaris974487
519Processos i mitjans de comunicació214117
520Processos i productes de tèxtil, confecció i pell18110
522Processos i productes d’arts gràfiques18110
523Processos i productes de fusta i moble17 8
524Sistemes electrònics18 9
525Sistemes electrònics i automàtics217120
 Total1191.018611.198

E=procediment d’accés a un cos de grup superior; L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Participació voluntària en tribunals

Els tribunals estaran constituïts per un president o presidenta designats per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i per quatre vocals de l’especialitat i cos i de l’especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupen un lloc de treball en centres o serveis educatius de la comarca o territori on ha d’actuar el tribunal.

Es pot sol·licitar voluntàriament formar part d’un tribunal com a vocal, amb un màxim de dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal. Els requisits per participar-hi s’estableixen a la resolució de la convocatòria (6.3.5 Participació voluntària).

El termini de presentació de sol·licituds és del 8 de febrer a l’1 de març de 2021.

Accedeix al formulari de sol·licitud