OPOSICIONS a ENSENYAMENT: convocatòria oberta


Després de moltes setmanes d’incertesa sobre la convocatòria o no de places d’accés a la funció pública, de les dates de realització (finalment a l’abril) i amb una forta retallada en les especialitats sobre el nombre de vacants necessàries per reduir l’alt percentatge d’interinitat en les pla.
PER QUALSEVOL DUBTE O XERRADA SOBRE OPOSICIONS AL VOSTRE CENTRE NO DUBTEU A CONTACTAR AMB NOSALTRES:
eductgn@gmail.com
696755297 (Marta Minguella)
  

La relació de places per especialitat la podeu consultar a:[OPOSICIONS] Convocatòria 17-18. Places per especialitat

Sol·licituds i termini de presentació

 • S’ha de formalitzar la sol·licitud telemàticament a través de la web del Departament d’Ensenyament (per aquest mitjà, s’aplica un descompte en les taxes).
 • (es pot fer també en paper, sense descompte però en les taxes)
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 20 de desembre, ambdós inclosos.
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: gener de 2018. Hi ha 10 dies hàbils per reclamar.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: març de 2018
 • Els funcionaris de carrera que participin pel procediment d’accés a un cos de grup superior podran declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud i continuar en la plaça definitiva ocupada.

Inici i desenvolupament de les proves

 • Mitjans d’abril de 2018: s’inicia prèviament amb la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • L’endemà al matí: acte de presentació davant els tribunals i a continuació s’iniciarà la fase d’oposició. Lliurament d’un exemplar de la programació al tribunal.
 • Un cop començat el procés selectiu, el tribunal farà públics els anuncis (citació dels opositors,..) en el local on s’estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d’Internet del Departament d’Educació. L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà amb aquells que el seu primer cognom comenci per la lletra “V”.
 • Les proves corresponents a les especialitats d’idiomes moderns (professors d’ensenyament secundari i professors d’escoles oficials d’idiomes) s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent.
 • Un cop publicada pel tribunal la nota global de la fase d’oposició, s’obrirà un termini de dos dies hàbils per a la presentació de reclamacions.
 • La fase d’oposició consta de dues proves, i la qualificació corresponent a aquesta fase serà la mitjana aritmètica de les dues, sempre que aquestes hagin estat superades (mínim 5 punts). Les dues proves són eliminatòries i la seva superació permet a l’aspirant passar a la fase de concurs de mèrits.
 • Per tal d’obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs.
 • La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades. -* Finalització del procediment selectiu: primera quinzena de juny de 2018.


Aquesta segona prova es valora globalment de 0 a 10. Per a la seva superació els i les aspirants han d’obtenir una puntuació igual o superior a 5 punts.

Accés a la Funció Pública diferenciat i per concurs de mèrits

La CGT Proposa…

 • Accés directe al treball per concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori), aquest concurs de mèrits tindria en compte:
  • La formació inicial, la capacitació didàctica com a requisit indispensable.
  • L’expedient acadèmic, la valoració de la fase de pràctiques
  • L’experiència docent.
  • L’exposició d’una unitat didàctica i la defensa d’una programació.
 • Actuals interins o substituts:
  • Accés directe a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits a partir de 18 mesos de serveis.

Per millorar les teves condicions de treball…. la CGT reivindica:

 • Acord d’estabilitat per al professorat interí i substitut amb un any d’experiència, fins l’accés a la Funció Pública i prorrogable.
 • El procés d’estabilitat ha de ser dinàmic i automàtic, de forma que quan l’interí/na accedeixi a la F. Pública el següent de la llista es beneficiï de l’acord, o bé perquè s’ha arribat al temps mínim.
 • Equiparació amb el professorat Funcionari per gaudir de totes les llicències i permisos.
 • Cobrar el nomenament sencer, encara que el funcionari s’incorpori abans. I dels caps de setmana quan finalitzi en divendres.
 • Organització de recursos humans centralitzats per municipis o districtes per cobrir substitucions curtes.