[Oposicions laborals] Persones que han superat el procés

RESOLUCIÓ EDU/730/2024, de 8 de març, per la qual es declaren les persones que han superat el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L006/2022).

La Resolució EDU/4003/2022, de 20 de desembre, publicada al DOGC núm. 8817, de 21.12.2022, va convocar el procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a jardiner/a (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de la convocatòria L006/2022);

Atès el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, i les bases de la convocatòria;

Vistes les propostes de contractació com a personal laboral fix formulades per l’Òrgan Tècnic de Selecció, aprovades per sengles Acords de dates 10 de gener i 20 de febrer de 2024, i un cop verificada la concurrència dels requisits i de les condicions que preveuen les bases de la convocatòria esmentada;

Vistes les persones aspirants proposades per a contractació com a personal laboral fix que, quant a l’adjudicació de llocs de treball, se subjecten, respectivament, al sistema d’adjudicació directa i al sistema d’adjudicació mitjançant elecció de lloc de treball, i en relació amb aquestes últimes, el resultat dels actes públics d’adjudicació dels llocs de treball celebrats en dates 26 i 27 de febrer de 2024;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent;

Resolc:

—1 Declarar que han superat el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral d’Educador/a de llar d’infants (B1), Educador/a d’educació especial en centres públics (C1), Integrador/a social (C1), Auxiliar d’educació especial (D1), Oficial/a de 1a cambrer/a (D1) i Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L006/2022), les persones que consten a l’Annex.

—2 Declarar deserta la plaça de referència L005141, del Departament d’Educació, de la categoria Oficial de 1a jardiner/a (D1).

—3 A les persones que consten en l’Annex se les formalitzarà la corresponent contractació laboral fixa, per part de l’òrgan competent del Departament d’Educació, amb efectes del dia 1 d’abril de 2024.

—4 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—5 Fer públic l’Annex d’aquesta Resolució a través del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat. Així mateix, fer difusió d’aquesta publicació a l’e-Tauler mitjançant l’enllaç web següent: https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/oposicions/personal-laboral-educatiu/

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la Secretaria General del Departament d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de març de 2024

Patrícia Gomà i Pons

Secretària general

Annex

LLISTA DE PERSONES QUE SUPEREN EL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

CATEGORIA PROFESSIONAL: EDUCADOR/A DE LLAR D’INFANTS

COGNOMS I NOMCODI L.NOM DEL CENTRELOCALITATUNITAT ORGÀNICA
ALERT CASCANTE,MARIAL004565LLAR INF. ELS ANGELSSABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
ARÀNEGA LÓPEZ,GEORGINAL004039LLAR INF. PICAROLMANRESASERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
BASTARDAS QUINTANA,JORDINAL004569LLAR INF. MAINADABADIA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
CAPELLA STRINO,MARTAL003658LLAR INF. EL VUITBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
DIAZ LUQUE,REBECAL004747LLAR INF. S. RAMON NONATGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
GONZÁLEZ IBAÑEZ, ANNA MARIAL004767LLAR INF. V. NURIARIPOLLSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
GRANE SOLE,MARIA TERESAL004326LLAR INF. EL SUCREESPLUGUES DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
MANCERA RUIZ, IRENEL004050LLAR INF. EL GARBISANT ADRIÀ DE BESÒSSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
MARTINEZ VILAR,JUDIT ANGELESL004322LLAR INF. DUMBOEL PRAT DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
MONNE LÓPEZ, ANAL004038LLAR INF. PICAROLMANRESASERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
MUÑIZ PEREZ,FLORENTINAL005031LLAR INF. BALDUFATARRAGONASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
RODRIGUEZ JORDAN,ANAL004581LLAR INF. ORENETATERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
SANCHEZ MONTERRUBIO,YOLANDA PAULAL004338LLAR INF. IMMACULADASANT BOI DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
SASTRE ALBENDEA,SONIAL004019LLAR INF. LA FLORIDAL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
VILAR JOSE ANTONIO,MARIA DE LOS ANGELESL005044LLAR INF. ROSSINYOLSANTA COLOMA DE QUERALTSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA

CATEGORIA PROFESSIONAL: EDUCADOR/A D’EDUCACIÓ ESPECIAL C.P.

COGNOMS I NOMCODI L.NOM DEL CENTRELOCALITATUNITAT ORGÀNICA
AGUILAR IRANZO,GEORGINAL012236CEE MARE DE DEU DEL MONTVILAFANTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
ALBA MESEGUER,MIREIA0038012CEE EL PONTARRÓMARTORELLSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
ALCOVERRO BASSOLS,MARIA MERCÈ0090931ESCOLA MAS CASANOVASBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
ALHAMA SOLER,ANNAL004931CEE ESPERANÇALLEIDASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
ALIAGA MUÑOZ,SILVIA0090784ESCOLA CAMI DEL CROSMATARÓSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
ARABIA PARERA,GEMMA0091133INSTITUT LLIÇÀLLIÇÀ D’AMUNTSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
ARENAS MENA,CRISTINA0090877CEE VENTIJOLBLANESSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
ARRABAL BUSTINS,MONICA0048928ESCOLA MONTSERRAT VAYREDAROSESSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
ARRIBAS MARTINEZ,MARTA0016597CEE EL PONTARRÓMARTORELLSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
AZOR VALERO,CRISTINA0077001ESCOLA RAMON Y CAJALULLDECONASERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
BALLESTER RUIZ,ANNA0091271INSTITUT D’HOTELERIA I TURISMELLEIDASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
BAUTISTA RODRIGUEZ,DAMARIS0038048INSTITUT FEDERICA MONTSENYBADIA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
BEDMAR GIL,MARIA0038004CEE JOSEP SOL RODRIGUEZSANTA COLOMA DE GRAMENETSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
BELTRAN FABREGAT,ROSA0091336INSTITUT DE MIAMIMIAMI PLATJASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
BERNAL ALVAREZ,AURA0091331INSTITUT COLLBLANCLA CANONJASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
BERTRAL NICOLAU,ALBA0090859ESCOLA SANTA PERPETUASANTA PERPÈTUA DE MOGODASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
BLANCO MEDINA,ALBA0091079INSTITUT JOSEP LLUIS SERTCASTELLDEFELSSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
BLANCO MURILLO,FERMINA0058574ESCOLA MESTRALVILA-SECASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
BOSCH ALVAREZ,LIDIA0038015CEE JERONI DE MORAGASCERDANYOLA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
BOSCH CASERO,MERITXELL0048904CEE CA N’ORIOLRUBÍSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
BUÑUEL REGUERA,MIRIAM0091147ESCOLA DE LA VILAPOLINYÀSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
BUSQUETS FRIGOLA,EVAL004796CEE FONT DE L’ABELLAGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
CAIROL CIVIL,MARIA DE LOS ANGELES0091206INSTITUT ESCOLA PERE VIVERTERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
CAMPALANS GRIELLS,JOSEFINA0090841INSTITUT EL CALAMOTGAVÀSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
CAÑELLAS PAGES,LAURA0090879ESCOLA LA VILAPALAMÓSSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
CANO GUALDO,ALICIA0048884ESCOLA PROGRESBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
CANOVAS CANALES,SILVIA0091109INSTITUT CANIGOALMACELLESSERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
CAPELLA LARIO, JULIA0090791INSTITUT PERE RIBOTVILASSAR DE MARSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
CARDONA RICO,MARIA DOLORS0058576INSTITUT GAUDÍREUSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
CASADEVALL GUAL,POL0090847INSTITUT ESCOLA CATALUNYASANT CUGAT DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
CASES LARA,MERÇE0027221CEE CA N’ORIOLRUBÍSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
CASTELLS ANSALDO,ORIOL0061784INSTITUT EUGENI D’ORSVILAFRANCA DEL PENEDÈSSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
CHAMORRO MARTINEZ,CRISTINAL004387CEE CAN RIGOLEL PRAT DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
CHIVA ROVIRA,MARIA MERCEDES0079199INSTITUT TERESA PÀMIESBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
COLS GIRONES,LAIA0090876CEE VENTIJOLBLANESSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
COMAMALA LLAMAS, ARIADNA0027234INSTITUT ESCOLA GREDAOLOTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
CONSOLA CALVERAS,NURIA0027219ESCOLA BISBAT D’EGARATERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
COSTA PUYAL,XAVIER0038054INSTITUT LA BISBALLA BISBAL D’EMPORDÀSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
COTO MUÑOZ, SANDRA0038019CEE MARE DE DEU DEL MONTVILAFANTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
CUEVA RIVERO,JORGE0038051ESCOLA MARE DE DEU DELS SOCORSHOSTALRICSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
DE LA TORRE DEL POZO,AIDA0022483CEE JERONI DE MORAGASCERDANYOLA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
DELGADO RUIZ,MARIA CARMEN0090895INSTITUT CENDRASSOSFIGUERESSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
DIAZ ACHAU,MARIA0024164CEE CA N’ORIOLRUBÍSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
DIAZ MARTIN,YOLANDA0090864INSTITUT MONT PERDUTTERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
DOMINGUEZ HARPER,RUBEN FELIX0090878ESCOLA DOMENYGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
DOÑATE LÁZARO,MARIA JOSEFA0070294ESCOLA JOAN XXIIILES BORGES BLANQUESSERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
ESCOLANO LORENZO,SUSANA0091136INSTITUT VALERIA PUJOL I BOSCHPREMIÀ DE DALTSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
ESPEJO GARCÍA,SERGIO0090824ESCOLA PAU VILAESPARREGUERASERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
ESPINOS JORDANA,MARIA ARES0038035ESCOLA MOSSEN CINTO VERDAGUERRUBÍSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
ESPITIA BELTRAN,MARIA CARMEN0038024CEE SILOÉMOLLERUSSASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
ESTIARTE LLOPART,ALBA0090826ESCOLA TAQUIGRAF GARRIGAESPARREGUERASERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
FARGAS SIMO,EDGAR0076999INSTITUT CONSTANTICONSTANTÍSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
FERNANDEZ CARNEROS,LAURA0090892ESCOLA CASTELL DE FARNERSSANTA COLOMA DE FARNERSSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
FERNÁNDEZ CHAMORRO,ANNAL010319CEE EL PONTARRÓMARTORELLSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
FERRANDO DEL PRESTAMO,MARIA MERCE0090839ESCOLA SANT MIQUELCORNELLÀ DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
FIGUERAS MARTI,MERCÈ0076604INSTITUT ESCOLA ELS PINETONSRIPOLLETSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
FRANCH HERNANDEZ, ELISENDA0048936INSTITUT D’ARANVIELHASERVEIS TERRITORIALS A L’ALT PIRINEU I ARAN
FRANCO GARCÍA,SARA0016595CEE FRANCESC BELLAPARTSABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
GALERA SUÑE,MIREIAL004604CEE FRANCESC BELLAPARTSABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
GAONA RUIZ,MONICA0038049INSTITUT PAU VILASABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
GARCIA BORREGO,PEDROL004069INSTITUT ESCOLA TURÓ D’EN CARITGBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
GARCIA GOMEZ,SARA0090828INSTITUT CORBERACORBERA DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
GARCIA LAVADO, SEBASTIANAL004786CEE FONT DE L’ABELLAGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
GARCIA RODRIGUEZ,FRANCISCO0102096INSTITUT FREDERIC MOMPOUSANT VICENÇ DELS HORTSSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
GARCIA ROMERO,MIRIAM0090883INSTITUT ESCOLA MOSSEN JOAN BATLLEBLANESSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
GARZON VICENTE,MARIA JOSE0038036ESCOLA PUIGVENTÓSOLESA DE MONTSERRATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
GENE GARCIA,SERGIO0091089ESCOLA MEDITERRANIABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
GODOY LÓPEZ, AMPARO0008891ESCOLA ELS COSTERETSSANT PERE DE RIBESSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
GÓMEZ ALCÁNTARA,EVA0091237INSTITUT ESCOLA RAFAEL ALBERTIBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
GOMEZ FOSSATI,CLAUDIA ANDREA0090888INSTITUT ROCAGROSSALLORET DE MARSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
GOMEZ JIMENEZ,NOEMI0027224CEE JERONI DE MORAGASCERDANYOLA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
GÓMEZ LÓPEZ,NOELIA0058549ESCOLA MAS I PERERAVILAFRANCA DEL PENEDÈSSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
GÓMEZ-PASTRANA ZURDO,LAURA0038013CEE CA N’ORIOLRUBÍSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
GUIRAO MELGAR,ARIADNA0024157ESCOLA PEGASOBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
HERNÀNDEZ BORRELL,CÈLIA0093792ESCOLA PAU ROMEVABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
HERRERO MARTÍNEZ,CLAUDIA0090823ESCOLA MARCEL·LI MORAGASGAVÀSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
JIMENEZ AMBROSIO,ROSANA0038056INSTITUT CARLES RAHOLA I LLORENSGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
JULIA TRAVERIA,MARC0091328ESCOLA LES MURALLESMONTBLANCSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
KIMBER HORS,GEMMA0038018CEE FONT DE L’ABELLAGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
LABERNIA OLLÉ, ROSA MARIA0091144INSTITUT ROQUETESROQUETESSERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
LATORRE VIVAS,ELISABETH0038039INSTITUT JOANOT MARTORELLESPLUGUES DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
LÁZARO GARCIA, MARTA0090873CEE LA MASANASALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
LOPEZ GARCIA,CARME0091267INSTITUT EL PONT DE SUERTEL PONT DE SUERTSERVEIS TERRITORIALS A L’ALT PIRINEU I ARAN
LUNA FERNÁNDEZ,MIRIAM0091209ESCOLA FERRAN DE SAGARRASANTA COLOMA DE GRAMENETSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
MARIN RAMIREZ,TERESAL004612CEE JERONI DE MORAGASCERDANYOLA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
MARMOL REYES,DOLORS0091152INSTITUT CAN PERIQUETPALAU-SOLITÀ PLEGAM.SERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
MARTÍ ANGUERA,MARTAL003697CEE SANT JOAN DE LA CREUBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
MARTI VALLVE,MONTSERRATL004932INSTITUT NARCIS OLLERVALLSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
MARTIN GARCIA,MARIA LUISA0090857ESCOLA PAU VILA I DINARESTERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
MARTIN VILLUENDAS,MIREIA0058567INSTITUT PALAMOSPALAMÓSSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
MARTOS MONDÉJAR,ANA BELÉN0090861INSTITUT ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELLSABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
MAS BARBARA,MARIA DEL MAR0090952INSTITUT LA PINEDABADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
MASMIQUEL JORDA,ANNA0090887INSTITUT RIDAURACASTELL D’AROSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
MATEO CASTILLO,FRANCISCO JOSE0102102ESCOLA FONT FREDAMONTCADA I REIXACSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
MATEU GALIANO,LIS0070151ESCOLA CARME GUASCHFIGUERESSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
MATURANA GARDUÑO,ESTERL004077ESCOLA EL MARGALLOVILANOVA I LA GELTRÚSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
MESA FARRÉ,MARINA0058572ESCOLA GASPAR DE PORTOLABALAGUERSERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
MICHI GADEA,LUNA0091154INSTITUT FERRAN CASABLANCASSABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
MISUT SANJUAN,ANNA0090899CEE SILOÉMOLLERUSSASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
MONTOSA MOLINA,ANA0058575INSTITUT JOAN PUIG I FERRETERLA SELVA DEL CAMPSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
MORA MIRETE,JAVIER0027197INSTITUT POETA MARAGALLBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
NAVARRO GONZALEZ,REBECA0090833INSTITUT EL PALAUSANT ANDREU DE LA BARCASERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
NAVARRO MORATÓ,JOSEP LLUÍSL004075ESCOLA EUGENI D’ORSVALLSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
NAVARRO SALUD,ELENA0048925INSTITUT BOSC DE LA COMAOLOTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
NAVARRO SANCHEZ,ELIAS0076479INSTITUT ESCOLA PERE LLISCARTL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
NAVARRO TORRES,CARLA0027198INSTITUT MANUEL BLANCAFORTLA GARRIGASERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
NICOLAS FAJARDO,JOSEP ENRIC0091106INSTITUT SALVADOR ESPRIUSALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
NIETO GARCIA,ALICIA0091228ESCOLA JAUME LLULLSANT ANDREU DE LLAVANERESSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
NIETO MUÑOZ,MARIA PAZ0074721INSTITUT MILA I FONTANALSBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
NORIEGA TENORIO,YOLANDA C.0102803INSTITUT JOAN SALVAT PAPASSEITBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
ORTEGA JACINTO, JUDITH0090854ESCOLA JOSEP MARIA FOLCH I TORRESPALAU-SOLITÀ PLEGAM.SERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
ORTIZ TOMAS,YOLANDA0091255ESCOLA SERRAPARERACERDANYOLA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
PALACIO TRASSERRA,MONTSERRAT0090898CEE ESPERANÇALLEIDASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
PANISELLO FERRE,LAURA JOSEFA0090926INSTITUT ESCOLA EL PERELLÓEL PERELLÓSERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
PARAREDA VILA,CLARA0079558ESCOLA ROUREDASABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
PAREJO NAVARRO,AIDA0016449ESCOLA AUSIAS MARCHL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
PELAEZ CEREZA,CRISTINA0090855ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRATCASTELLBISBALSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
PEREZ LUNA,CRISTINA MARIA0022485CEE L’ESTEL-CAN BORIL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
PÉREZ PANADÈS,INGRID0038058INSTITUT SEROSSERÒSSERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
PEREZ ROSET,GIANNINA0048951ESCOLA VALLDEFLORSTREMPSERVEIS TERRITORIALS A L’ALT PIRINEU I ARAN
PERUCHO ALBERO,RAFAEL0058561ESCOLA MIQUEL MARTI I POLVILADECANSSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
PERUGGIA GARCIA,PATRICIA0090819ESCOLA CHARLES DARWINEL PRAT DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
PIQUÉ PICÓ,NATÀLIA0090822ESCOLA GARIGOTCASTELLDEFELSSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
PIQUERAS GÓMEZ,MARTA0102934CEE CONXA ESPINABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
PORCEL COMPANY,AINA0090831INSTITUT DE SALESVILADECANSSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
PUCHOL CASADO,MARIA TERESA0090904CEE FONT DEL LLEÓREUSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
PUIGDEMASA PUJADAS,ANNA0090884ESCOLA PI VERDPALAFRUGELLSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
PUIGDOMENECH CUIXERES,IA0102969INSTITUT SALVADOR SUNYER I AIMERICSALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
RAFECAS HILL, MAR0058584INSTITUT MONTGRÒSSANT PERE DE RIBESSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
RAMA RODRÍGUEZ,MARÍA JOSÉ0048906INSTITUT ESCOLA DE BADIABADIA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
RAMIREZ ESCOBAR,NICOLE0090863INSTITUT LA FERRERIAMONTCADA I REIXACSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
RAMIREZ GARCIA,NICOLAS0090803ESCOLA MONTCAUGELIDASERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
RAMOS DEL REY,ALBAL004775ESCOLA ALFONS IPUIGCERDÀSERVEIS TERRITORIALS A L’ALT PIRINEU I ARAN
RECHE ROMERO,VERÓNICA0103118ESCOLA CONGRÉS-INDIANSBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
REGAÑAS SOTO,ELENA0090852ESCOLA ENRIC TATCHE I POLRIPOLLETSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
REINA MONTSERRAT,GLORIA0102093INSTITUT ÍTACASANT BOI DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
RIBERA FORNS,ANNA0090794CEE JOSEP SOL RODRIGUEZSANTA COLOMA DE GRAMENETSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
RICO AGUILAR,M. DE LOS REMEDIOS0090927INSTITUT ELS ALFACSSANT CARLES DE LA RÀPITASERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
RIPALDA PEREZ,ANNA0090908ESCOLA ELS ÀNGELSTORREFORTASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
RODRIGUEZ GIL,LAURA0038025INSTITUT ESCOLA COSTA I LLOBERABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
RODRÍGUEZ RICHART,LUCÍA0090881ESCOLA L’ESTACIOSANT FELIU DE GUÍXOLSSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
ROIG VIÑAS,MÍRIAM0090842CEE CA N’ORIOLRUBÍSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
ROMANO DIAZ-CRESPO,MARIA NIEVES0016468CEE CA N’ORIOLRUBÍSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
ROSALES GALEOTE, MIRIAM0102935CEE SANT JOAN DE LA CREUBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
ROSUERO MULÉ,MARIA VICTÒRIA0090836INSTITUT MIQUEL MARTI I POLCORNELLÀ DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
ROZAS PEREZ,SARAL004087CEE L’ESTEL-CAN BORIL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
RUBIO CANO,PAULA0090921INSTITUT RAMON BARBAT I MIRACLEVILA-SECASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
RUHI ALCALDE,ANNAL003698CEE JOSEP PLABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
RUZ RAYA,SILVIA0038037ESCOLA EL CORBCORBERA DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
SABATE NAVARRO,CRISTINA0038046ESCOLA L’OLIVERASANT CUGAT DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
SAEZ GONZALEZ,RAUL0090829INSTITUT PALLEJAPALLEJÀSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
SALCEDO OLIVER,SONIA0090909ESCOLA MARIA FORTUNYREUSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
SALES CAMPOS,EVA0027214INSTITUT MEDITERRANIACASTELLDEFELSSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
SANCHEZ CORTES,AURORAL005053INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGARREUSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
SANCHEZ DIEZ,LUCIA0102088ESCOLA LA SINIAMOLINS DE REISERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
SANCHEZ HERNANDEZ,ALICIAL003695CEE SANT JOAN DE LA CREUBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
SÁNCHEZ MASCORT,AINA0048926INSTITUT FREDERIC MARTI CARRERESPALAFRUGELLSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
SANZ RUIZ, ALEJANDROL003688CEE SANT JOAN DE LA CREUBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
SARRION GARCIA,GLORIA0016467ESCOLA LA ROMANICASABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
SASTRE PANDO,MARIA CRISTINA0091077ESCOLA LA GARALDAPALLEJÀSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
SENTIAS TORRENTS,GERARD0048911ESCOLA DE LA VILAPOLINYÀSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
SERRANO LOPEZ,SANDRA0093791ESCOLA POETA FOIXBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
SERRANO QUINTANA,JESSICA0022401ESCOLA ESTEVE BARRACHINASITGESSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
SIDI MOHAMED, LEHBELAL004386CEE CAN RIGOLEL PRAT DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
SOLDEVILLA ANDUJAR,SONIA0091102ESCOLA SANT SALVADOR D’HORTASANTA COLOMA DE FARNERSSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
SOLE ARMENGOL,MARIA NURIA0076932INSTITUT PONS D’ICARTTARRAGONASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
SOTO MEDALLA,JESSICA0022415ESCOLA ALFONS IPUIGCERDÀSERVEIS TERRITORIALS A L’ALT PIRINEU I ARAN
SOTO PORTA,IRENEL004093INSTITUT ESCOLA LLIBERTATBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
TOBAJAS RAMOS, GISELA0090932ESCOLA JOAN MIROBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
TOCADOS RUIZ,BEATRIZ0079554INSTITUT BANUSCERDANYOLA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
TOMAS LAMORA,CRISTINA0107784ESCOLA TERESA BERGADAALGUAIRESERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
TORRAS GARCIA,ANNA0090849ESCOLA EL SOL I LA LLUNACASTELLAR DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
TORRES MARCIAL,SUSANAL013399CEE L’ESTEL-CAN BORIL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
TOVAR PORRAS,M CARMEN0048913ESCOLA JOANOT ALISANDASABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
VALDERRAMA VEGA,MARIA DEL CARMEN0090948INSTITUT ESCOLA JACINT VERDAGUERSANT SADURNÍ D’ANOIASERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
VALDIVIELSO ROMERO, MIGUEL ANGEL0090914INSTITUT ANDREU NINEL VENDRELLSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
VALLDAURA RIVERA,AXELL004928INSTITUT LA SERRAMOLLERUSSASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
VARES GONZALEZ,ALBINA0038021CEE FONT DE L’ABELLAGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
VEGUILLAS REINA,ALBA0090796ESCOLA BALDIRI REIXACBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
VENTURA ROMAN,ISABEL0102071INSTITUT JULIA MINGUELLBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
VERA PUIG,CRISTINA0090856ESCOLA PAU CASALSRUBÍSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
VERDAGUER CODINA,ANNA0048917CEE FONT DE L’ABELLAGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
VERGES SAMPERE,NATALIA0048914CEE VENTIJOLBLANESSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
VIDAL PADILLA,ESTEFANIA0091138ESCOLA LA BÒBILACAMBRILSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
VILANOU RIBA,JASMINA0076895INSTITUT JOSEP VALLVERDULES BORGES BLANQUESSERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
WILSON JIMENEZ,JENIFFER0091151ESCOLA TERESA CLARAMUNTSABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL

CATEGORIA PROFESSIONAL: INTEGRADOR/A SOCIAL

COGNOMS I NOMCODI L.NOM DEL CENTRELOCALITATUNITAT ORGÀNICA
AGUSTI LOPEZ,SARA0091057INSTITUT ESCOLA MIRADESBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
ALCAZAR FIGUEROA, JOSEFA ESPERANZA0079432INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANERREUSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
ALIJARTE JIMENEZ,CRISTINA0091062INSTITUT RAMBLA-PRIMBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
ANDRÉS MARTÍN,ANA0091275INSTITUT ESCOLA MAR MEDITERRÀNIAMATARÓSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
ANTON ANTON,ROSA MARIA0091143INSTITUT ESCOLA SANT ANTONI UBACH I SOLERTERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
ARANA LOPEZ,MARIA FERNANDA0079385INSTITUT JOAN OROMARTORELLSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
ARBOS SOLER,MARIA PILAR0091317ESCOLA GERMANES BERTOMEUMATARÓSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
ARMIJER PACHECO,MIREIA0079377INSTITUT EDUARD FONTSEREL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
BARRAGAN GORRIZ,RAFAEL0090755ESCOLA ESPRONCEDASABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
BENSENY LORENZO,CARLOS0079421ESCOLA PRINCEP DE VIANALLEIDASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
BERMUDEZ SERRANO,MARIA DEL CARMEN0091064INSTITUT ESCOLA EL MOLÍBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
BERNAUS BONASTRE,ESTER EUGENIA0091037ESCOLA SANTA MARIA DE GARDENYLLEIDASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
BONJOCH VALVERDE, ANNA0090712ESCOLA PUIG-AGUTMANLLEUSERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
BOUSQUET GALFIONE,PAULA0079362INSTITUT LLUIS DE PEGUERAMANRESASERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
CABALLERO CLAVELL,SOLEDAD0091063INSTITUT ESCOLA TURÓ DE ROQUETESBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
CAMPOS CABRERA,CRISTINA0091061ESCOLA FERRER I GUARDIABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
CANDELA PASCUAL,LAURA0079451INSTITUT BARCELONA CONGRESBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
CANTERO SELVA, LENA0090762ESCOLA CALVET D’ESTRELLASABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
CARRETERO TITOS,ROSA MARIA0091274ESCOLA MERCE RODOREDASANTA COLOMA DE GRAMENETSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
CASA BASILE,PASQUALE0079435INSTITUT COLLBLANCLA CANONJASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
CASANOVA MARTINEZ,JESSICA0091338INSTITUT VINYES VELLESMONTORNÈS DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
CASANOVAS RIBA,LAURA0090737ESCOLA TANITSANTA COLOMA DE GRAMENETSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
CERCADILLO ESTAÑOL,MARTA0090757INSTITUT INVESTIGADOR BLANXARTTERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
CHAOUI EL ASRI,MOHAMED0090765ESCOLA LLAGUTSANT PERE PESCADORSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
CLOPES COLL,MIRIAM0091027ESCOLA LES DEVESESSALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
COBOS PALACIOS,VERONICA0091029ESCOLA PINYANAALFARRÀSSERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
COLAS DEL HOYO,MARTA0079399INSTITUT ROVIRA-FORNSSANTA PERPÈTUA DE MOGODASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
COLLADO JOAN,MONTSERRAT0089354INSTITUT LAIA L’ARQUERAMATARÓSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
COPA ROCA,JESSICA0091055INSTITUT DERTOSATORTOSASERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
CORTES SASTRE, ALBA0079417INSTITUT FREDERIC MARTI CARRERESPALAFRUGELLSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
CUGAT FORTUÑO,SILVIA0091056INSTITUT LA SENIALA SÉNIASERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
DIAZ ORTEGA,LIDIA0091059ESCOLA ELISENDA DE MONTCADABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
DOMENECH SUBIRAT,MARIA TERESA0091043INSTITUT CONSTANTICONSTANTÍSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
FUENTES CASTILLEJO,CAROLINA0090752INSTITUT MIQUEL CRUSAFONT I PAIRÓSABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
GALAN MARTINEZ,CONSUELO0091272ESCOLA ANTONI BOTEYBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
GALVEZ I HERRERA,SUSANA0090726ESCOLA ELS QUATRE VENTSLA SERRASERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
GARCIA SOLER,ANA0079446ESCOLA MOSSEN JACINT VERDAGUERBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
GARCIA VEGA,ANABEL0090725INSTITUT ANTONI CUMELLAGRANOLLERSSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
GEREZ ESTEBAN, MONTSERRAT0091066ESCOLA MILA I FONTANALSBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
GINEL ELIAS,IVETTE0091028INSTITUT ALCARRASALCARRÀSSERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
GIRO RIBAU,JOANA0091038ESCOLA POMPEU FABRAMOLLERUSSASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
GISBERT ARBIOL,NURIA0091052INSTITUT ESCOLA AGUSTÍ BARBERÀAMPOSTASERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
GOMEZ SOTO,NURIA0079455INSTITUT PAU CLARISBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
GONZALEZ SEGADOR,LAURA0090739ESCOLA ALEXANDRE GALICORNELLÀ DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
GONZALEZ SERRADELARCA,MARTA0090721INSTITUT LA PLANAVICSERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
GONZALEZ VILA,CAROLINA0091343INSTITUT PONT DEL DIABLESANT SALVADORSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
GRANADOS GUITART,ELENA0091327ESCOLA JOSEP BOADABADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
GUISADO MARTIN,MARIA CARMEN0090732ESCOLA ANTONI GAUDISANTA COLOMA DE GRAMENETSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
HERMOSO MOLINA,SONIA0091213ESCOLA VEINATSALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
HERNANDEZ MARTINEZ,MARIA CRUZ0091058INSTITUT LA GUINEUETABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
HERRERA MORENO, REBECA0090749INSTITUT GABRIELA MISTRALSANT VICENÇ DELS HORTSSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
IGLESIAS ROMERO,MONTSERRAT0079374INSTITUT MILA I FONTANALSVILAFRANCA DEL PENEDÈSSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
JARQUE MUÑOZ,MARIA DEL PILAR0088156INSTITUT ALT PENEDESVILAFRANCA DEL PENEDÈSSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
JIMENEZ GUTIERREZ,LUCIA0079386INSTITUT JOSEFINA CASTELLVÍ I PIULACHSVILADECANSSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
JUNCOSA LLEIXÀ, AGUSTÍ0079406ESCOLA ALDANABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
LAFAJA BALLESTIN,EVA0091341ESCOLA JOAN MARAGALLESPLUGUES DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
LINARES ROVIRA,ESTER0090738INSTITUT ESCOLA LA MINASANT ADRIÀ DE BESÒSSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
LLORENS CARULLA,JUDIT0091036ESCOLA BALAFIA-PINYANALLEIDASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
LOPEZ LOPEZ,JUDIT0091284ESCOLA JOSEP CARNERBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
LOPEZ MOLERO,JESICA0091034INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALTLLEIDASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
LOPEZ MORENO,NURIA0091323INSTITUT JAUME BOTEYL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
MARIN LOPEZ,RAQUEL0091041ESCOLA JACINT VERDAGUERTÀRREGASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
MARTINEZ CARAZO, MIRIAM0090736INSTITUT TERRA ROJASANTA COLOMA DE GRAMENETSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
MARTINEZ GIBERT,LAIA0091032INSTITUT MARIA RUBIESLLEIDASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
MAS ROMEO,GLORIA0090724ESCOLA PONENTGRANOLLERSSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
MATHEU BIARNÉS,REBECA0074761ESCOLA CAMPCLARTORREFORTASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
MEGIAS MENDEZ,RAQUEL0079375INSTITUT ESCOLA LA MINASANT ADRIÀ DE BESÒSSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
MERINO ALVAREZ,CRISTINA0090734INSTITUT EUGENI D’ORSL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
MOLINA MARTINEZ,IRIS0090741ESCOLA SANT ILDEFONSCORNELLÀ DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
MOLINS PONS,VÍCTOR BOI0091324ESCOLA MARIUS TORRESL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
MORA MUMBRU,MONTSERRAT0090754INSTITUT LA SERRASABADELLSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
MOUSSAFIR CHOKRALLAH, LAILA0079411INSTITUT CAVALL BERNATTERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
NOE CALOPA,GLÒRIA0079419ESCOLA ANGEL GUIMERABALAGUERSERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
NÚÑEZ LÓPEZ,JAVIER0088155INSTITUT CAN PUIGSANT PERE DE RIBESSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
ORDEIG RIBERA,DAVID0090744INSTITUT ESCOLA PEPA COLOMEREL PRAT DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
ORTEGO BLANCO, SERGI0091022INSTITUT MAÇANET DE LA SELVAMAÇANET DE LA SELVASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
PALLARES MOLINE,JOSEPA0091054INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIGTORTOSASERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
PARDO DURAN, LAURA0091023INSTITUT ESCOLA JOSEP POUS I PAGESFIGUERESSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
PARIS PONS,YOLANDA0091053ESCOLA LLUIS VIÑAS I VIÑOLESMÓRA D’EBRESERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
PAU GARCIA,ONIA0091031INSTITUT CIUTAT DE BALAGUERBALAGUERSERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
PEREIRA LUNA,MIRIAM0090735INSTITUT TORRAS I BAGESL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
PRADAS GARCÍA,LAURA0091051INSTITUT ESCOLA MEDITERRANIBONAVISTASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
PRAT LLORENS,LAIA0090766ESCOLA LES ARRELSSALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
QUIROS VERA,NOEMI0091319INSTITUT LA PINEDABADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
RACAJ FERRON, SHEILA0090747INSTITUT DANIEL BLANXART I PEDRALSOLESA DE MONTSERRATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
RAMOS JIMENEZ, ISABEL0090716INSTITUT GUILLEM CATAMANRESASERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
RIPOLLES PLASSA,GEMMA0079428INSTITUT CAMPCLARTARRAGONASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
RODES LAMBEA,EILA TERESA0084669ESCOLA JOAN MIRÓMIAMI PLATJASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
RODRIGUEZ DOTES,MARTA0091326ESCOLA SANTIAGO RAMON Y CAJALL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
RODRIGUEZ GONZALEZ,FRANCISCO-JAVIER0091339INSTITUT DOMUS D’OLIVETLA SERRASERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
RODRIGUEZ PEREZ,CLAUDIA0090719ESCOLA LA SÍNIAVICSERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
RODRIGUEZ PRATS,SONIA0091025ESCOLA EL GEGANT DEL RECSALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
ROMERO GARCIA,PAU0090746ESCOLA JUAN SALAMEROGAVÀSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
RUIZ ZAPATA,ISABEL0086282INSTITUT LLOBREGATL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
SÁNCHEZ BORTOLO,CRISTINA0090715ESCOLA PARE ALGUEMANRESASERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
SÁNCHEZ FARIÑA,SANDRA0091322ESCOLA ROCAFONDAMATARÓSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
SANCHEZ FLORIDO,ROCIO0091042ESCOLA CENTCELLESCONSTANTÍSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
SANCHEZ MARTINEZ,ANNA0090748ESCOLA MONTBAIGSANT BOI DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
SANCHEZ PIZARRO,XENIA0090713INSTITUT ANTONI POUS I ARGILAMANLLEUSERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
SANDIEGO MARTINEZ,ANA0091047ESCOLA RUBIO I ORSREUSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
SOLER MURISCOT,RAQUEL0088173CEE ELS ANGELSPALAMÓSSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
TETAS PEREZ,PATRICIA0090763ESCOLA EL PLASALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
TORMO MIRANDA,CRISTINA0090764ESCOLA MAS MASOSALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
TORRES VIDAL,EMMA0091292INSTITUT JOSEP PUIG I CADAFALCHMATARÓSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
TORTRAS SOLA,ÀUREA0091039INSTITUT LA SERRAMOLLERUSSASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
TROYA CALA,NAZARET0079431INSTITUT GAUDÍREUSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
VALLCORBA TOME,EVA0088175CEE L’HORITZÓPINEDA DE MARSERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
VALLDOSERA AMOROS,ESTHER0091217INSTITUT MANUEL SALES I FERREULLDECONASERVEIS TERRITORIALS A LES TERRES DE L’EBRE
VAZQUEZ LUQUE,PAULA0091215ESCOLA SILVESTRE SANTALOSALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
VELA LORDAN,CARLOS0090731INSTITUT ESCOLA BALDOMER SOLÀBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
VILELLAS COTURA,NATALIA0091068INSTITUT ESCOLA TRINITAT NOVABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
ZARCERO PEREZ,MIREIA0079384ESCOLA JOSE ECHEGARAYMARTORELLSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT

CATEGORIA PROFESSIONAL: AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL

COGNOMS I NOMCODI L.NOM DEL CENTRELOCALITATUNITAT ORGÀNICA
ALDEA INIESTA,GEORGINAL012261ESCOLA GENERAL PRIMREUSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
ALTEMIR MUÑOZ, NÚRIA0014991ESCOLA ANDERSENVICSERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
ARROYO MILLÁN,ANDREAL013037ESCOLA MARE NOSTRUMBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
BAEZ FERNANDEZ,MARIA DOLORES0016604INSTITUT NUMANCIASANTA COLOMA DE GRAMENETSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
BERMUDO PADILLA,LAURAL013353ESCOLA JOAN BRUGUERAGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
BURILLO ALVAREZ,MERITXELLL012258ESCOLA DOCTOR ALBERICH I CASASREUSSERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
ELVIRA TERÉS,ESTEFANIAL012248ESCOLA LES PINEDIQUESTARADELLSERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
ETXEBARRIA LARRAZABAL,MIREN JAIONEL012249ESCOLA CONGRÉS-INDIANSBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
GONZALEZ ALEGRE,SILVIA0016816ESCOLA LA SEU VELLALLEIDASERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA
MANJON ESPOT,RUTL012247INSTITUT MILA I FONTANALSVILAFRANCA DEL PENEDÈSSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
MARTÍNEZ SÁNCHEZ,MIRIAML013047ESCOLA ITACABARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
MIQUEL MARTINEZ,MARIA DE LOS ANGELESL013354ESCOLA EL PLASALTSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
NAVARRETE SANTOS,ALICIAL013383ESCOLA PALAUPALAU-SOLITÀ PLEGAM.SERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
NOACCO PORQUERES,MARIANA0015391ESCOLA PEDRALTASANTA CRISTINA D’AROSERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
PAHISSA RAVENTÓS, ANAL012255INSTITUT ESCOLA CATALUNYASANT CUGAT DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
PONCE SERRANO,MARIA DOLORESL013054ESCOLA GALILEO GALILEIEL PRAT DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BAIX LLOBREGAT
RAVENTOS PASCUAL,SUSANAL013052INSTITUT MANUEL DE CABANYESVILANOVA I LA GELTRÚSERVEIS TERRITORIALS AL PENEDÈS
RUIZ BORRALLERAS,ANNABELL013378ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS I GIRÓBELLAVISTASERVEIS TERRITORIALS MARESME-VALLÈS ORIENTAL
SANCHEZ MATA,IRENEL013343ESCOLA BARRUFETBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ
VARGAS FERNANDEZ,JOANA MARIA0014993ESCOLA COLLBAIXSANT JOAN DE VILATORRADASERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
ZUBIRIA CANTARERO,CARMEN0014986INSTITUT ESCOLA MIRADESBARCELONACONSORCI D’EDUCACIÓ DE BCN (CENTRES) GESTIÓ

CATEGORIA PROFESSIONAL: OFICIAL DE 1a CAMBRER/A

COGNOMS I NOMCODI L.NOM DEL CENTRELOCALITATUNITAT ORGÀNICA
HERNANDEZ MARCH,RICARDL009676COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONATARRAGONACOMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA

CATEGORIA PROFESSIONAL: AJUDANT/A DE CUINA-NETEJADOR/A

COGNOMS I NOMCODI L.NOM DEL CENTRELOCALITATUNITAT ORGÀNICA
AGUILERA COBOS, DAVIDL005074LLAR INF. BALDUFATARRAGONASERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA
GUERRAS ESPAÑA,ALBERTO MANUEL0078508LLAR INF. ORENETATERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
MORENO DIONIS, SERGIOL004136LLAR INF. LA FLORIDAL’HOSPITALET DE LLOBREGATSERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
REGALADO MARTINEZ,NATALIA0078507LLAR INF. ORENETATERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
REQUENA BARRANCO,MARIA ISABEL0078515LLAR INF. ORENETATERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
RODRIGUEZ MENDEZ,MONTSERRAT0078448LLAR INF. LA GINESTAMANRESASERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA CENTRAL
RODRIGUEZ PIÑERO,ZAIRAL004636LLAR D’INFANTS NÚRIATERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
ROSSELL MERCADER,ISAACL004150LLAR INF. PINOTXOBADALONASERVEIS TERRITORIALS AL BARCELONÈS
TERRAZAS ATAURI,MARIA ARANZAZUL004823LLAR INF. S. RAMON NONATGIRONASERVEIS TERRITORIALS A GIRONA
VALERA TIRADO,ANTONIAL004633LLAR D’INFANTS NÚRIATERRASSASERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL
VALLEJO MARTINEZ,MARIA FELISAL004626LLAR INF. LA LLAVORBADIA DEL VALLÈSSERVEIS TERRITORIALS AL VALLES OCCIDENTAL