[Oposicions TEEI] Qualificacions primera prova

El Departament ha fet públic  l’Acord de l’Òrgan Tècnic  en relació amb la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI).

Web del Departament

El Departament ha admès errades en la correcció dels exercicis de la primera prova. Concretament, s’ha detectat una errada en el còmput de la pregunta núm. 8 del Model A del primer exercici (qüestionari sobre coneixements generals i específics). Aquesta errada pot afectar el càlcul de les qualificacions. 

El 4 de febrer es van fer públiques unes noves llistes d’aspirants aptes i no aptes, amb les qualificacions corregides que podreu consultar a la web del Departament.

Qualificacions de la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu L005/2020

Data d’actualització: 4 de febrer de 2022

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, d’1 de febrer de 2022 (diligència de correcció d’errades), que aprova la qualificació de la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu L005/2020. L’Acord aprova també la publicació de la llista de persones aspirants aptes, no aptes i no presentades

La puntuació mínima per superar la primera prova és de 17,5 punts en la suma d’ambdós exercicis (consulta el punt 3 de l’annex 3 de la Resolució de la convocatòria).

Les persones aspirants aptes cal que consulteu també si esteu exemptes de fer la prova de llengua catalana i/o castellana.

Consulta la teva qualificació

Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la secretària general del Departament d’Educació en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seva publicació d’aquest Acord, mitjançant Petició genèrica.

Has obtingut la qualificació d’apte/a? Consulta si has de fer la prova de llengua catalana i/o castellana

Nou termini per acreditar el nivell de suficiència (C1) de llengua catalana i/o castellana (del 4 al 17 de febrer)

Per participar en aquest procés selectiu has d’acreditar el nivell de coneixement de suficiència (C1) de llengua catalana i de llengua castellana, ja que són necessaris per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional del lloc de treball a què optes.

L’acreditació dels coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana es fa mitjançant una prova de caràcter obligatori i eliminatori

Si constes com a no exempt/a d’haver de fer la prova de llengua catalana i/o llengua castellana, disposes d’un nou termini per acreditar els coneixements de llengua. Així, del 4 al 17 de febrer de 2022, ambdós inclosos, pots presentar la documentació acreditativa (consulta el punt 3 de les bases específiques de la convocatòria (Resolució EDU/1562/2020, d’1 de juliol), mitjançant el formulari d’Acreditació exempció català/castellà.

Transcorregut aquest termini, i un cop s’hagi comprovat la documentació presentada, l’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà un nou acord amb la llista definitiva de persones aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana i castellana.

Quan es faran les proves de llengua i on està previst fer-les?

Les proves de llengua catalana i de llengua castellana es faran el 5 de març de 2022.

L’hora i el lloc on es faran les proves es publicarà al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i també en aquesta mateixa pàgina web. Són proves de caràcter obligatori i eliminatori.