[Oposicions TEEI] Relació de persones que han d’aportar la documentació

Es fa pública la relació de persones de les quals no s’han pogut comprovar els requisits d’ofici.

Aquestes persones disposen d’un termini de 20 dies hàbils (del 6 de juliol a les 8 del matí fins al 2 d’agost) per presentar la documentació acreditativa.

Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l’òrgan convocant, i les que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser contractades i quedaran anul·lades les seves actuacions en el procés selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat.

Relació de persones que han d’aportar documentació

Acreditació de requisits – Accés al formulari