Pel respecte dels drets del PDI més precari, la UdL ha de complir l’EPIF

Arran de la recent publicació de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), des de CGT EDUCACIÓ LLEIDA volem fer una sèrie de valoracions sobre un dels principals punts regulats per aquest reial-decret (RD 103/2019), la pròrroga del contracte.

Tal i com diu el decret:
Cuando el contrato se hubiese concertado por una duración inferior a cuatro años podrá prorrogarse sucesivamente (…) Cuando el contrato resulte prorrogable, y el trabajador continúe desarrollando las actividades objeto del mismo, se entenderá prorrogado automáticamente,

De tal manera, l’EPIF especifica que els contractes de duració inferior a 4 anys (a la UdL són els contractes de PIF de la pròpia universitat i la convocatòria FI de la Generalitat) seran prorrogables automàticament fins a 4 anys, sempre que el treballador o treballadora tingui intenció de continuar desenvolupant les seves tasques. S’acaba, així, amb la contradicció que es presenta avui en dia en què, segons quina és l’entitat que concedeix la beca, el temps per realitzar una mateixa tasca, el doctorat, és major o menor.

Des de CGT EDUCACIÓ LLEIDA exigim que, tal i com es dicta al decret, s’apliqui l’increment de duració del contracte de forma immediata, incloent els contractes vigents (RD 103/2019; Disposició derogatòria única i disposició final cinquena). Com és àmpliament conegut, fer una tesi amb només 3 anys de contracte és terriblement complicat, abocant a la doctoranda o doctorand a continuar la seva elaboració mentre es cobra el subsidi d’atur o, fins i tot sense cap mena de retribució. Aquest fet, a part de suposar un frau de llei, és tan sols una cara més de l’explotació laboral del personal investigador en formació.

La demanda de l’extensió de contracte fins a 4 anys dels PIF, no és res forassenyat, sinó que significa senzillament tornar a la situació anterior al 2013, l’any en què es va retallar la duració de les beques PIF a 3 anys, com són ara mateix, amb el consegüent perjudici a la qualitat de la recerca.

Així mateix, també volem assenyalar que l’EPIF implica un increment significatiu del salari: estableix un sou de 16.127 euros els dos primers anys, 17.279 el tercer any i 21.533 l’últim any. La denegació del quart any de pròrroga per a PIF i FI, a part de ser una flagrant il·legalitat, suposaria la privació no només d’un any de salari, sinó del més elevat, a un conjunt de treballadors i treballadores que ja pateixen una situació prou precària.

Des de CGT EDUCACIÓ LLEIDA lluitarem perquè s’apliquin els increments salarials contemplats en l’EPIF, així com la pròrroga per contractes inferiors a 4 anys, sense descartar cap via per tal d’aconseguir aquestes reclamacions. Restem a la disposició dels treballadors i les treballadores que necessitin suport jurídic i organitzatiu per a les seves reclamacions.

Finalment, fem una crida al conjunt de treballadores i treballadors de la UdL, i en especial al PDI, a solidaritzar-se amb la lluita d’un dels sectors més precaritzats de la universitat pública i fer pressió per tal d’aconseguir un salari digne i unes condicions laborals justes en el col·lectiu que representa la base social investigadora de la universitat.

Secció sindical de CGT EDUCACIÓ LLEIDA