Organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial

1740435.pdfRESOLUCIÓ EDU/1076/2019, de 24 d’abril, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

La Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, en el marc de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació de la formació professional inicial i del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, ha permès configurar un model formatiu en alternança que cal actualitzar a partir del curs 2019-2020, en concordança amb la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

Així mateix, el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, regula els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació que comportin una contraprestació econòmica; i el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual estableix el marc per dur a terme projectes de formació professional dual en el sistema educatiu, amb la coparticipació de centres educatius i empreses.

Al seu torn, l’article 5.1.e) de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, atribueix a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació la funció de participar, amb les administracions competents, en l’organització de la formació pràctica als centres de treball inclosa en els ensenyaments de formació professional i en les accions i iniciatives formatives de la formació professional dual, en especial en la selecció i validació de centres de treball i empreses, en la designació i formació de tutors dels alumnes i en el control i avaluació del compliment de la programació.

Correspon també fer-se ressò de la Recomanació del Consell de 15 de març de 2018, relativa al Marc europeu per a una formació d’aprenents de qualitat i eficaç, (DOUE 2018/C153/01).

Per tant, s’actualitza el model de formació en alternança de la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, aplicable als alumnes de formació professional inicial, amb la finalitat d’obrir nous àmbits de cooperació entre el centre educatiu i les empreses i entitats, que permetin nivells més alts de compartició de responsabilitats formatives i que potenciïn les possibilitats de relació entre les empreses i els centres educatius.

Tal com ja es va establir a la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, les accions formatives poden referir-se a: l’alternança simple, en què es combina el temps de formació i el temps d’activitat dels alumnes en l’entitat, sense que comporti el reconeixement acadèmic de l’activitat; i l’alternança amb formació dual, que comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes mitjançant el treball assalariat, el desenvolupament d’una beca de formació o de la formació impartida per l’entitat.

Els convenis entre les entitats i els centres educatius han de permetre anar configurant un model de formació en alternança en la formació professional inicial a Catalunya, a partir del qual les competències professionals vinculades als títols es puguin adquirir de forma combinada i coordinada en dos àmbits que es complementen en la formació de l’estudiant: l’entitat i el centre educatiu.

A més d’aprofundir en la necessària col·laboració amb empreses i entitats, a partir de l’experiència acumulada, l’actualització del règim de formació en alternança en la formació professional inicial permet avançar i millorar en l’organització efectiva d’aquesta formació en el mateix grup classe. Dins d’un mateix grup classe, una part dels alumnes fa formació dual i l’altra no; d’altra banda cal tenir present els trasllats de centre dels alumnes dins un mateix cicle. Aquesta diversitat de situacions genera incidències per la diferent distribució horària; per evitar-les i per facilitar l’accés i la sortida, en qualsevol moment, dels alumnes a la formació dual, s’ha optat per establir una distribució curricular única, per a l’aplicació de la qual cal modificar la distribució horària dels cicles formatius.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Resolc:

-1 Actualitzar l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial a partir del curs 2019-2020 d’acord amb els criteris que s’estableixen a l’annex, d’aplicació per als cicles formatius que es determinin.

-2 El Departament d’Educació ha de promoure:

a) Ofertes de cicles formatius de formació dual per al conjunt del grup classe, quan esdevingui la forma idònia de desenvolupar-la.

b) La transferència del coneixement i de les bones pràctiques detectades al conjunt dels centres educatius que fan formació dual, en reunions de coordinació dual i/o jornades específiques.

c) L’actualització de la informació i documentació del sistema, a través de les aplicacions informàtiques en línia que es determinin.

-3 Correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de formació professional inicial:

a) Resoldre les qüestions derivades de l’aplicació dels criteris de l’annex sobre l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional.

b) Adequar la formació en alternança a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials.

c) Dictar les instruccions que puguin correspondre per a l’aplicació dels criteris de l’annex sobre l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional.

-4 Correspon al centre educatiu determinar un marc de referència en relació amb la gestió de la formació professional en alternança, que reculli els principis generals organitzatius, curriculars i metodològics, els criteris d’acció tutorial, les actuacions que han de seguir els alumnes a l’entitat i les condicions de continuïtat i finalització de les estades formatives dels alumnes en alternança; aquest marc de referència ha de formar part de les normes d’organització i funcionament del centre i ha de quedar reflectit en el seu projecte educatiu.

Annex. Organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial a partir del curs 2019-2020.

I. Aspectes generals

1. Objecte i àmbit

1.1 L’organització de la formació professional en alternança del sistema educatiu es regeix per la normativa reguladora i es porta a terme d’acord amb els criteris d’organització que s’estableixen en aquest annex.

1.2 L’oferta en alternança requereix la implantació prèvia o autorització del cicle formatiu en centres educatius o del programa formatiu en alternança que s’imparteix en establiments autoritzats.

2. Modalitats

La formació professional en alternança pot adoptar dues modalitats:

a) Formació dual: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps de formació dels alumnes a l’entitat; comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en l’activitat formativa que fan en condició de treballadors o de becaris.

b) Alternança simple: combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’entitat, sense reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en l’activitat que fan en condició de treballadors. La relació entre l’alumne i l’entitat es formalitza mitjançant contracte laboral.

3. Objectius de la formació professional en alternança

Els objectius de la formació professional en alternança són:

a) Establir un procés simultani, integrat i coordinat de formació i activitat pràctica dels alumnes al centre educatiu i a l’entitat.

b) Millorar la formació, qualificació i desenvolupament personal dels joves que inicien la professionalització en un camp determinat, combinant la formació al centre educatiu i l’activitat en una entitat.

c) Establir més vinculació i corresponsabilitat entre els centres educatius i les empreses, en el procés formatiu dels joves.

d) Oferir estímuls per motivar les persones que finalitzen l’ensenyament general i tenen necessitat d’incorporar-se al mercat de treball perquè ho facin a través d’uns ensenyaments o programes que tinguin la competència professional suficient i adequada.

e) Fomentar la participació de les entitats en els processos de qualificació de les persones, facilitant que puguin compaginar l’activitat formativa a l’entitat amb la formació al centre educatiu.

4. Terminologia

4.1 Als efectes d’aquesta resolució s’entén que

-Acord formatiu individual: és el document de compromís que recull l’activitat que ha de desenvolupar cada alumne a l’entitat, en el marc d’un conveni.

-Conveni: és el document de compromís signat pels representants de la titularitat del centre educatiu i l’entitat per acollir els alumnes d’un cicle formatiu o d’un programa de formació en alternança.

-Alternança: és la proposta de formació simple o formació dual per a un cicle formatiu o un programa de formació que desenvolupa un centre educatiu amb entitats.

-Alumne aprenent: és l’alumne d’un cicle formatiu o d’un programa de formació en la modalitat d’alternança simple o la modalitat de formació dual.

-Coordinador o coordinadora de tutors: és la persona que, si es considera oportú, l’entitat pot designar per fer funcions administratives per a la gestió de la formació dual i per coordinar els tutors d’empresa. El coordinador o coordinadora de tutors pot pertànyer a la mateixa entitat o a una altra.

-Tutor o tutora d’empresa: és la persona designada per l’entitat per acollir i fer el seguiment de l’alumne i per coordinar-se amb el tutor o tutora del centre educatiu.

-Instructor o instructora: és la persona designada per l’entitat que, seguint les indicacions dels tutors de l’entitat, supervisa les tasques concretes de l’alumne aprenent i la seva formació.

-Entitat: és la persona física o jurídica que col·labora amb els centres educatius per desenvolupar conjuntament la formació dual o l’alternança simple, sota qualsevol forma legal (empresa, organització, administració, consorci o altres).

-Direcció general competent: la que exerceix les competències de formació professional atribuïdes actualment a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

4.2 La referència que en aquesta Resolució es fa a centres educatius cal entendre-la feta també als establiments autoritzats per impartir programes de formació i inserció.

5. Col·laboració

5.1 El desenvolupament de la formació professional en alternança requereix la col·laboració entre els centres educatius i les entitats que tinguin implantats o autoritzats ensenyaments de formació professional inicial o programes formatius.

5.2 La col·laboració s’articula mitjançant:

a) El conveni entre el centre educatiu i l’entitat.

b) L’acord formatiu individual de cada alumne.

6. Acord formatiu individual

6.1 Contingut. L’acord formatiu individual recull, com a mínim:

a) Les dades identificatives de les parts.

b) La signatura de totes les parts: entitat, centre educatiu i alumne (en el cas de ser menor d’edat no emancipat també l’ha de signar el pare, mare o representant legal de l’alumne).

c) Les activitats formatives que cal desenvolupar.

d) Les condicions de l’estada.

e) Les referències normatives corresponents.

f) El centre o centres de treball on l’alumne ha de fer l’estada.

6.2 Models. La direcció general competent elabora els models d’acord formatiu individual.

El centre educatiu emplena l’acord formatiu individual degudament contextualitzat, mitjançant la plataforma informàtica de gestió de les estades que el Departament d’Educació determina.

6.3 Cap alumne no pot iniciar una estada de formació dual en una entitat abans que les parts signin el conveni i l’acord formatiu individual corresponents, ni abans que es facin les gestions davant la Seguretat Social i, si escau, l’administració laboral, d’acord amb la normativa vigent.

7. Cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació

El Departament d’Educació i les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, poden signar convenis de col·laboració per al desplegament de les funcions generals de la gestió de la formació en alternança previstes a l’article 5.1.e) de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació.

8. Ensenyaments i centres educatius

8.1 Les col·laboracions es poden fer, amb caràcter general, a tots els cicles formatius i programes formatius establerts pel Departament d’Educació, sense perjudici de la concurrència d’altres mesures flexibilitzadores de les previstes al Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

8.2 Poden formalitzar convenis, en relació amb els ensenyaments de formació professional inicial que tinguin implantats o autoritzats, els titulars dels centres educatius i establiments, tant de titularitat pública com privada.

8.3 Expedients acadèmics. El centre educatiu ha d’incorporar a l’expedient acadèmic de l’alumne les hores de formació en alternança.

9. Igualtat de gènere, equitat i inclusió

9.1 Els centres educatius han d’afavorir un tracte de gènere equitatiu en la formació professional en alternança, per assegurar la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de discriminació.

9.2 Els centres educatius han d’oferir un itinerari flexible i personalitzat sempre que les necessitats i la singularitat dels alumnes ho requereixin.

9.3 Els centres educatius han de vetllar per la implementació i l’acompliment de mesures d’inclusió en la formació professional en alternança.

10. Publicitat de la formació en alternança

La direcció general competent ha de publicar, als portals de centres, la relació actualitzada de centres educatius, cicles i programes formatius que desenvolupen la formació en alternança.

II. Convenis entre els centres educatius i les entitats

11. Contingut dels convenis

11.1 A més del contingut preceptiu, els convenis per al desplegament de la formació en alternança han d’incloure els ensenyaments o programes als quals s’aplica i les condicions de l’estada, segons s’estableix a la normativa reguladora.

11.2 A proposta de les entitats també es poden acordar actuacions de reconeixement acadèmic, tant de la formació impartida per l’entitat com dels aprenentatges assolits pel personal, en relació amb els cicles o programes formatius previstos al conveni. El reconeixement acadèmic es du a terme d’acord amb el procediment establert als annexos 5 i 6 de la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional.

11.3 Si la part signatària del conveni és un col·lectiu empresarial, cadascuna de les entitats associades que ofereixi estades a l’entitat ha de donar-ne el consentiment a través de la signatura d’un document d’adhesió a les clàusules del conveni.

11.4 El conveni ha d’establir la constitució d’una comissió de seguiment, integrada per un representant de cadascuna de les parts signatàries, com a mínim. Aquesta comissió ha de vetllar pel compliment del conveni, resoldre les qüestions sobre la seva interpretació o modificació, si escau, i resoldre l’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts.

12. Modalitats de conveni

12.1 La direcció general competent ha de publicar i mantenir actualitzats els models de conveni al portal de centres del Departament d’Educació i al portal de centres d’altres titularitats, per als centres que depenen del Departament. Aquests models tenen caràcter orientatiu per a la resta de centres.

12.2 Per al foment, difusió i desenvolupament de la formació en alternança es poden dur a terme convenis marc de col·laboració.

13. Tramitació

La competència per signar els convenis relatius a centres dependents del Departament d’Educació correspon:

a) En el cas del conveni model, al director o directora del centre.

b) En el cas del conveni marc, a la persona titular del Departament d’Educació.

c) En la resta de casos, a la persona titular de la direcció general competent.

14. Comunicació i registre de convenis

14.1 Els centres educatius han de lliurar els convenis signats a la direcció general competent per al registre:

a) Els centres educatius dependents del Departament d’Educació han de lliurar l’exemplar original.

b) Els centres educatius d’altres titularitats han de lliurar una còpia del conveni signat.

14.2 La direcció general competent ha d’informar els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona dels convenis signats.

14.3 Tots els centres educatius han de comunicar a la direcció general competent les modificacions de convenis relatives a:

a) L’ampliació o reducció de cicles formatius o programes formatius.

b) L’extinció anticipada del conveni.

III. Formació dual

15. Destinataris de la formació dual

15.1 La formació dual es desenvolupa, normalment, dins de la modalitat de formació presencial.

15.2 La persona titular de la direcció general competent, o persona en qui delegui, prèvia sol·licitud motivada del director o directora del centre educatiu acompanyada de la relació nominal d’alumnes, pot autoritzar la formació dual en la modalitat no presencial, quan se’n garanteixi la supervisió i el seguiment individualitzat.

15.3 La formació dual s’adreça, en general, a tots els alumnes que conformen el grup classe. També s’adreça als col·lectius singulars, d’acord amb el previst als articles 53 a 55 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial.

16. Vincle dels alumnes de formació dual amb l’entitat

16.1 A la formació dual el vincle dels alumnes amb l’entitat pot ser mitjançant:

a) Contracte laboral, previst a l’apartat 18, o

b) Beca, prevista a l’apartat 19.

16.2 La formació dual per als alumnes que cursin la modalitat no presencial es pot fer únicament amb contracte laboral, previst a l’apartat 18.

17. Cobertures

El desenvolupament de la formació dual de l’alumne a l’entitat requereix que aquesta disposi d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi, en cas d’accident, la responsabilitat civil i patrimonial i la prestació d’assistència sanitària, en les mateixes condicions que el personal laboral de l’entitat.

Si la formació dual es desenvolupa en un projecte de mobilitat requereix, a més, una pòlissa d’assegurança de viatges.

18. Estada amb contracte laboral

18.1 La modalitat de contracte laboral la determina l’entitat. Tanmateix, es considera que el contracte laboral per a la formació i l’aprenentatge és el més adequat per a les finalitats de la formació en alternança. Altres tipus de contractes també poden ser adients per a aquestes finalitats.

18.2 En el contracte per a la formació i l’aprenentatge, el centre educatiu ha de signar la sol·licitud d’autorització de l’activitat formativa o la documentació que es pugui establir en la normativa reguladora.

19. Estada amb beca

19.1 La formació dual es pot formalitzar mitjançant una beca formativa.

19.2 La beca s’ha de formalitzar d’acord amb el previst al Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

19.3 L’import de la beca el fixa la comissió de seguiment del conveni.

19.4 L’import de la beca no pot ser inferior al 70% del salari mínim interprofessional (SMI) els primers quatre mesos i, a partir d’aquests, ha de ser del 100% del SMI o, en ambdós casos, a la part proporcional que correspongui, si la jornada és menor a la jornada ordinària de l’activitat. No s’inclou, com a obligatori, cap import pel concepte de pagues extraordinàries ni períodes de descans.

Els convenis que se signin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta resolució han de respectar aquest import mínim.

En els convenis vigents a l’entrada en vigor d’aquesta resolució, l’import de la beca que s’hi estableix serà d’aplicació a partir de l’1 de setembre de 2020, sense perjudici que les parts signatàries acordin avançar l’aplicació de l’import mínim.

19.5 La beca ha de ser vigent mentre l’alumne aprenent no hagi completat el nombre d’hores a l’entitat vinculades al reconeixement acadèmic de la formació dual i ha de tenir una durada ordinària de 1.000 hores, o fins a un màxim de 1.300 hores en cas que s’hagi ampliat d’acord amb la previsió de l’apartat 21.2.

20. Formació dual fora de Catalunya

20.1 El Departament d’Educació ha d’impulsar la formació dual amb mobilitat europea i internacional i ha d’establir models curriculars i organitzatius que en facilitin la implementació.

20.2 Per poder fer la formació dual fora de Catalunya, el director o directora del centre educatiu n’ha de sol·licitar l’autorització a la direcció general competent, prèvia presentació del conveni subscrit entre el centre educatiu que imparteix el currículum o la formació i l’entitat en la qual s’ha de dur a terme el període de formació dual. La resolució de la persona titular de la direcció general, o persona en qui delegui, posa fi a la via administrativa.

En la sol·licitud d’autorització, cal fer referència explícita al procediment de seguiment, valoració i qualificació de l’alumne aprenent per part del tutor o tutora de l’entitat i el tutor o tutora del centre educatiu.

20.3 La formació dual amb estada en una entitat fora de Catalunya s’ha de fer mitjançant contracte laboral.

20.4. La formació dual feta en altres països es regeix, amb caràcter complementari, per les normes imperatives del lloc on s’ha de dur a terme.

20.5 Quan la formació dual inclogui un reconeixement acadèmic, s’ha d’aplicar la Resolució ENS/1138/2014, de 19 de maig, del procediment de reconeixement dels continguts curriculars d’ensenyaments de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o esportius cursats en el marc de programes o accions de mobilitat i cooperació acadèmica internacional.

20.6 El centre de treball es pot homologar segons l’establert a l’apartat 29.

21. Organització curricular de la formació dual

21.1 El Departament d’Educació, mitjançant una ordre a proposta de la direcció general competent, ha d’establir, de cadascun dels cicles formatius, el currículum i la distribució horària, únics per a tots els centres educatius que l’imparteixin.

21.2 La durada dels cicles formatius de formació dual és de 2.320 hores, de les quals 1.320 hores corresponen a formació en el centre educatiu i 1.000 hores corresponen a l’estada a l’entitat.

21.3 Durant l’estada a l’entitat l’alumne ha de desenvolupar les competències professionals expressades en els resultats d’aprenentatge dels mòduls professionals de Formació en Centres de Treball i de Síntesi, pel que fa als cicles formatius de grau mitjà, o el mòdul professional de Projecte, pel que fa als cicles formatius de grau superior. Finalitzada l’estada a l’entitat, s’han d’avaluar i qualificar els mòduls professionals de Formació en Centres de Treball, de Síntesi o de Projecte, corresponents a 680 hores del currículum del cicle formatiu. Les 1.000 hores es poden ampliar fins a un màxim de 1.300 hores.

21.4 A l’entitat, els alumnes han de desenvolupar les activitats formatives de referència del mòdul professional de Formació en Centres de Treball que es relacionen amb les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau del perfil professional del títol.

21.5 L’equip docent ha de determinar el pla d’activitats individualitzat per als alumnes que desenvolupi la formació dual d’acord amb l’entitat.

21.6 Dins d’un mateix grup classe poden coincidir alumnes que facin la formació dual amb alumnes que no la facin. En qualsevol cas, tots els alumnes del grup classe han de poder completar la formació per obtenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a superior.

22. Comunicació de la formació dual

22.1 Els centres educatius han de presentar una comunicació a la direcció general competent, pels mitjans i d’acord amb el model que s’estableixi, de la qual han d’estar informats els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona.

22.2 Els centres educatius que vulguin modificar l’oferta en formació dual de cicles formatius prèviament implantats o autoritzats han de presentar una nova comunicació a la direcció general competent, pels mitjans que s’estableixin i d’acord amb el model establert.

22.3. Els centres que deixin de dur a terme l’alternança ho han de comunicar a la direcció general competent, indicant-ne els motius, a través dels serveis territorials o, si escau, del Consorci d’Educació de Barcelona, abans d’iniciar-se el període de matriculació dels estudis corresponents.

23. Seguiment, avaluació i qualificació de la formació

23.1 Seguiment

El seguiment dels alumnes aprenents l’han de fer, conjuntament, l’entitat i el centre educatiu.

El centre educatiu ha de garantir el seguiment de l’alumne durant el temps que duri l’estada, tant si es fa en dies lectius com si es fa en dies no lectius, mitjançant la designació d’una persona responsable per part del director o directora del centre educatiu.

El registre del seguiment i valoració de l’activitat formativa per part de l’entitat s’ha de fer mitjançant l’aplicació informàtica que faciliti la direcció general competent.

L’alumne ha d’elaborar, presentar i defensar davant d’una comissió avaluadora una memòria de treball que reculli la descripció de les activitats que ha desenvolupat durant l’estada formativa a l’entitat, així com les interrelacions amb els aprenentatges assolits al centre educatiu.

23.2 Avaluació i qualificació

En acabar l’estada de cada alumne a l’entitat, la junta d’avaluació ha de qualificar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball. L’equip docent ha d’avaluar el mòdul professional de Síntesi o de Projecte i els professors que en tinguin l’atribució docent han de determinar la qualificació final. Les qualificacions finals s’estableixen a partir de les informacions i valoracions de l’entitat i de l’autoavaluació dels alumnes.

24. Permanència dels alumnes en la formació dual

24.1 El centre educatiu pot determinar la no continuïtat d’un alumne en la formació dual, d’acord amb les normes d’organització i funcionament del centre, així com el previst al document d’organització i funcionament de la formació professional en alternança publicat pel Departament d’Educació.

24.2 L’extinció de la relació entre l’entitat i l’alumne comporta el cessament de la participació de l’alumne en formació dual en aquella entitat.

24.3 Quan un alumne abandoni de forma definitiva la formació dual, el centre educatiu ha de vetllar perquè pugui completar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball i fer el mòdul professional de Projecte o de Síntesi.

25. Organització de l’estada

25.1 L’estada de l’alumne aprenent es pot organitzar per dies a la setmana, per setmanes o per quinzenes, o altres distribucions que s’acordin. També es pot organitzar en horaris de matí o tarda.

25.2 El centre educatiu ha de valorar prèviament les condicions de l’estada per garantir que l’alumne pugui compaginar l’estada a l’entitat amb el seguiment del curs acadèmic al centre educatiu.

25.3 L’equip docent pot ajornar o denegar la incorporació d’alumnes a la formació dual per causes justificades, com ara el desenvolupament insuficient de les competències professionals o altres causes que ho aconsellin, d’acord amb les normes d’organització i funcionament del centre.

25.4 En el cas dels cicles formatius, és convenient que l’alumne iniciï aquesta integració a l’entitat mitjançant el mòdul professional de Formació en Centres de Treball, preferentment durant el tercer trimestre del primer curs. Aquesta etapa d’integració ha de ser d’un màxim de 100 hores. La finalitat d’aquesta mesura és promoure el coneixement mutu entre l’alumne i l’equip humà de l’entitat, abans de formalitzar una relació contractual o mitjançant beca.

25.5 El centre educatiu ha de demanar l’autorització de la direcció general o de la unitat competent per organitzar la formació dual per períodes, en què l’alumne només faci estada a l’entitat, que siguin superiors a 15 dies i que s’hagin de desenvolupar en el període comprès entre l’1 de setembre i el 31 de maig.

A la sol·licitud se n’ha de justificar la necessitat i s’ha d’indicar el seguiment previst per part del professorat.

25.6 En la modalitat de formació en alternança pot establir-se una distribució temporal del cicle formatiu o programa de formació superior a l’ordinària, mitjançant distribucions temporals extraordinàries del cicle formatiu o programa de formació. En aquest cas, cal garantir que l’alumne hagi estat informat d’aquesta distribució extraordinària.

25.7 L’entitat pot acordar amb el centre educatiu un programa de selecció de candidats.

25.8 El centre educatiu ha de fer públics i aplicar criteris objectius d’assignació d’alumnes a les empreses; per exemple, rendiment acadèmic, desenvolupament de les capacitats clau o assistència a classe. A més, ha de posar a l’abast dels alumnes, sempre que sigui possible, més d’una candidatura perquè puguin seleccionar la que millor s’adapti als seus interessos i motivacions, d’acord amb l’orientació del centre educatiu.

25.9 La formació en alternança es pot fer en més d’una entitat.

26. Calendari i horari de la formació dual amb contracte

El calendari i horari de la formació dual amb contracte es determina d’acord amb la regulació laboral corresponent.

27. Calendari i horari de la formació dual amb beca

27.1 El temps d’estada en la formació dual a l’entitat ha d’estar comprès entre les 6 hores i les 22 hores, amb caràcter general, tot i que s’admet alguna variació a títol excepcional, en funció del perfil professional.

Es recomana que la dedicació màxima, inclosa la formació al centre educatiu i l’estada en alternança a l’entitat, no sobrepassi les 40 hores setmanals i les 8 hores diàries.

Entre jornades d’estada a l’entitat s’ha d’assegurar un descans mínim de 12 hores.

27.2 Durant els períodes no lectius escolars, la dedicació màxima no pot sobrepassar les 8 hores diàries i les 40 hores setmanals.

27.3 Si, per dur a terme els objectius de l’alternança, cal fer l’estada en horari nocturn, en dies festius o bé sobrepassar el límit horari establert en els dos paràgrafs anteriors, cal sol·licitar motivadament una autorització d’acord formatiu amb l’horari especial a la direcció general competent, a través de la coordinació territorial dels ensenyaments professionals o del Consorci d’Educació de Barcelona. En qualsevol cas, no es poden superar les 10 hores per dia ni 50 hores a la setmana, en el conjunt d’hores de formació al centre educatiu i hores d’estada a l’entitat.

27.4 En cas de necessitats excepcionals o sobrevingudes i per acord entre l’entitat, el centre educatiu i l’alumne, es pot ampliar l’horari seguint el procediment que determini la direcció general competent.

L’excés d’hores s’ha de compensar; això vol dir que es computen com si s’haguessin fet un altre dia.

Les hores que superin la jornada ordinària no poden superar, en conjunt, el 5% de la durada total de l’acord formatiu.

27.5 Alumnes menors d’edat

Els alumnes menors d’edat no poden sobrepassar els límits previstos als apartats 1 i 2, però sí que poden ampliar l’horari d’acord amb el previst a l’apartat 4.

27.6 Descans setmanal

Els alumnes han de fer 1,5 dies de descans de l’entitat a la setmana com a mínim, i 2 si són menors d’edat; d’aquests dies de descans, almenys 1 a la setmana ha de ser coincident tant a l’entitat com al centre educatiu.

27.7 Descans anual

Els alumnes han de fer, almenys, 31 dies de descans dins d’un període continuat de 12 mesos; d’aquests 31 dies, almenys 15 han de ser consecutius i han de coincidir amb dies no lectius del calendari escolar.

28. Informació prèvia als alumnes i requisits

28.1 Prèviament a la formalització de la matrícula, el centre educatiu:

a) Ha d’informar els alumnes de les característiques de desenvolupament de la formació dual.

b) Ha de recollir l’escrit de conformitat signat per l’alumne i, si és menor d’edat, també pel pare, la mare o representant legal.

28.2 Abans d’incorporar-se a l’entitat, els alumnes han d’haver rebut formació per part del centre educatiu relativa a la prevenció de riscos laborals.

28.3 Si l’oferta de formació dual abasta totes les places del grup classe, aquesta informació s’ha de difondre abans de l’inici del període de preinscripció dels alumnes.

28.4 Els alumnes que hagin superat o obtingut l’exempció del mòdul professional de Formació en Centres de Treball per a un cicle formatiu no poden cursar, en formació dual, el mateix cicle formatiu. La direcció general competent pot establir excepcions, per exemple, en el cas de projectes que impliquin mobilitat.

28.5 La formació dual s’adreça prioritàriament als alumnes del centre educatiu que es matriculin del total dels mòduls professionals del cicle formatiu associats a unitats de competència.

29. Homologació de les entitats col·laboradores

29.1 Les entitats que acullin alumnes als seus centres de treball han d’estar homologades, per tal de validar la capacitat i l’adequació de l’entitat per participar en el procés de formació.

29.2 L’homologació de les entitats col·laboradores té per finalitat:

a) Garantir la qualitat de l’estada formativa en entitats.

b) Adequar les necessitats formatives dels alumnes a les possibilitats que ofereix cada centre de treball.

c) Millorar la col·laboració entre el centre de treball, el centre educatiu i l’alumne, amb la finalitat de complir amb els objectius de la formació professional en alternança.

29.3 L’homologació requereix l’acceptació per part de l’entitat de les condicions següents:

a) L’assumpció de la naturalesa formativa de l’estada dels alumnes a l’entitat.

b) El compromís de fer el seguiment de l’estada dels alumnes, en col·laboració amb el centre educatiu.

c) El compliment de les condicions de seguretat i salut en el lloc d’estada i de la normativa específica que hi pugui haver.

d) El compromís que la persona de l’entitat de formació dual que exerceixi la tutoria per primer cop rebi la formació que la capaciti per acollir alumnes en formació dual, prevista a l’apartat 36 d’aquesta resolució, segons el procediment i els terminis que la direcció general competent estableixi.

29.4 L’entitat es considera homologada amb l’acceptació de les condicions previstes als apartats 29.1, 29.2 i 29.3, que s’acredita amb la signatura del conveni.

29.5 L’homologació es manté sempre que l’entitat compleixi les condicions d’idoneïtat.

29.6 El Departament d’Educació ha de vetllar perquè les entitats mantinguin les condicions d’homologació per dur a terme la formació dual.

30. Manteniment de l’homologació

30.1 En finalitzar la vigència de l’acord formatiu de formació dual, si s’han complert les condicions de l’homologació, el professor o professora, previst a l’apartat 34.2, que faci el seguiment de la formació dual ha de validar la idoneïtat del centre de treball; en cas contrari, ha d’iniciar el procediment d’extinció de l’homologació, d’acord amb l’apartat 31.4.

30.2 Són causes d’extinció de l’homologació:

a) La comunicació de renúncia de l’homologació al centre educatiu amb qui s’ha signat el conveni, a iniciativa de l’entitat col·laboradora.

b) El cessament de l’activitat de l’entitat col·laboradora, d’un dels seus centres de treball o d’una de les seves unitats productives.

c) La manca de subscripció de cap acord formatiu al llarg de tres cursos acadèmics consecutius.

d) L’apreciació de deficiències en la qualitat de la formació dual.

e) Les modificacions substancials de les activitats previstes.

f) La modificació de l’activitat de l’entitat, d’un dels seus centres de treball o d’una de les seves unitats productives.

g) Altres motius greus que impedeixin el normal desenvolupament de la formació dual.

30.3 L’extinció de l’homologació té per efecte la impossibilitat de signar acords formatius amb l’entitat afectada per als cicles formatius o programes que són objecte de l’homologació extinta.

30.4 Quan les circumstàncies que van generar l’extinció de l’homologació s’hagin esmenat, l’entitat, pot sol·licitar ser homologada de nou per aquell cicle formatiu o programa.

31. Procediment d’extinció de l’homologació

31.1 El procediment d’extinció de l’homologació s’ha de dur a terme per a cada cicle formatiu o programa per als quals s’hagués obtingut.

31.2 El centre educatiu en què està matriculat l’alumne ha de comunicar al Departament d’Educació:

a) La petició de renúncia a l’homologació feta per l’entitat col·laboradora.

b) El cessament de l’activitat de l’entitat col·laboradora, d’un dels seus centres de treball o d’una de les seves unitats productives o d’activitat.

31.3 En cas de manca de subscripció de cap conveni al llarg de tres cursos acadèmics consecutius, l’extinció de l’homologació la fa d’ofici el Departament d’Educació.

31.4 En el cas de les causes d), e), f) i g) de l’apartat 30.1, el procediment és el següent:

a) El director o directora del centre educatiu en què està matriculat l’alumne, a proposta del tutor o tutora de pràctiques, amb el vistiplau del coordinador o coordinadora de formació professional o responsable de pràctiques, ha de trametre la proposta provisional d’extinció de l’homologació motivada al coordinador o coordinadora territorial de formació professional i, simultàniament, ha de comunicar per escrit a l’entitat que s’ha iniciat el procediment que podria concloure amb l’extinció de l’homologació i el motiu.

b) El coordinador o coordinadora de formació professional territorial, un cop comprovada la causa o causes, ha de trametre la proposta provisional d’extinció de l’homologació a l’entitat col·laboradora perquè, en un termini de quinze dies hàbils, pugui formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.

c) El coordinador o coordinadora de formació professional territorial, un cop transcorregut el termini per presentar al·legacions, ha de trametre al director o directora dels serveis territorials, o si escau, al o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, les al·legacions de l’entitat, si s’han presentat, i la proposta favorable o desfavorable a l’extinció de l’homologació.

d) El director o directora dels serveis territorials, o si escau, el o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, ha de resoldre declarant o desestimant l’extinció de l’homologació. La resolució posa fi a la via administrativa.

31.5 El procediment d’extinció de l’homologació es pot arxivar en qualsevol moment de la tramitació, si el director o directora del centre educatiu té constància que s’han esmenat les deficiències, prèvia comunicació al coordinador o coordinadora de formació professional territorial i, si escau, al director o directora dels serveis territorials o al o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, segons l’estat de tramitació.

32. Tutors d’empresa i instructors

32.1 Coordinador o coordinadora de tutors

a) Existència: és potestativa de l’entitat, la qual pot considerar-ne la necessitat a causa de la mida de l’entitat, la diversitat de centres de treball o per qualsevol altre motiu.

b) Requisit: és la persona que l’entitat considera idònia per a la funció.

c) Pertinença: pot pertànyer a l’entitat o ser compartit per més d’una entitat.

d) Funció: li correspon fer funcions administratives per a la gestió de la formació dual i la coordinació dels tutors d’entitat. Per afavorir l’extensió de la formació dual i la qualitat de la tutoria, especialment en les petites empreses, l’administració pot impulsar que hi hagi coordinadors de tutors compartits, mitjançant convenis marc amb associacions empresarials o col·lectius empresarials del sector.

e) Complementarietat: en tots els casos hi ha d’haver un tutor o tutora d’entitat per a cada alumne aprenent que estigui fent l’estada en alternança.

32.2 Tutor o tutora d’entitat

a) Designació: l’entitat designa un tutor o tutora per a cada alumne, abans que s’incorpori l’alumne.

b) Requisits: ha de tenir una qualificació o experiència professional i una disposició horària adequades per desenvolupar les funcions previstes. Preferentment, ha de ser una persona empleada amb una situació laboral estable dins de l’entitat. Així mateix, ha de rebre la formació prevista a l’apartat 36.

c) Funcions: correspon al tutor o tutora d’entitat:

-Fer l’acolliment de l’alumne i assegurar que rebi la formació necessària sobre els riscos específics del lloc de treball i les mesures de prevenció i protecció, així com la informació corresponent de l’entitat.

-Assegurar la transferència de coneixement entre l’entitat, l’alumne i el centre educatiu.

-Fer el seguiment de l’acord formatiu amb el centre educatiu i garantir-ne l’acompliment a l’entitat; fer les valoracions corresponents al llarg de l’estada de l’alumne, utilitzant la plataforma informàtica facilitada per la direcció general competent.

-Garantir la coordinació de l’activitat que desenvolupa l’alumne a l’entitat amb els coneixements assolits al centre educatiu.

-Coordinar-se amb la persona que exerceix la tutoria al centre educatiu.

-Transmetre les informacions que facilitin la tasca dels instructors.

-Delegar o compartir les funcions i activitats amb els coordinadors de tutors i/o instructors, si escau, sense que pugui delegar les responsabilitats.

32.3 Instructor o instructora

L’entitat pot designar instructors que, seguint les indicacions dels tutors de l’entitat, instrueixin i supervisin tasques concretes dels alumnes aprenents. En aquest cas, els tutors d’empresa s’han d’assegurar que els instructors tinguin la formació adequada; en cas contrari, són responsables de la seva capacitació.

32.4 Per al col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, la formació professional dual s’ha de fer amb el suport i els recursos humans necessaris que determinin el conveni o la comissió de seguiment, els quals han de ser específics per a cada situació. També s’ha d’establir la formació complementària dels tutors i instructors al centre de treball, si escau.

33. Memòria final dels cicles formatius de formació dual

33.1 En finalitzar el curs acadèmic, els centres educatius han de facilitar al Departament d’Educació la informació relacionada amb els cicles formatius en formació dual que desenvolupin, d’acord amb el procediment i els mecanismes que determini la direcció general competent. Aquesta informació ha d’incloure els resultats assolits i altres dades de caràcter estadístic que es determinin.

33.2 Avaluació del sistema

Els processos de la formació professional dual formen part del sistema de gestió dels centres educatius i per tant han de ser avaluats periòdicament. Els informes, amb les fortaleses, les àrees de millora detectades, així com les millores que s’han fet, han d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació.

33.3 La direcció general competent ha d’elaborar i difondre anualment una memòria de la formació professional en alternança que inclogui com a mínim els resultats obtinguts, les activitats que s’han fet i la valoració i possibles accions de millora per al curs següent.

34. Organització de l’equip de gestió als centres educatius

34.1. El director o directora del centre educatiu ha de designar un coordinador o coordinadora de formació professional dual per gestionar la formació dual implantada.

34.2. Els centres educatius han de fer el seguiment de la formació dual dels alumnes mitjançant el tutor o tutora de Formació en Centres de Treball, o bé el professor o professora designat a l’efecte.

35. Reconeixements

35.1 Certificació de la participació per als professors

L’exercici de la coordinació de la formació dual al centre educatiu i de la tutoria de formació dual té efectes en el reconeixement dels estadis de promoció docent als funcionaris de carrera no universitaris, d’acord amb el que preveu l’article 7.1.i) de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

35.2 Certificació de la formació per als alumnes

Els centres educatius han d’emetre la certificació corresponent per als alumnes que desenvolupin i superin l’activitat formativa a l’entitat.

35.3 Certificació de la formació per als tutors de l’entitat

La direcció general competent certifica el curs d’habilitació per als tutors de l’entitat.

35.4 Reconeixement a les entitats col·laboradores

El Departament d’Educació ha de dur a terme accions de difusió i impulsar accions de reconeixement de la participació de les entitats en programes de formació dual.

36. Formació dels tutors de les empreses

36.1 La formació dels tutors de les empreses que acullen alumnes en formació dual s’organitza mitjançant un curs d’habilitació. A més, també es pot impartir, si escau, una altra formació complementària.

36.2 Curs d’habilitació

a) L’objectiu d’aquesta formació és introduir les persones interessades en el coneixement de la modalitat d’ensenyament professional de formació dual i facilitar-los les competències per exercir la tutoria d’empresa en aquesta modalitat de formació professional.

b) El curs d’habilitació és obligatori per als tutors d’empresa i recomanable per als coordinadors de tutors, i s’ha de fer abans de la formació dual o, excepcionalment, al mateix temps.

c) Contingut mínim

El curs d’habilitació ha d’incloure, almenys, formació relativa a:

1. La formació dual a Catalunya i la seva organització.

2. L’organització de l’estada a l’entitat.

3. L’acollida de l’alumne a l’entitat.

4. El seguiment, la valoració de l’alumnat i altres aspectes pedagògics.

5. Habilitats, lideratge i gestió d’incidències.

6. La relació i comunicació amb els instructors.

La direcció general competent pot actualitzar-ne o modificar-ne el contingut mínim.

d) La durada és, amb caràcter general, de 12 hores. La direcció general competent pot establir altres durades.

e) El curs d’habilitació el poden impartir:

-Els centres educatius, per als tutors de les empreses amb les quals desenvolupin la formació dual.

-Els serveis territorials d’Educació, el Consorci d’Educació de Barcelona i els serveis centrals del Departament d’Educació.

36.3 Formació complementària

a) L’objectiu de la formació complementària és aprofundir en el coneixement de la modalitat d’ensenyament professional de formació dual i millorar les competències per exercir la tutoria d’empresa.

b) La formació complementària és voluntària.

c) Els agents socials i les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació poden participar en la impartició de la formació complementària.

IV. Alternança simple

37. Comunicació de la formació en alternança simple

37.1 Els centres educatius han d’iniciar el procediment d’autorització de la formació en alternança simple presentant una comunicació a la direcció general competent, a través dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb el model establert.

37.2 Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona, un cop registrada la comunicació, l’han de trametre a través de la coordinació dels ensenyaments professionals a la direcció general competent.

38. Formalització de l’estada en la formació en alternança simple

L’estada a l’entitat dels alumnes en la modalitat de formació en alternança simple s’ha de formalitzar mitjançant contracte laboral.

39. Efectes de l’alternança simple

39.1 En la modalitat d’alternança simple, les activitats que facin els alumnes durant l’estada a l’entitat no comporten reconeixement acadèmic, excepte les hores del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

39.2 Tanmateix, l’equip docent ha de prendre en consideració i valorar les activitats desenvolupades a l’entitat que tinguin un impacte positiu en l’aprenentatge dels alumnes, la qual cosa pot tenir un reconeixement en les qualificacions de la unitat formativa, mòdul professional o crèdit que tinguin relació directa amb les activitats desenvolupades a l’entitat.

39.3 L’equip docent del cicle formatiu ha d’establir-ne els criteris d’avaluació i qualificació corresponents. L’equip docent ha d’informar els alumnes d’aquests criteris.