Per la qualitat educativa i per evitar tancaments a la pública: reduïm les ràtios! Suprimim concerts!

esquerda_ratios.pdf

PER QUÈ ÉS PRIORITÀRIA LA REDUCCIÓ DE LES RÀTIOS?

– El nombre d’alumnat per grup és un dels factors que més influeix en el grau d’atenció individualitzada a l’alumnat i en la qualitat educativa. Catalunya és dels territoris de l’OCDE a on les ràtios són més altes.
– L’actual descens demogràfic de l’alumnat d’infantil i primària permet reduir les ràtios en la majoria de zones simplement mantenint els grups actuals o reobrint els que s’han tancat els darrers anys.
– La massificació de grups a secundària i en a un percentatge alt (en algunes localitats més del 60 o 70 %) de grups de l’etapa primària, s’està generant un greu problema d’atenció a l’alumnat i un trasvassament a la privada.
– El manteniment de concerts educatius a centres privats a partir de 18 alumnes mentre es tanquen grups de P3 amb ràtios més elevades a la mateixa zona és privatització.

A QUANTS ALUMNES PER GRUP CAL REDUIR-LES?

– Des de CGT Ensenyament defensem des de fa anys unes ràtios de, com a màxim: 15 alumnes per grup a l’etapa infantil, 20 a primària i 25 a secundària.
– Transitòriament seria progressiva la generalització de la mesura aprovada per a Manlleu de fixar un màxim de 22 alumnes a primària i, com es demana des de Cornellà, de 27 a secundària a tots els centres, sempre i quan no suposi cap tancament de grups públics.
– En les zones a on la demanda estigui per sota, les ràtios a tots els centres han de ser les que surtin de dividir el nombre total d’alumnes pel nombre de grups existents, sense tancar cap grup públic.
– Ràtio inferior pels centres de màxima complexitat als efectes de dotació de plantilla

QUINES MESURES COMPLEMENTÀRIES CALEN?

– No tancar mai grups públics preventivament ja que afavoreix la inscripció a la privada.
– Fixar ràtios homogènies a la pre-inscripció de no més de 22 alumnes a primària i 27 a secundària. Com que aquest curs ja s’han fixat per sobre, caldria repartir les demandes al total de grups sense tancar-ne cap.
– Si les demandes totals per zona generen ràtios per sobre de 22/27 cal reobrir grups si se n’haguessin tancat els darrers cursos o obrir-ne de nous en condicions adequades.
– Cal una previsió amb prou antelació de la demanda dels propers cursos per tal de construir o adaptar els espais necessaris per acollir a l’alumnat en condicions i amb instal·lacions dignes: ni amb grups bolet a centres amb mancances d’espai, ni amb barracots.
– Cal començar a suprimir concerts:
– De manera immediata a tots els centres religiosos, que segreguen per sexe i/o que discriminen laboralment a les dones.
– De manera progressiva: oferint als centres i docents (amb condicions i capacitació suficient) la integració a la xarxa pública o el pas a la privada sense subvenció.

COM HO PODEM ACONSEGUIR?

– Impulsant i participant a les campanyes de les comunitats educatives locals contra els tancaments de grups públics i per la baixada de ràtios: signant posicionaments de claustres i zones, demanant el posicionament a Consells Escolars i Plens Municipals, organitzant xerrades als centres i municipis, amb les AMPAs i estudiants, organitzant mobilitzacions a nivell local, etc.
– Organitzant-nos com a col·lectiu docent: participant a les zones i assemblees de treballadores per tal de construir conjuntament un pla de lluita prou contundent i participatiu com per aconseguir la baixada de ràtios, la supressió dels concerts que segreguen per sexe, la reducció de la segona hora lectiva i l’estabilització del personal interí, entre d’altres.

Per organitzar xerrades/assemblees al vostre centre/zona, demanar models de posicionament de claustre, conèixer i participar de les properes convocatòries i propostes: contacteu-nos!!

reduccio_ratios.png
Octaveta PDF b/n