Posicionament unitari sobre la reforma de la Formació Professional

Davant la imminent transformació de la formació professional reglada a Catalunya arran de la intenció del Departament d’Educació de modificar els currículums dels cicles formatius, els sindicats amb representació a la mesa sectorial del Departament d’Educació (USTEC-STEs (IAC), CCOO, CSC, ASPEPC-SPS, UGT), a més de la CGT, hem arribat a aquest acord de reivindicació conjunta de mínims.

La CGT Ensenyament seguim pensant que aquesta reforma imposada pel Departament no millora la Formació Professional, sinó que tan sols fomenta i facilita la transició encoberta de la formació professional ordinària tradicional cap al model dual.

Exigim una modificació de la FP, que vetlli per la seva gratuïtat, qualitat, importància i valor per la societat en comptes de veure-la com un centre productor de mà d’obra barata.

El Departament aposta per abaratir la mà d’obra amb la FP – Esquerda

posicionament_fp.pdfPosicionament intersindical unitari:

Els sotasignats volem denunciar que, de nou, el Departament d’Educació està portant a terme una reforma curricular de la formació professional sense el consens del professorat. Per tot això manifestem que:

1) És indispensable una millora de les condicions laborals i la qualitat de la formació professional: reducció d’hores lectives del professorat, renovació dels equipaments i millora dels espais i increment de la dotació horària per a coordinacions, tutories, desdoblaments i altres tasques amb un finançament suficient.
2) S’està plantejant una reforma de la formació professional sense voler invertir ni un cèntim. Entenem que qualsevol reforma que aspiri a la millora del sistema ha d’anar acompanyada amb suficients recursos humans i econòmics.
3) L’elaboració dels nous currículums ha estat opaca: no ha estat un procés participatiu ni consultiu i s’ha tor- nat a presentar la proposta que el Departament es va veure obligat a retirar.
4) Per reduir l’abandonament escolar és prioritari treballar en la l’actualització de continguts, l’orientació pro- fessionalitzadora i el suport i els ajuts socials a les famílies, més que no pas en les mesures proposades d’augmentar la càrrega lectiva a primer curs o de treballar per projectes.
5) Cal evitar reformes de l’FP contínues que no donen l’estabilitat necessària, atès que es preveu una nova re- forma curricular estatal a curt termini, en la qual també està treballant el Departament d’Educació.
6) No es poden establir objectius de creixement per a la formació professional dual quan no se n’ha avaluat la implantació ni s’han assignat recursos per al professorat per garantir-ne la dedicació. Ho han de fer els centres educatius i cadascun dels departaments professionals en funció de les necessitats del territori i de les famílies professionals.
7) Els i les docents implicats en la formació dual han de tenir una atribució horària regulada i suficient i també un reconeixement econòmic de la seva tasca.
8) Cal prestigiar i garantir la qualitat del mòdul de formació en centres de treball (FCT) amb la cotització a la Seguretat Social, amb l’obligatorietat del contracte de treball en la modalitat dual i amb l’assignació d’hores i recursos suficients per fer-ne el seguiment.
9) Qualsevol mòdul de projecte/síntesi ha de ser un mòdul professional més, impartit i avaluat pel professorat, i en cap cas hauria de tenir caràcter recuperador i no hauria d’implicar la reducció d’hores de cap altre mòdul professional.
10) Tota reforma curricular o projecte experimental s’hauria de fer amb un pla pilot amb una selecció de centres i famílies professionals, amb estudis previs que l’avalin, amb objectius, paràmetres i indicadors i una ava- luació posterior abans de fer-la extensiva.

Barcelona, desembre de 2019

captura-10.png