Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Aquest procediment d’actuació està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es disposi.

procediment-actuacio-coronavirus_18.10.20.pdf

Document sencer

g. Àmbit de centres educatius

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

∙ Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, abans d’entrar a zones comunes, se li ha de posar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).

∙ Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat i es contactarà amb el/la director/a del centre educatiu.

∙ Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós.

∙ Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se…) caldrà trucar al 061.

Els/les menors del seu grup de convivència escolar i el tutor(a) del grup mantindran l’activitat escolar ordinària sense barrejar-ser amb la resta d’unitats, a l’espera dels resultats del cas en estudi.

Un cop es disposi del resultat de les proves del pacient:

▪ Si és negatiu, els infants i tutors(s) del grup continuaran amb normalitat les seves activitats. L’infant amb símptomes es podrà incorporar quan aquests hagin cedit i sempre i quan romangui 24 hores sense febre.

▪ Si és positiu, el SVE indicarà quarantena durant 10 dies al seu domicili als alumnes de la unitat de convivència i al tutor del grup de primària (contactes estrets del cas), sempre i quan hagin tingut contacte amb el cas des de 48 hores abans d’iniciar símptomes o del resultat de la PCR en els casos asimptomàtics. Com a contactes estrets d’un cas positiu, s’indicarà també fer-los una PCR al propi centre educatiu o en altres punts específics segons indiquin els equips d’atenció primària. Segons el criteri del SVE es podran realitzar també altres accions.

No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions:

∙ Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
∙ Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
Conviu amb una persona que està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
∙ Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Sí que poden anar a l’escola els contactes de contactes estrets, és a dir, aquells infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena per ser contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills o filles del professorat en quarantena o els germans/es d’alumnes en quarantena, poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu

Mentre s’està en espera del resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb símptomes:
∙ No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable.
Només es confinaran els germans/es i convivents adults de l’infant o adolescent que estudiïn o treballin a un centre educatiu.

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el confinament de les persones convivents. Per tant, els pares o tutors legals i els germans/es d’un contacte estret no es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer quarantena fins a tenir els resultats.

Els infants o adolescents del GCE es consideren contactes estrets independentment que portin mascareta. També es consideren contactes estrets les persones tutores dels GCE d’educació infantil i primària.

En el cas del professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix un contacte sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos metres, per a definir un contacte estret. Per tant, a partir de la secundària, només serà contacte estret el professorat que no portés mascareta en la interacció amb el cas positiu.

En tots els àmbits si el malalt és un adult cal també immediatament aïllament i contactar amb el seu CAP de referència per a realitzar el diagnòstic pertinent i l’estudi de contactes si és necessari .

h. Àmbit de casals, cases de colònies, campaments, camps de treball, rutes

Davant un cas sospitós en algun d’aquests àmbits, el/la menor serà aïllat de la resta en una sala còmoda i ventilada i es posarà una mascareta quirúrgica.

L’acompanyarà un adult responsable (monitor responsable) també amb mascareta quirúrgica. El centre avisarà immediatament per telèfon a la família per tal que el recullin. El malalt restarà en aïllament fins que arribin els seus pares o persona responsable a recollir-lo.

Si es detecten símptomes de gravetat es trucarà al 061 i es farà avís telefònic a la família.

Els/les menors de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup completaran la jornada al casal, mantenint la separació amb la resta de grups. Al dia següent els infants de la unitat de convivència i el personal monitor d’aquell grup continuaran a la unitat de convivència sense barrejar-ser amb la resta d’unitats, a l’espera dels resultats del cas en estudi.

S’informarà telefònicament a les famílies dels infants de la unitat de convivència.

Un cop es disposi del resultat de les proves del pacient:

▪ Si és negatiu, els infants i la persona monitora del grup podran reprendre les seves activitats, un cop el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública (SVE) corresponent l’autoritzi, en base al seu coneixement de la situació epidemiològica al casal i a la comunitat.

▪ Si és positiu, el SVE/EAP indicarà quarantena durant 10 dies al seu domicili als infants de la unitat de convivència i a la persona monitora del grup (contactes estrets del cas). Com a contactes estrets d’un cas positiu, s’indicarà també fer-los una PCR i, segons el criteri del SVE poden incloure’s també altres accions.

En tots els àmbits si el malalt és un adult cal també immediatament aïllament i avisar a un centre sanitari.

protocol-gestio-casos-rev-3.pdfPer a més informació es pot consultar el document dels criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu, estiu del 2020 així com el document Gestió de casos Covid-19 als centres educatius:

https://secundaria.info/portal/recurs/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf