Procediment d’autorització de campanyes de promoció alimentària o de l’esport

Les campanyes de promoció alimentària, educació nutricional o promoció de l’esport o activitat física, les han d’autoritzar les autoritats educatives competents, d’acord amb els criteris d’avaluació establerts degudament per les autoritats sanitàries.

L’empresa o promotor de la campanya ha de presentar l’autorització de la campanya conjuntament amb la memòria requerida per a la seva valoració. El contingut de la memòria ha d’incloure:

 • Finalitats i objectius de la campanya
 • Edat dels alumnes a qui va adreçada
 • Materials didàctics i justificació
 • Activitats i accions desenvolupades dintre i fora del centre escolar indicant la descripció, el valor i el contingut educatiu.
 • Adequació a la diversitat dels alumnes
 • Participació de la comunitat educativa
 • Indicadors de seguiment i avaluació
 • Descripció dels mitjans d’informació de la campanya a la comunitat escolar
 • Compromís d’elaboració de l’informe final de la campanya
 • L’empresa ha de presentar la sol·licitud d’autorització i la memòria de la campanya a les autoritats educatives, en funció de l’àmbit d’implementació:
 • Centre educatiu, en el cas que la campanya s’adreci a un sol centre educatiu, l’empresa o promotor presentarà al director o directora del centre educatiu la sol·licitud d’autorització.

El director o directora autoritzarà la campanya d’acord amb els criteris per avaluar les campanyes i el propi projecte educatiu (document d’autorització).

 • En el cas que les campanyes hagin de teneir efectes a més d’un centre s’ha de presentar la sol·licitud als Serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona o als serveis centrals del Departament.

El termini per resoldre les sol·licituds és d’un mes.

Tot i que la campanya haig estat autoritzada a nivell de serveis centrals o serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, és cada centre educatiu d’acord amb la seva autonomia qui valora si el programa pedagògic, les unitats didàctiques i les accions a desenvolupar per les campanyes autoritzades s’adapten al seu projecte de centre i, per tant, si el duen a terme.

Als efectes de publicació de les campanyes autoritzades a nivell nacional, el Departament d’Ensenyament facilitarà aquesta informació en l’espai Salut a l’Escola del web del Departament.

Normativa

 • Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.