[Professorat tècnic Formació Professional] Convocatòria integració PTFP en el cos de secundària. Termini extraordinari

Presentació de sol·licituds: de l’1 de setembre de 2023 al 19 de gener de 2026

Sol·licitud

IMPORTANT: Els efectes administratius i laborals (sou, prestació social-cotització per la jubilació…) tindran efectes des de la data de sol·licitud d’integració, ja no serà amb efectes retroactius a 19 de gener de 2021. Per tant, no esperis a l’últim moment. No perdis més drets.

Resolució per la qual s’anuncia l’obertura del termini extraordinari per al procés d’integració del professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, en el cos de professors d’ensenyament secundari, a l’empara de la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari (31.8.2023)

Documentació

Si tens l’expedient electrònic actualitzat al portal ATRI no cal presentar documentació.

Si no tens l’expedient electrònic actualitzat has de presentar:

 • Còpia del títol acadèmic (anvers i revers) i en cas de titulacions expedides/ obtingudes a l’estranger, la credencial que acrediti l’homologació o la declaració d’equivalència a nivell acadèmic de grau.
 • Certificat acadèmic que acrediti la realització dels estudis necessaris per a l’obtenció de la titulació, amb el resguard de pagament de les taxes d’expedició.

Requisits

 • Ser funcionari de carrera d’alguna de les especialitats docents del cos de professors tècnics de formació professional.
 • Tenir destinació definitiva o trobar-te en situació d’expectativa de destinació i tenir assignada una destinació provisional en centres educatius públics dependents del Departament d’Educació.
 • Estar en situació de servei actiu o en les situacions administratives de serveis especials, excedència per cura de familiars, excedència per raó de violència de gènere i excedència per raó de violència terrorista, sempre que la darrera destinació en servei actiu l’hagis tingut a l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.
 • Si ets professor destinat a l’administració educativa a l’exterior, has de tenir la darrera destinació a Catalunya.
 • Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:
  • Grau universitari
  • Llicenciatura
  • Enginyeria o arquitectura

També s’acceptarà una altra equivalent a efectes de les especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari o estar en condicions d’obtenir la titulació acadèmica corresponent abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

És una titulació equivalent per a l’ingrés en el cos de professors d’ensenyament secundari per a les especialitats qualsevol titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica.