Prova d’avaluació de sisè de primària 2017-2018

RESOLUCIÓ ENS/177/2018, de 7 de febrer, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2017-2018.

—1 Finalitat

1.1 La prova avalua les competències i els coneixements bàsics dels alumnes al final de l’educació primària. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un deure dels alumnes d’acord amb l’article 22.1.b) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Aquesta avaluació té caràcter formatiu i orientador per als centres, i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa.

1.2 Els resultats de la prova proporcionen als docents indicadors pedagògics que els han de servir per orientar i organitzar les activitats d’ensenyament i aprenentatge.

1.3 Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d’informació de què disposen els centres per identificar en cada alumne el grau d’assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si s’escau, els factors que li poden dificultar el seguiment de les activitats d’aprenentatge al llarg de l’educació secundària obligatòria.

Els alumnes tenen el dret i el deure de fer aquesta prova.

—2 Contingut

2.1 La prova s’estructura en cinc parts: competència matemàtica, competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua estrangera i prova de l’àrea de coneixement del medi natural.

2.2 Les competències comunicatives lingüístiques en llengua catalana i llengua castellana es refereixen a la comprensió lectora i oral i a l’expressió escrita. En llengua estrangera, a la comprensió oral, a la comprensió lectora i a l’expressió escrita. Les competències matemàtiques inclouen el domini de la numeració i el càlcul, de la representació de l’espai, la mesura i la lectura de gràfics, i de la comprensió i interpretació de relacions i canvi. La prova de l’àrea de coneixement del medi natural inclou l’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, la interpretació de dades i el reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica.

2.3 Els alumnes dels centres de l’Aran també fan una prova de competència lingüística en aranès, que inclou la comprensió lectora i l’expressió escrita.

—3 Lloc on es fa la prova

Els alumnes han de fer la prova en el mateix centre educatiu on estan escolaritzats i en les dates previstes a la convocatòria. Durant la prova s’ha de mantenir, sempre que sigui possible, l’agrupació dels alumnes per classes. En el cas de les zones escolars rurals (ZER), es pot agrupar els alumnes els dies de la prova en un sol centre de la ZER.

—4 Comissions d’aplicació

4.1 Es constitueixen les comissions d’aplicació corresponents als únics efectes de les proves d’avaluació. Exerceixen les seves funcions en relació amb els centres d’una unitat territorial determinada, la qual agrupa els centres que imparteixen educació primària d’un o més municipis amb contigüitat i coherència territorial.

4.2 El director dels serveis territorials i la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, en col·laboració amb la Inspecció d’Educació, defineixen les unitats territorials, nomenen les comissions d’aplicació corresponents, i ho comuniquen a les direccions dels centres respectius. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu fa públiques aquestes informacions al portal de centres del web del Departament d’Ensenyament.

4.3 Cada comissió d’aplicació està constituïda per:

a) Un president, que ha de ser inspector d’educació, designat per l’inspector en cap corresponent.

b) Un professional dels serveis educatius de l’àmbit territorial de la comissió, que actuarà com a secretari.

c) Un nombre variable d’aplicadors externs, superior, en tot cas, al nombre total de centres que imparteixen educació primària de cada unitat territorial. En el cas de centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria, els professors que es designin poden ser de qualsevol de les dues etapes educatives.

4.4 El president de la comissió proposa, per a cada centre, un o més aplicadors externs, dels quals alguns podran donar suport als centres que tinguin més d’una línia.

El president coordina els aplicadors externs, els informa sobre els procediments d’aplicació de les proves, sobre les instruccions per recollir-les i lliurar-les a la comissió i sobre el protocol que cal seguir en el cas que es produeixin incidències.

Així mateix, informa i assessora els directors dels centres sobre el procés d’aplicació de les proves i sobre el compliment de les seves funcions.

4.5 Els aplicadors externs són docents que presten serveis en centres que imparteixen ensenyaments d’educació primària o d’educació secundària obligatòria de la unitat territorial de la comissió corresponent. Excepcionalment, poden ser també docents destinats a serveis educatius. Els aplicadors externs són els responsables d’aplicar les proves en un centre diferent d’aquell o aquells on presten serveis.

4.6 Les funcions dels aplicadors externs són:

a) Supervisar que a cada centre es duen a terme els diferents exercicis que componen les proves.

b) Vetllar perquè les condicions en què els alumnes fan les proves siguin les adequades.

c) Recollir les proves, custodiar-les i, una vegada fetes, lliurar-les al president de la comissió.

d) Informar els presidents de les comissions de les possibles incidències que puguin produir-se mentre es fan les proves.

4.7 Els directors dels centres són els responsables d’aplicar les proves i tenen les funcions següents:

a) Aplicar les instruccions rebudes pel que fa a la recepció i custòdia de les proves, i lliurar-les als aplicadors externs en les condicions previstes.

b) Vetllar perquè els professors del centre, i especialment l’equip directiu i els tutors de cicle superior, col·laborin amb els aplicadors externs.

c) Proposar al president de la comissió els alumnes exempts de fer la prova, en aplicació dels criteris que s’indiquen en la base 5 d’aquestes directrius. La proposta d’alumnes exempts l’ha de supervisar el president de la comissió conjuntament amb l’inspector del centre.

d) Informar els progenitors o tutors legals dels alumnes dels resultats de la prova o, si s’escau, del fet de no fer-la.

4.8 Els professors han de col·laborar amb els aplicadors externs en els termes que determini la direcció del centre. A més, els tutors, d’acord amb els criteris del centre en aquest sentit, han de disposar de la informació del resultat de les proves corresponents als seus alumnes per incorporar-la a la tasca tutorial i orientadora.

4.9 Els serveis educatius donen suport als presidents de les comissions en l’exercici de les seves funcions.

4.10 Els membres de les comissions d’aplicació estan sotmesos a les causes d’abstenció i recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

4.11 Els membres de les comissions d’aplicació, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, reben una compensació econòmica per acomplir les funcions que hagin d’exercir fora de la localitat del lloc de treball habitual i per la correcció de les proves, si s’escau.

—5 Exempcions

5.1 Poden restar exemptes de fer la prova o algun dels seus exercicis les persones següents:

a) Els alumnes que s’han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys i no tenen un coneixement suficient de les llengües de la prova.

b) Els alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge. Si cal valorar algun d’aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d’aquests alumnes.

c) Els alumnes amb malaltia prolongada que no puguin assistir al centre.

5.2 Quant als alumnes que es trobin en alguna d’aquestes circumstàncies, però que puguin fer la prova o algun dels seus exercicis en condicions ordinàries, és el mateix centre qui aplica i corregeix la prova, sense passar pel procés general de correcció externa. El centre informa els progenitors o tutors legals dels resultats de la correcció interna.

5.3 Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu adapta l’aplicació de les proves per als alumnes amb discapacitats visuals. Així mateix, el Consell ha de donar instruccions per aplicar les proves als alumnes amb TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat) o dislèxia, que podran disposar de més temps per fer-les.

5.4 Si hi ha alumnes que no fan la prova en els dies establerts, el director del centre ha d’adoptar les mesures que assegurin el compliment de les finalitats de la prova, i especialment les següents:

Identificar el grau d’assoliment de les competències i coneixements bàsics i integrar aquesta informació en els processos d’avaluació de l’alumne en acabar l’etapa.

Informar els progenitors o tutors legals dels resultats que han obtingut els seus fills, mitjançant un informe d’assoliment de les competències. Una còpia d’aquest informe ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació.

—6 Correcció

6.1 Per a cada comissió d’aplicació, el president designa d’entre els seus membres, i en funció del nombre total d’alumnes d’educació primària de cada unitat territorial, els correctors de les proves.

6.2 Les funcions dels correctors són les següents:

a) Corregir i puntuar les proves, seguint els criteris establerts pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu.

b) Enregistrar els resultats, mitjançant l’aplicació informàtica corresponent.

c) Informar el president de la comissió sobre les incidències que es produeixin i col·laborar en l’elaboració dels informes que se’ls encarreguin.

6.3 Pel que fa a les dades personals dels alumnes i a la seguretat i confidencialitat de les proves, els correctors han d’ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en qualsevol cas, al que estableix la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

6.4 El president de la comissió vetlla per l’homogeneïtat de les actuacions i de l’aplicació dels criteris de correcció i d’avaluació.

6.5 Els correctors corregeixen totes les parts de la prova dels alumnes assignats, tenint en compte el seu caràcter bàsic i competencial, excepte la competència en llengua estrangera, que l’han de corregir professors especialistes.

—7 Resultats

7.1 Els centres obtenen de l’aplicació informàtica els informes amb els resultats dels seus alumnes, els completen d’acord amb les instruccions que s’estableixin i els lliuren als progenitors o tutors legals, abans de l’informe final d’avaluació de sisè de primària.

7.2 El resultat de la prova s’integra dins dels processos ordinaris d’avaluació, però no determina l’avaluació final de l’alumne ni les decisions de superació d’etapa.

7.3 Els centres poden disposar dels seus resultats globals i d’alguns referents externs per poder interpretar-los. En tot cas, els indicadors de centre elaborats d’acord amb la Inspecció d’Educació ajuden a interpretar-los.

7.4 Els centres han d’utilitzar els resultats de les proves per identificar les dimensions que cal millorar en cada àrea i incorporar a la programació general anual les actuacions oportunes.

7.5 Els professors dels centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya, coordinats per l’equip directiu, analitzen els resultats de les proves i fan propostes de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge. El director incorpora aquestes anàlisis a la memòria anual del centre i les propostes de millora a la programació anual, i vetlla perquè s’apliquin i informa el claustre de professors i el consell escolar dels resultats globals obtinguts pel centre i de les propostes de millora.

7.6 El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu elabora un informe global dels resultats de la prova.

7.7 Els centres que imparteixen educació secundària obligatòria reben la informació sobre els resultats de la prova juntament amb la resta d’informació dels alumnes, per tal d’ajustar la seva organització pedagògica i adoptar mesures específiques per atendre les necessitats educatives dels alumnes que s’han d’incorporar a la nova etapa educativa.

—8 Instruccions complementàries

8.1 Una vegada retornades les proves, els centres les han de custodiar com a mínim durant el curs següent al que s’han aplicat.

8.2 El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i la Secretaria de Polítiques Educatives han de donar instruccions complementàries als serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona, als presidents de les comissions i als directors dels centres per organitzar, aplicar i corregir les proves, i per a les possibles demandes de revisió de les correccions.

8.3 Els directors dels serveis territorials d’Ensenyament, la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona i la Inspecció d’Educació coordinen les proves en el seu àmbit d’actuació i prenen les mesures necessàries per aplicar les directrius generals.

—9 Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s’incorporen al fitxer Planificació, gestió i avaluació del sistema educatiu, que té per finalitat dur a terme el desenvolupament, seguiment i control de les investigacions, avaluacions, estudis i treballs de camp que s’han fet en i sobre les diferents etapes del sistema educatiu. S’hi poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la Secretaria del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (Via Augusta, 202-226; edifici annex, 08021, Barcelona).