Publicada la llista d’admesos i exclosos de l’oposició reduïda de l’Ajuntament de Bcn.

Avui s’ha publicat al portal de la convocatòria la llista d’admesos i exclosos per participar en l’oposició reduïda de l’Ajuntament de Barcelona.

ATENCIÓ! És molt important llegir tot el text de la llista publicada:

Esmenes i aportació de documentació justificativa de “el meu currículum” fins al 26 de juny.

1. Esmenes: cal fer-les si s’ha estat exclòs erròniament o qualsevol altre error que es detecti

2. Aportació documentació: tothom l’ha de fer.

ATENCIÓ! Per fer esmenes pel que fa al fet d’haver sigut exclòs/a, cal seguir el que s’exposa al final del document:

MOTIUS D’EXCLUSIÓ I SISTEMA PER ESMENAR:
1 – Per no haver realitzat el pagament de la taxa d’exàmens:
Les persones excloses per aquest motiu, podran esmenar accedint a la sol·licitud telemàtica de participació. El pagament es podrà efectuar directament per Internet o descarregar-se l’autoliquidació i fent el pagament de forma presencial a les entitats bancàries corresponents. Si en el moment d’entrar a la sol·licitud telemàtica i generar-se la taxa té algun problema informàtic, podrà recuperar el justificant d’autoliquidació, així com l’enllaç per poder fer el pagament, en el correu electrònic que rebrà automàticament. En cap cas s’haurà de trametre còpia documental del pagament.
En cas de no haver utilitzat mitjans telemàtics per fer la sol·licitud de participació, la persona aspirant haurà d’adreçar-se a l’Institut Municipal d’Hisenda (C. de la Llacuna, 63 de Barcelona), on es generarà la liquidació de la taxa i haurà de remetre còpia documental del pagament a través de qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2 – Per no justificar la situació al·legada per restar exempt del pagament de la taxa d’exàmens i/o no haver-se pogut verificar. D’acord amb les bases reguladores les situacions contemplades són:
 Trobar-se en situació de desocupació (o d’atur) i/o no percebre cap prestació econòmica
 Disposar de títol vigent de família nombrosa especial o general
 Disposar de títol vigent de família monoparental especial o general
 Tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%
Les persones aspirants excloses per aquest motiu podran esmenar accedint de nou a la sol·licitud telemàtica de participació, i optant per:

 • Acreditar documentalment el compliment del requisit. En aquest cas hauran d’adjuntar la documentació acreditativa a l’apartat “EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ TAXA” de la sol·licitud telemàtica. La certificació haurà d’estar actualitzada dins del termini de presentació de sol·licituds. Qui no pugui acreditar qualsevol d’aquestes situacions haurà d’efectuar el pagament de la taxa.
  O bé,
 • En el cas que no ho hagin fet, donar el consentiment per a la seva consulta. Caldrà tenir present que si el resultat de la consulta és negativa o no es pot verificar no podran esmenar i restaran exclosos definitivament.
  IMPORTANT: Abans de procedir amb aquest tràmit es recomana verificar si la bonificació de la taxa indicada en la sol·licitud de participació és la que es correspon amb la situació que es vol al·legar. En cas de dubte, aquesta dada es pot consultar en el justificant d’inscripció a aquest procés.
  A – Per inscripció fora de termini.
  Les persones aspirants excloses per aquest motiu, podran esmenar presentant instància a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant certificat digital,
  https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic i accedint a la instància telemàtica genèrica. Aquesta instància haurà d’anar acompanyada del document PDF
  amb el registre d’inscripció al procés en el termini de presentació de sol·licituds.
  C/D – Per no complir amb el requisit d’edat establert a les bases de la convocatòria:
  Les persones aspirants excloses per aquests motius i que compleixin el requisit d’edat, ho podran esmenar accedint a la sol·licitud telemàticament de participació, tal com s’indica a la primera pàgina d’aquest anunci i, modificant el camp corresponent.
  F – Per no complir amb el requisit de nacionalitat establert a les bases de la convocatòria:
  Les persones aspirants excloses per aquests motius i que tinguin la nacionalitat establerta en les bases de la convocatòria, ho podran esmenar accedint a la sol·licitud telemàticament de participació, tal com s’indica a la primera pàgina d’aquest anunci i, modificant el camp corresponent.
  M/AB – Per no disposar de la titulació d’accés requerida a les bases de la convocatòria i/o no escollir especialitat per a aquelles categories que ho requereixin.
  Les persones aspirants excloses per aquest motiu i que estiguin en possessió de la titulació requerida en el procés, ho podran esmenar accedint a la sol·licitud telemàticament de participació, tal com s’indica a la primera pàgina d’aquest anunci i, modificant el camp corresponent. En el cas que en la categoria es defineixi especialitat, haurà de seleccionar una especialitat d’entre les que constin en la taula de la sol·licitud telemàtica.
  BD – Per no complir amb el requisit establert a la base 3.1.e) de les bases de la convocatòria.
  Les persones aspirants excloses per aquest motiu, podran esmenar presentant instància a través del registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant certificat digital, https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic i accedint a la instància telemàtica genèrica.
  Si no s’han utilitzat mitjans telemàtics per fer la sol·licitud de participació, les persones aspirants excloses hauran d’esmenar presentant còpia de la documentació a través dels registres electrònics de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant certificat digital, https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic i accedint a la instància telemàtica genèrica.
  També es podran presentar en suport paper per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Adjuntem una guia per fer esmenes i aportar la documentació (nota: algunes impressions de pantalla pertanyen al concurs de mèrits, però el procediment és el mateix)

Pel que fa al calendari d’execució de la prova encara no hi ha una data prevista. En un principi es va dir que seria l’últim trimestre del 2023 (octubre, novembre, desembre de 2023), però en una recent mesa general l’administració va dir (només verbalment) que s’endarreririen, sense especificar quant. Ara sembla que diuen que serà cap al desembre.

No dubteu a contactar amb nosaltres per qualsevol qüestió: cgtcebimeb@gmail.com