Publicades les vacants provisionals

Publicació de les vacants provisionals:

RESOLUCIÓ ENS/174/2015, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola. Accés al pdf amb les vacants aquí

RESOLUCIÓ ENS/175/2015, de 4 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d‘ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny. Accés al pdf amb les vacants provisionals aquí.

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions contra la relació de vacants provisionals, a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

CALENDARI PREVIST:

* Resolució provisional:
– Primària: 12 de març (dates pendents de confirmació).
– Secundària: 5 de març.(dates pendents de confirmació).

*Resolució definitiva:
– Publicació de vacants definitives: abans del 14 d’abril.
– Resolució definitiva: 14 de maig (pendent de confirmació).

image_pdfimage_print