Real Decreto de integración del profesorado del Cuerpo a extinguir, de PTFP en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret que regula la integració del professorat tècnic de Formació Professional al cos de professors d’Ensenyament Secundari. El Govern atén així una demanda històrica que servirà per millorar les condicions laborals dels docents beneficiats en passar el subgrup funcionarial A2, a l’A1.

El text aprovat completa el procés iniciat amb la Llei d’Educació (Llei Orgànica 3/2020) que declara l’extinció del cos de professors tècnics de Formació Professional per integrar-lo al de secundària, sempre que estigui en possessió d’una titulació de grau universitari o equivalent a efectes de docència.

A partir d’ara, seran les administracions autonòmiques competents les encarregades d’obrir una convocatòria pública perquè aquests professors puguin sol·licitar-ne la integració al cos de secundària. Aquesta tindrà efectes en les condicions laborals amb caràcter retroactiu des del 19 de gener de 2021, data de l’entrada en vigor de la Llei d’Educació. Per al personal funcionari que compleixi les condicions establertes amb posterioritat, es retrotrauran al moment en què es donessin aquests requisits.

El Reial decret també inclou la possibilitat de sol·licitar la integració després del tancament d’aquesta convocatòria. La demanda del reconeixement d’aquest dret es podrà realitzar fins al 19 de gener de 2026, deixant així un termini de temps perquè aquells docents que manquen actualment de la titulació necessària, puguin aconseguir-la.

Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias.