Reclamem el reconeixement dels mèrits docents de les TEEI en els processos d’oposició de mestres

Aquest curs està sent especialment dur per a les Tècniques Especialistes d’Educació Infantil, d’un maltracte per part de l’administració que les ha dut a la necessitat de convocar una vaga el divendres 26 de febrer per fer front a una convocatòria d’oposicions fortament injusta i que pot condemnar a moltes a la precarietat i a l’atur. 

El col·lectiu de TEEI una vegada més veu com el Departament d’Educació invisibilitza les seves funcions i la importància de la seva tasca en l’atenció educativa dels més petits de les escoles de Primària,  l’alumnat de P3 de l’etapa l’educació infantil. Tot això contrasta amb l’alt reconeixement per part de les mestres amb qui comparteixen la tasca educativa des de fa ja 15 anys, d’equips directius que han hagut de lluitar any rere any per conservar-les en la plantilla davant dels tancaments de línies i de les famílies que valoren la rellevància de la seva funció en l’aprenentatge i creixement dels seus fills i filles. 

Paral·lelament a aquest fet es suma un greuge que ja porten patint des de fa anys en els concursos de mèrits de les oposicions de mestres. Moltes de les TEEI també han cursat posteriorment, els estudis de Grau en Educació Infantil i per tant també han pogut presentar-se en els processos d’accés al funcionariat públic docent i és en la fase del concurs de mèrits on l’experiència que poden tenir com a TEEI per tots aquells anys treballats en el segon cicle d’educació infantil (P3) no són puntuables en cap apartat. Fet que contrasta fortament amb el reconeixement dels anys treballats en el primer cicle d’educació infantil (0-3) en llars d’infants. Creiem fermament que aquest fet careix de qualsevol lògica i cal que el Departament d’Educació modifiqui la convocatoria actual i totes les posteriors de manera que aquest greuge sigui reparat. 

Tot seguit s’exposa el conjunt d’arguments que ajuden a entendre aquest greuge comparatiu i que demanem que els ens administratius responsables d’aquesta situació tinguin en compte per tal de quan abans millor ho rectifiquin. 

  • Les TEEI estan considerades dins el Personal d’Atenció Educativa i si ens fixem en les funcions que els hi són atribuïdes en les instruccions d’inici de curs veiem que a les TEEI’s també els hi són atorgades funcions docents. 
El personal laboral de la categoria professional tècnic o tècnica especialista en educació infantil col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques. Correspon al personal tècnic especialista en educació infantil el següent: participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, és dir, organització de l’aula, elaboració de materials didàctics i suport al desenvolupament de les sessions; col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia dels alumnes; dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor o la mestra tutora; col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants; participar en processos d’observació dels infants
  • Les TEEI que presten el seu servei en les llars d’infants les poden estar duent a terme tant funcions de docència i tutorització d’un grup, com també de reforç. Per tant, si l’excusa de l’administració és que a P3 no estan a càrrec del grup, aquesta careix de sentit ja que en les llars d’infants pot ser que tampoc estigui a càrrec del grup i en canvi aquesta experiència laboral sí que és reconeguda com un mèrit computable.
  • Aquestes oposicions estan adreçades a l’atenció educativa al 2on cicle d‘educació infantil, el mateix cicle en el que s’ha donat aquesta experiència de TEI a les escoles públiques. La tasca educativa que desenvolupen recau directament dins de la franja d’edat a la qual s’adreça l’activitat educativa implícita en la convocatòria de concurs oposició a la que ens estem referint. 
  • Les universitats catalanes convaliden assignatures de la titulació de Tècnica d’Educació Infantil, entre elles les pràctiques educatives, en el Grau en Educació Infantil. 

Cal que el Departament d’Educació actuï d’una vegada per totes davant d’aquesta incoherència. Les TEEI no es mereixen aquest desprestigi, sinó tot al contrari, un immens reconeixement després de tants anys desenvolupament la seva tasca educativa als centres públics.  La comunitat educativa ha expressat aquest reconeixement i ha valorat la tasca de les TEI en moltes ocasions, però encara és hora  que el Departament ho faci i ho demostri amb accions concretes. És incomprensible que l’administració continuï donant l’esquena i perpetuant aquesta injustícia una convocatòria rere l’altre. 

Exigim que es reconeguin d’una vegada les funcions educatives de les TEEI a les escoles públiques i demanem la modificació de l’actual i les pròximes convocatòries d’oposicions de mestres per tal de que la seva experiència laboral com a TEEI computi en l’apartat 1.2. dels mèrits (0,35 punts) o es faci un apartat específic per a tal reconeixement de mèrits.