Reclamem recursos per fer teletreball

De les instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre emeses pel Departament d’Educació, se’n desprèn que l’esmentat tercer trimestre és avaluable i que cal donar suport i atenció a l’alumnat mitjançant el teletreball, de manera que cal garantir que tot el professorat disposi d’eines suficients per dur a terme la feina des del confinament.

Molts docents s’han posat en contacte amb nosaltres per denunciar que, per una banda, estan utilitzant les seves pròpies eines informàtiques i paquets de dades, i per l’altre que no tenen les eines suficients per poder dur a terme el teletreball, atès que a les seves llars no hi ha prou dispositius per tota la família.

Tenim constància que algunes direccions han establert un dia per a que el professorat pugui anar a recollir les eines que necessita. En canvi n’hi ha d’altres que, tot i la demanda del professorat, no ha facilitat aquesta recollida.

Una vegada més es donen diferències de gestió d’aquesta situació entre centres, induint a la inequitat i contribuint a la segregació per la manca d’un criteri unitari d’actuació; clarament a causa del Decret d’autonomia de centres.

Segons el RD 1215/1997 l’empresa o administració ha de posar els equips per a que els treballadors i treballadores puguin treballar, on s’inclou el teletreball.

Per altra banda, també ens arriben denúncies de docents pel que fa a la saturació de feina telemàtica, les males praxis d’algunes direccions que no respecten el calendari de dies festius i la rebuda de comunicacions de feina en hores intempestives i en caps de setmana. També hi ha preocupació per la manca de privacitat.

dotacions_de_recursos_al_personal_docent_per_fer_teletreball.pdfAixí hem sol·licitat al Departament i a les seccions de riscos:

  • Que el Departament d’Educació posi els mitjans per a que el professorat pugui fer el teletreball amb condicions dignes. I que es disposi una compensació econòmica a les persones que estan fent ús dels seus propis recursos personals.
  • Que el Departament d’Educació determini un protocol unificat per a la recollida dels ordinadors i material didàctic
  • Que el Departament d’Educació vetlli per la seguretat, la privacitat i salut del conjunt del professorat, posi a disposició els EPIs necessaris i determini la manera en què, de manera segura, poden fer la recollida del material requerit per desenvolupar el teletreball.
  • Que el Departament d’Educació estableixi els mecanismes necessaris per a que els docents inclosos en algun grup de risc puguin accedir als recursos per poder desenvolupar el seu teletreball i els hi arribin sense exposar-se a cap situació de perill.
  • Que es posi en suspensió el decret d’autonomia de centres per evitar les desigualtats entre centres educatius davant l’emergència sanitària.
  • Que s’envii una comunicació a totes les direccions dels centres educatius informant de la necessitat de respectar el calendari escolar i l’horari de treball.

Federació d’Ensenyament de la CGT de Catalunya
28 d’abril de 2020