Resum reunió amb la direcció dels SSTT de Tarragona

El 4 d’octubre ens vam reunir amb la direcció dels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona. Hi assistim un representant de cada sindicat amb representació a la Junta de Personal Docent No Universitari de Tarragona (USTEC, ASPEC, CGT, CCOO, UGT, Intersindical)

PLANIFICACIÓ DE LES REUNIONS DEL CURS

El Departament proposa fer dues reunions al curs. Tot i que alguns sindicats veuen bé aquesta proposta, acordem fer una reunió al trimestre.

TRASPÀS DE DADES RELATIVES AL NOMBRE D’INCAPACITATS TEMPORALS PER CENTRES

El Departament ens facilita unes dades globals per Serveis Territorials, però no per centres, la qual cosa ens permetria poder fer una anàlisi més rigorosa pel que fa a condicions i ambient de treball.

OFERTA EDUCATIVA FINAL I DADES DE MATRÍCULA EN ELS CENTRES EN QUÈ S’HAN TANCAT LÍNIES

Ens donen les dades finals del curs. Expliquen que “han d’ajustar l’oferta educativa a la població que hi ha” i que no pot haver-hi sobroferta de la pública per evitar segregació. Des de CGT pensem que la baixada de natalitat hauria d’implicar una aposta per la baixada de ràtios i que per lluitar contra la segregació cal replantejar-se els concerts educatius a la privada.

COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA

La normativa diu que ha d’haver-hi representació sindical en aquestes comissions, que fan propostes a les taules de participació en la programació de l’oferta educativa, que poden tenir-les en compte o no. Hi ha 9 taules locals: Torredembarra, Tarragona, Cambrils, Salou, Mont-roig del Camp, Valls, Constantí, Reus i Vila-seca.

PROGRAMA SENSEI

Expliquen la importància de l’acompanyament i la formació al professorat que comença. Des de CGT entenem que és important aquest acompanyament i formació però que en comptes de crear programes que precaritzen l’accés a la docència i genera desigualtats i greuges comparatius, caldria reformular les pràctiques de grau i màster. Tornem a demanar dades que no ens han estat facilitades en anteriors ocasions, però no les tenen.

CRITERIS PER ESTABLIR LA JORNADA PARTIDA ALS INSTITUTS ESCOLA

Denunciem la imposició de la jornada partida als instituts escola i que hi hagi centres als quals se’ls ha denegat la pròrroga que contempla la normativa sense cap argumentació. Preguntem si s’ha d’inferir que la postura del Departament és fer jornada partida a tots els centres, però no donen una resposta clara.

RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ INCLUSIVA PER CENTRE I  ALUMNAT NEE

Ens faciliten dades globals per SSTT però no per centre, la qual cosa exigirem a Transparència si cal perquè no permet analitzar res. Defensen que tècnicament estan ben repartits els recursos i des dels sindicats critiquem que aquests són completament insuficients i que hauria de ser personal internalitzat i format.

INCIDÈNCIES INICI DE CURS I SUBSTITUCIONS

S’han exposat casos concrets d’irregularitats i incidències detectades de diversos centres (espais, horaris, etc.).

Hi ha hagut molts problemes amb pagaments de nòmines i amb cobertura d’algunes substitucions, especialment al Baix Penedès per la creació del nou servei territorial. Fem algunes propostes per poder cobrir aquestes substitucions, però no les veuen viables.

SEGUIMENT DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA, RESULTAT DE LES AVALUACIONS DE RISCOS

Encara no s’ha pogut constituir el Comitè de Salut i encara no es poden facilitar dades.

Reus, 5 d’octubre de 2023