Reunió amb Comissionat d’Educació M. A. Essomba

RESUM REUNIÓ  M. ESSOMBA 2.3.16
0. Constatem que encara no hem tingut reunió amb la gerent del Consorci.
1.Commissions de garanties de matriculació: què hem de fer per ser-hi?
El Comissionat explica que està fent les passes per canviar la composició.
Fins ara hi havia el tècnic d’educació dels districtes i un inspector, però falta la peça del Consorci. Estan mirant com pot el Consorci entrar com a part de l’administració, doncs és qui te mes informació. És un bon moment per fer replantejaments. S‘ha de fer a través de gerència de Consorci.
2. Campanya per l’escola pública durant l’època de matricula. La CGT demana (es van entrar instàncies a totes les entitats de l’Ajuntament i Consorci) que es faci més publicitat de l’escola pública de la que es fa, per exemple amb reportatges a BTV i altres mètodes de difusió. Constatem que l’escola privada i concertada te molts mitjans publicitaris i està havent campanya de desprestigi de la pública
El comissionat ens insta a llegir la carta que han escrit les escoles concertades a les famílies preparant-les per defensar la concertada, entre elles el patronat de l’escola cristiana. S‘obriran 6 escoles públiques noves (1 St. Martí, 1 a Gràcia, 3 Eixample i 1 Les Corts), 3 instituts-escola (2 a Nou barris i 1 a St. Andreu) i un institut de secundària (a St. Andreu) l’any que ve. Respecte la publicitat de la pública diu que han fet fulletons. Consorci porta la campanya de les 400 escoles públiques i fulletons per centres que corren el risc de tenir matricula baixa que s’estan repartint pels barris. També s’ha millorat la pàgina web on es fan públics els preus de les activitats extraescolars. I s’estan fent xerrades conjuntes de presentació per les famílies de p3
També s‘està fent un conveni amb el diari de l’educació per a que el 2017, no per preinscripció si no per dignificació de la pública, hi hagi monogràfics per mostrar la feina que es fa a la pública. També un programa setmanal a BTV i youtube al setembre.

2. Xarxes pel canvi i altres projectes

-Xarxes pel canvi-escola nova 21, la Caixa. I fundació Bofill
-Magnet-fundacio Bofill…
-Programa Lecxit , programa de comprensió lectora (lectura per a l’èxit educatiu)  impulsa Fundació Bofill – La Caixa, ho realitzen voluntaris.
Les fundacions acaben rebent diners públics. L’administració ho hauria de finançar directament donant els recursos a les escoles.
El comissionat explica que es van trobar amb la iniciativa d’escola nova 21,  però que tenien clar que el lideratge de la innovació educativa havia d’estar per part de l’administració educativa i per tant no s’havien de tancar en banda ja que el 70% de les escoles en el programa son publiques. Arrel d’això es creen les Xarxes pel Canvi Educatiu que intenta recollir totes les xarxes preexistents. El resultat ha sigut un conveni en el qual el Consorci lidera la innovació i que compta amb la col·laboració de tres institucions: escola nova 21, Rosa Senat i l’ICE. Va ser una decisió el fet de no excloure les escoles concertades que havien entrat amb escola nova 21.


La CGT pregunta si s’és conscient del mal q es fa a les escoles no publicitades (http://cgtcebimeb.blogspot.com.es/2017/02/xarxes-pel-canvi-la-privatitzacio-de.html)
Les direccions perden molt temps en plans de màrqueting, és una guerra comercial entre centres en comptes de crear xarxes reals. Es demana que es faci publicitat de totes les escoles públiques per igual i que no es faci publicitat de la concertada des de l’Ajuntament i els mitjans públics de comunicació. Es demana que es publiqui una altra noticia que inclogui totes les xarxes i totes les escoles públiques per contrarestar les que han aparegut. No estem d’acord amb la decisió de mantenir les escoles concertades com líders de la innovació educativa.

3. Primària i Secundària

A. Integració. quines reunions hi ha? Ens sembla estrany que consorci hagi tingut varies reunions amb direccions però només una amb sindicats el 20 de desembre.  
Com a govern aposten per la integració, doncs hi ha tres cossos i això genera lesions de dret. El que volen és que prevalgui el dret mes beneficiós pel treballador. Però tant Generalitat com Ajuntament han decidit que ara no és oportú fer-ho. La Generalitat no està en les condicions adequades i tampoc l’Ajuntament. No s’ha de preveure una integració abans de la fi del mandat actual al 2019. Esperaran a que hi hagi més estabilitat política. S’estan fent reunions d’avaluació
B. Conveni. Li fem arribar les nostres reivindicacions:
         Renegociació del pacte d’homologació del 1993 fent compatibles les següents millores:
         Possibilitat de jubilació als 60 anys com el professorat de la Generalitat
         Horari lectiu de 18h a secundària i 23h a primària
         Reducció de ràtios: 20 a primària, 25 a secundària i 30 al batxillerat i FP
         Estabilització de la plantilla amb convocatòria d’oferta pública necessària com a servei essencial.
         Catalogació i publicació de les places reals.
         Establiment d’un sistema transparent de borses d’interins i substituts.
         Pagament de les pagues dobles sostretes en l’exercici 2013 i 2014
         Cobrament de la quinzena paga.
C. OFERTA PÚBLICA i BORSES:
El Comissionat ens diu que la oferta pública del Consorci depèn de la Generalitat. Al maig es reobriran les borses.

4. Bressol 

-RÀTIOS:
Hi ha algunes propostes per aplicar al setembre de 2017 que es parlaran a les jornades del programa impulsem. Una proposta és augmentar el suport educatiu

-PROGRAMA IMPULSEM.
12 i 13 i de maig. Hi haurà 3 blocs de treball:
-repensar el model de bressol municipal
-nou format d’atenció educativa de 0-3: llars de criança, mares de dia, espai familiars
-model del 0-6 (proposta del debat “Ara és demà” d’escolaritzar a partir de p2)
-MUNICIPALITZACIÓ:
S’està estudiant quin ha de ser el model. El seu model és l’economia social i les cooperatives. Ens remet al document de la contractació social on es planteja modificar els plecs de condicions per introduir clàusules que facin avançar el model d’externalització quan convé amb condicions més justes. Es parlarà al programa impulsem.
La CGT constata que sembla que no es vulgui revertir l’externalització perquè no es vol recuperar el doble torn i toca que el suport es municipalitzi. També el servei de neteja i cuina, la demanda del qual no fluctua.
-OFERTA PUBLICA:
Hi ha un compromís en aquest mandat de treure oferta pública
-OPERTURA ESCOLES BRESSOL
Les primeres s’obriran pel durs 18-19
Li fem arribar les nostres reivindicacions de cara al nou conveni:
         Recuperació del doble torn i la conseqüent municipalització del suport educatiu.
         Remunicipalització del servei de cuina.
         Reducció de ràtios: 6 Lactants, 8 caminants i 15 grans.
         Ampliació de les hores de gestió i coordinació dins les 35 hores.
         Dret d’adaptació del lloc de treball a partir dels 55 anys amb altres funcions de suport pedagògic, formació de formadores, organització, …
         Dret a rebre formació amb contractes de substitució, d’1/2 i d’1/3 de jornada.
         Exigència política  a l’Ajuntament per negociar amb les instàncies que calgui la possibilitat de jubilar-se als 60 anys com les companyes de la Generalitat.
         Estabilització de la plantilla amb convocatòria d’oferta pública necessària com a servei essencial.
         Substitucions des del 1er dia i substitucions pels dies de vacances per triennis.
         A escoles a partir de 6 grups, dues complementàries.
         Contractació de personal administratiu per complementar les tasques de direcció.
         Cobertura de les hores de formació amb substitucions.
5. Escoles de música
S’està estudiant el model i es veu necessària l’externalització d’algunes matèries que fluctuen segons la demanda. Ara n’hi ha 2 de gestió directa i 3 d’externalitzades.