Roda de premsa

La Mesa de l’Educació de les persones adultes de Catalunya valora aquest inici de curs de les escoles públiques d’educació d’adults com a molt deficient per part de l’Administració. Havia moltes expectatives entre tothom que participa en els centres d’educació de persones adultes, perquè el passat mes de maig i després d’un curs ple de tensions, totes les parts que estaven negociant van signar un acord amb el Departament d’Educació de la Generalitat en el que aquest es comprometia, escrit textualment, a impulsar un “creixement d’una Xarxa de centres públics d’Educació de Persones Adultes, gratuïta de qualitat i amb l’equilibri territorial que faci possible que qualsevol persona pugui exercir el seu dret a l’educació al llarg de la vida”. La realitat ha estat que aquest inici de curs ha estat del tot desmotivador i ple d’incompliments de l’acord signat:

1. En el preàmbul es pot llegir: “increments globals anuals del 20% en el nombre de participants en activitats d’Educació de Persones Adultes, amb la corresponent dotació de recursos necessaris per a garantir un procés educatiu de qualitat i adequat a l’especificitat de l’aprenentatge de les persones adultes.” La realitat és que d’impuls no n’hi ha hagut ni poc ni molt, ni un anunci sobre l’oferta de l’educació d’adults, ni en premsa, ni ràdio, ni TV ni per qualsevol altre mitjà. D’aquesta manera els centres, reduint horari lectiu, tot just si repeteixen les xifres d’alumnat que atenien el darrer curs, es repeteixen llistes d’espera d’alumnat que no tenen places bàsicament en àrees com la informàtica (alfabetització digital), l’anglès i el coneixement de les llengües, incomplint el dret que l’acord fixava.

2. Encara es fa més difícil l’inici per la manca de professorat assignat a cada centre. D’una banda s’ha dotat professorat a escoles que no ho havien demanat i en canvi falten professors/es que havien d’haver estat nomenats a 1 de setembre per poder començar el curs. I ja no diem de substituts per a cobrir les mitges jornades i les baixes de professorat.

3. L’acord en el punt 10.1 fixa: “El Departament té previst dotar els centres i aules d’educació de persones adultes a partir de l’1 de setembre del 2006 amb 96 mitges dotacions d’auxiliars administratius” que haurien de cobrir el 95% de centres i aules. Manca a la major part de centres la dotació de personal administratiu que fixa l’acord, en un moment en el que tots els centres estan atenent les feines de matriculació i d’engegar l’inici de curs.

4. Així mateix es constata que el compromís de “consolidar una xarxa de centres que sigui referència al territori” referint-se a l’educació a distància (punt 4.2. de l’acord) s’ha anat enrera, en comptes d’ampliar l’autorització d’aquests ensenyaments a nous centres, s’han eliminat aules de suport. I es segueix denegant a d’altres que ho han demanat.

5. Respecte la preparació de les matèries específiques per a les proves de Grau Superior, va quedar recollit a l’acord que “a partir del curs 2006-2007, si el centre/aula no disposa de professorat amb especialitat o titulació adient per impartir matèries específiques corresponents a la preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, s’establiran les mesures necessàries per tal que professorat d’IES imparteixi, dins del seu horari lectiu, els continguts esmentats”. Aquest inici de curs la majoria d’IES, per no dir tots, no havia rebut instruccions del Departament que els permetés fer els horaris adients i atendre la demanda de la preparació per a les proves.

6. La Direcció General de Formació Professional ha remodelat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior proposant un nou temari a corre-cuita que els centres i aules no han tingut temps suficient per preparar i que, a més, fa que es potenciïn les Matemàtiques a un nivell de continguts “desorbitant” a costa de la Història. Es posa en evidència un cop més, aquesta doble moral de reivindicar políticament la memòria històrica i deixar de banda a nivell educatiu aquesta matèria a nivells d’aprenentatge gairebé bàsics.

7. Denunciem també l’incompliment del punt 10.3. de l’acord que diu “No més tard el 31 de desembre s’haurà tramitat el decret de creació de centres de Formació de Persones Adultes que estan ubicats a centres penitenciaris, alhora que hauran conclòs les converses amb el Departament de Justícia per a impulsar una major integració d’aquests centres i el seu professorat en el Departament d’Educació.” Efectivament s’han creat els centres a les presons en ple estiu però amb un decret rebutjat pel professorat i els seus representants i fent just el contrari del que deia el text de maig: els centres dependran del Departament de Justícia i no del Departament d’Educació i Universitats, Aquest mateix estiu s’ha aprovat el nou Reglament penitenciari català que, sense haver-se negociat a la Mesa sectorial d’Educació, regula la tasca i les funcions del professorat. Tanmateix la creació dels centres no ha significat entrar en el compromís d’augment de professorat davant el creixement molt significatiu de la població reclusa, sinó el contrari, la creació de centres ha estat l’excusa del Departament de Justícia per rescindir els contractes als professors de català que depenien del Consorci per a la Normalització Lingüística (només n’ha renovat 4 dels13 vigents al curs passat).

8. A l’acord hi ha un compromís “conjuntament amb les administracions locals” d’estudiar “les mesures més adequades per a regularitzar la situació del professorat municipal que presta els seus serveis docents en un centre de titularitat del Departament d’Educació …“ , sense que l’inici de curs hagi suposat cap pas en aquest sentit, ni en el del reconeixement del mestres municipals que treballen a centres de la Generalitat. Comencem un nou curs i no veiem que s’hagi portat a terme cap mesura ni en l’homologació de les competències professional i en el de les condicions laborals, ans al contrari:

9. El Departament d’Educació continua privatitzant serveis (consergeria dels centre, subvencions a entitats, …) i autoritzant la creació de més centres de formació d’adults privats, en lloc de potenciar la xarxa pública.

Des de la Mesa de l’Educació de Persones Adultes de Catalunya demanem que:

• Com a mínim es cobreixen totes les demandes, procedint a l’ampliació de plantilles docents i no docents i recursos necessàries per a fer-ho possible.
• S’agilitzi l’arribada dels administratius compromesos als centres i aules.
• S’aturi la privatització de l’educació de persones adultes.
• Es readmetin immediatament als professors de català que prestaven els seus serveis a presons.
• Es rectifiqui la creació de centres d’adults dependents del Departament de Justícia i el seu traspàs a Educació.
• S’iniciïn les negociacions per anar integrant els mestres municipals i en tot cas que s’assimilin les condicions laborals i professionals a tots els efectes amb els mestres de la Generalitat.