Salvem l’Educació Pública de les Persones Adultes [Recollida de signatures]

full_per_recollir_signatures_escola_d_adults.pdfMesa de l’Educació de les Persones Adultes. L’any 2006 es va traspassar l’Educació de Persones Adultes (EpA) al Departament d’Educació i va semblar que arribava l’hora d’impulsar aquest sector educatiu a Catalunya, i que tot allò que s’havia defensat en l’àmbit parlamentari podria esdevenir realitat. El Govern tenia com a repte donar resposta a les necessitats, impulsar l’Educació de les Persones Adultes i augmentar substancialment els recursos destinats a aquest ensenyament públic.

En aquest marc, el propi Departament d’Educació va encarregar un ​Diagnòstic de la formació de persones adultes a Catalunya” ​que recollia, en les seves dos primeres propostes:

1. …​Es proposa que els polítics agafin un compromís ferm i incloguin a l’agenda política l’EpA de forma prioritària, quantificant i temporalitzant cada objectiu, amb els terminis de consecució, l’assignació del finançament i les condicions d’avaluació.

2. Redactar un llibre blanc de l’educació de persones adultes a Catalunya que fonamenti els pilars o les bases de la llei i que clarifiqui i defineixi educació permanent, educació de persones adultes i formació bàsica de persones adultes.

Malgrat aquestes perspectives, ​l’Educació de Persones Adultes ha ocupat un lloc marginal en les preocupacions de la Conselleria d’Educació, i del Parlament, durant 13 anys i fins ara​.

1. L’EPA continua sense la normativa específica que tothom considera imprescindible i es regeix, en gran mesura, per un acord de condicions laborals, congelat des del 2006 i que no recull la realitat dels centres d’EpA ubicats en centres penitenciaris.

2. El Departament ha abandonat l’Educació de Persones Adultes.
La manca de coherència i de coordinació de les polítiques educatives i de les diferents accions formatives que es porten a terme en el territori o localitat provoca l’aïllament en què es troben actualment els centres i aules de persones adultes i demostra la manca de projecte global d’educació permanent del Departament d’Educació. La manca total de creixement i desenvolupament en l’oferta del Departament demostra, de manera palesa, que la Conselleria no reconeix a l’Educació de Persones Adultes com un dret a garantir. Durant 13 anys, el Departament:

a. Ignora el compromís de creixement del 20% anual que recull l’acord del 2006
b. No fa els centres nous necessaris per oferir una oferta pública suficient
c. No coordina l’EPA amb la resta del sistema educatiu com ara les Escoles Oficials
d’Idiomes o el Consorci per la Normalització Lingüística
d. No adapta l’oferta dels centres existents a les noves demandes socials
e. Manté la major part del professorat dels centres en situació de precarietat en la seva
destinació i amb greuges en els complements.
f. No dota els centres amb el PAS suficient
g. No impulsa cap campanya informativa per donar a conèixer el servei,
h. No reconeix iniciatives de flexibilitat de l’oferta que programen els centres públics
d’adults,
i. No impulsa cap campanya d’alfabetzació i post alfabetzació pels col·lectius que ho
necessiten (joves nouvinguts/des, refugiats/des…)
j. … i ara retalla el professorat per què diu que no s’atreu prou alumnat!


Les entitats i persones sotasignants volem manifestar que l’Educació Pública de les Persones Adultes de Catalunya no rep l’atenció ni l’impuls que requereix.

● Catalunya requereix una xarxa única de centres públics d’Educació de Persones Adultes, de qualitat, suficient i amb equilibri territorial, gratuita, inclusiva, democràtica i feminista.
● Cal invertir seriosament en el desplegament i enfortiment d’aquesta xarxa pública de Centres Educació de Persones Adultes, per aproximar-nos als percentatges d’atenció europeus..
● Cal encarar, urgentment, el debat d’un projecte pel futur de l’Educació de les Persones Adultes a Catalunya:
○ Un projecte que entengui l’EpA com un dret que s’ha de garantir.
○ Un projecte que contempli, com a mínim, tres àmbits dins l’educació permanent d’adults: l’àmbit de l’Educació bàsica o general (la que actualment imparteixen els CFA) , l’àmbit de l’Educació transprofessional i l’àmbit de l’Educació sociocultural.

Per tot això:
1. Recolzem la petició de la Mesa de l’Educació de les Persones Adultes, a la Comissió d’Educació del Parlament, que es constitueixi un grup de treball que avalui la situació i les perspectives de futur de l’Educació de les Persones Adultes.

2. Instem al Departament d’Educació a establir, amb urgència, els mecanismes necessaris per revertir la situació d’abandó actual. ​L’Educació d’adults necessita, i mereix, tenir al Departament d’Educació interlocutors/es amb capacitat política i voluntat per emprendre, amb urgència, el disseny i l’impuls de l’educació permanent actual i del futur.