Vaga. Drets i deures

El dret de vaga és un dret del col·lectiu però d’exercici i adhesió individual i irrenunciable.

No estàs obligada a informar a ningú si faràs vaga o no.

Pots decidir fer vaga en qualsevol moment del dia.

El dret de vaga és un dret individual reconegut però no desenvolupat per cap reglamentació, així que s’ha d’aplicar per analogia el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de març, sobre Relaciones de Trabajo, les diferents sentències del Tribunal Constitucional, les del Tribunal Suprem, la doctrina (diversa), i també la normativa específica per a un col·lectiu concret, si escau. En el cas dels docents, aquest esment específic i breu el trobem a les Instruccions d’inici de curs.

8 L’exercici del dret a vaga

En cas de vaga, una vegada hagi finalitzat, el director o directora ha de fer servir l’aplicació telemàtica d’introducció de dades i de gestió de la vaga. Amb aquesta aplicació ha de confeccionar la llista del personal del centre que ha exercit el dret de vaga, donar-la a conèixer al professorat mitjançant el lliurament dels comunicats corresponents, que es generen a la mateixa aplicació, amb acusament de rebuda, i donar-los un termini de cinc dies hàbils per presentar-hi al·legacions, d’acord amb el procediment que s’estableix a les instruccions que es trameten a les direccions dels centres en cas de vaga. Un cop transcorregut aquest termini, s’han d’arxivar al centre els comunicats que s’han lliurat i les al·legacions que s’han rebut.

D’acord amb les dades que s’han especificat a l’aplicació telemàtica, s’ha de fer la deducció automàtica de retribucions en la nòmina del personal que hagi exercit el dret de vaga, en aplicació del que disposa la disposició addicional tercera del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que fa al personal funcionari, i l’article 45 de l’Estatut dels treballadors, per al personal laboral.

 • Queda suspesa la feina i la remuneració.
 • Queda suspès el dret de direcció.
  NO es pot dirigir aquell treball que no es fa. Per tant, el dia de vaga el director del centre NO és el nostre director en el sentit com l’entenem dia a dia. El seu poder en relació amb nosaltres queda sense contingut.
 • El docent és un docent que aquell dia no treballa i no cobra, però continua essent un docent.
  Si aneu al centre, i feu vaga, NO heu de fer res que vulneri el vostre dret irrenunciable a la vaga però heu de saber que continueu sotmesos a la Normativa d’Organització i Funcionament del centre, i a la potestat sancionadora de l’administració si practiqueu conductes que puguin ser subjecte d’expedient disciplinari.

Serveis mínims

 • S’ha de mantenir el centre obert per tal de que es pugui exercir el dret a treballar i fer les tasques imprescindibles, mínimes del servei, és a dir, que els serveis mínims pròpiament dits, es puguin mantenir.
 • Fer classe no és part integrant dels serveis mínims.
 • NO ens pot ordenar cap tipus de feina al·legant que vol complir els serveis mínims.
 • Les companyes que treballen aquell dia NO poden assumir les nostres tasques. Ni voluntàriament ni per indicacions de la direcció. Si això succeeix estarien vulnerant flagrantment el nostre dret fonamental a la vaga i aquesta conducta seria sancionable.
 • Si la direcció insisteix en no respectar el dret de vaga, es pot demanar que es faci arribar l’ordre per escrit i ja s’estudiarà si més endavant la denuncia si es decideix obeir la instrucció.
 • Està prohibit obstaculitzar l’entrada i la sortida del centre, coaccionar els companys, amenaçar-los, incitar als alumnes, etc.
 • Es pot romandre al centre, fer campanyes informatives (abans i durant la vaga) i celebrar reunions (abans i durant la vaga).
 • El dret de vaga és un dret del col·lectiu dels treballadors però d’exercici i adhesió individual i irrenunciable.

Control d’assistència

 • La direcció té l’obligació de controlar, fiscalitzar i confeccionar un llistat de professorat que segueix la vaga i enviar-la al departament per tal que es pugui practicar la reducció d’havers. L’administració, mitjançant l’actuació de la direcció del centre, prova si el professorat va seguir o no la vaga i té tot el dret a establir fórmules de control.
 • La vaga legal ha de ser convocada, preavisada i publicitada. La llei només demana que es faci preavís amb un antelació de deu dies.
 • L’adhesió és individual. Cas de tractar-se d’una vaga il·legal la conducta d’una treballadora que s’adherís no seria sancionable.
 • La forma d’exterioritzar aquesta adhesió no està regulada en cap normativa, ni tampoc es diu enlloc que s’hagi de formular amb anterioritat, ni amb quins terminis.
 • Es pot decidir fer vaga en QUALSEVOL moment.
 • Sigui com sigui, la direcció ha de fer el llistat pressuposant que qui no sigui al centre fent les seves tasques, fa vaga i haurà de donar cinc dies per fer al·legacions, i aquells que no van fer vaga però no eren al centre hauran d’acreditar-ho.