VII Conveni Col·lectiu Nacional d’Universitats Privades, Centres Universitaris Privats i Centres de Formació de Postgraduats

VII Conveni Col·lectiu Nacional d’Universitats Privades, Centres Universitaris Privats i Centres de Formació de Postgraduats

Àmbit funcional. Universitats i centres universitaris privats que no estiguin creats o dirigits per entitats sense ànim de lucre. Centres de formació de postgrau que formin part d’aquelles. Centres universitaris estrangers privats reconeguts, les titulacions siguin automàticament homologades o convalidades en el territori espanyol.

Àmbit personal. Tot el personal que, en règim de contracte laboral, presti els seus serveis en i per als centres afectats per aquest conveni. Queda exclòs el personal que col·labori amb les empreses afectades en projectes específics que aquestes acordin en altres Universitats, Institucions públiques o privades i mentre durin els mateixos. Igual que els contemplats en el text refós de l’Estatut dels Treballadors, articles 1.3 i 2.
Queden exclosos igualment els graduats que s’inicien en la docència o investigació sota la direcció dels Professors Universitaris de plantilla, segons estableixin els Estatuts o Reglament de cada empresa. Així mateix, queden expressament exclosos els professionals que, en virtut d’un conveni específic subscrit entre universitats, fundacions i entitats públiques o privades, prestin serveis docents per aquelles en centres o instal·lacions alienes a les mateixes.

boe-a-2016-4705.pdf

Conveni PDF