Vot per correu

Transcribim la nota informativa de la Mesa Coordinadora per a poder realitzar el

VOT PER CORREU:

Quan algun elector prevegi que el dia de la votació, 30 de novembre de 2006, no es trobarà en el lloc on li correspongui exercir el dret de sufragi, podrà votar per correu, prèvia comunicació a la Mesa Electoral Coordinadora, a partir del dia següent a la convocatòria electoral i fins a 5 dies abans del dia de la votació (25 de novembre).

Aquesta comunicació prèvia s’ha de fer a través de les oficines de Correus, en un sobre obert, per a ser datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada. Aquest tràmit comporta l’exhibició del DNI de l’interessat o interessada, per comprovar les seves dades personals i la coincidència de signatura d’ambdós documents.

Aquesta comunicació també podrà ser realitzada, en nom de l’elector, per una persona degudament autoritzada (documentalment), sempre que acrediti la seva identitat i l’autorització pertinent.

La Mesa Electoral Coordinadora comprovarà que el comunicant es troba inclòs o inclosa al cens, anotarà en aquest la petició i s’enviarà al/la sol•licitant les paperetes electorals i el sobre en què haurà d’introduir la papereta del vot.

El votant o la votant ha d’introduir la papereta que esculli dins del sobre de votació rebut, que tancarà. Aquest sobre, juntament amb una fotocòpia del DNI, s’han d’introduir dins d’un altre sobre de dimensions majors que trametrà per correu certificat a la Mesa Electoral a la qual està censat o censada.

El sobre certificat rebut, serà custodiat pel secretari o secretària de la mesa electoral fins a la votació. A la finalització d’aquesta i abans de començar l’escrutini, el/la secretari/ària el lliurarà al president o la presidenta que procedirà a la seva obertura, i una vegada identificat l’elector amb el DNI, introduirà la papereta a l’urna electoral i declararà expressament haver votat.

Si la correspondència electoral es rep amb posterioritat a la finalització de la votació, no es computarà el vot ni es tindrà com a votant a l’elector o electora, es procedirà a la incineració del sobre sense obrir i es deixarà constància de d’aquest fet.

No obstant això, si l’elector que hagi optat pel vot per correu es troba present el dia de l’elecció i decideixi votar personalment, ho manifestarà d’aquesta manera davant la Mesa Electoral que, un cop hagi votat, procedirà a lliurar-li allò que hagués enviat per correu si s’hagués rebut, i en cas contrari, quan es rebi s’incinerarà.