Abonament del 10% de la paga extraordinària del 2013

D’acord amb el que disposa l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, s’emet la següent nota informativa referent a l’aplicació de la mesura de recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013:

1. La quantia que s’ha d’abonar correspon al 10% de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent.

L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària / complement addicional específic / complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2019.

En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d’altres resolucions judicials, les quanties resultants seran objecte d’adequació.

2. L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms es farà d’ofici en la nòmina del mes de març de 2019, tant per al personal en servei actiu o en situació assimilada com per al personal que hagi deixat de prestar serveis abans d’aquella data per extinció de la relació de serveis, hagi passat a altres situacions administratives o per canvi de destinació al sector públic o a d’altres administracions.

En els supòsits de canvi de dades bancàries, caldrà comunicar-ho al departament o entitat de la darrera destinació en actiu, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària que es pot descarregar des d’aquesta adreça web.

En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil, amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre les devolucions corresponents a la paga extraordinària de 2012. En aquest darrer cas, i en funció de les dades de què disposin, els serveis de gestió de personal comunicaran aquesta circumstància a les persones interessades. El model de sol·licitud està disponible en el web Tràmits gencat.cat.

En l’àmbit dels departaments i els organismes autònoms de la Generalitat, l’abonament correspondrà al departament o organisme on es prestessin serveis o on es tingui la darrera destinació el mes de març de 2019.

3. L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels ens, organismes o entitats del sector públic de la Generalitat es concreten en els termes i les condicions que estableixin les entitats mateixes.

L’abonament es produirà amb càrrec al pressupost de l’organisme, l’ens o l’entitat a què li hagués correspost abonar la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents en l’exercici 2013.

4. En el cas d’entitats o organismes extingits, l’abonament del 10% de la paga extraordinària l’assumirà el departament, l’entitat o l’organisme que l’hagi succeït o que n’hagi assumit les funcions.

decret_increment_retributiu_2019_paga_2013.pdfDECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Paga extra 2013

Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013.

El personal del sector públic que van deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà, durant el primer trimestre de l’exercici 2019, el 10% de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.

Increment retributiu

Al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral se li aplica un increment del 2,25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2019, respecte els imports vigents a 31 de desembre de 2018.

Addicionalment, i amb efectes d’1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen, en funció del producte interior brut (PIB) a preus constants de 2018, en els percentatges següents:

  • Increment del 0,25%: PIB igual o superior a 2,5%.
  • Increment del 0,20%: PIB igual a 2,4%.
  • Increment del 0,15%: PIB igual a 2,3%.
  • Increment del 0,10%: PIB igual a 2,2%.
  • Increment del 0,05%: PIB igual a 2,1%.

La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2019 no pot experimentar un increment superior als percentatges expressats en l’apartat anterior, sens perjudici del que disposa l’apartat 5 d’aquest article, respecte al corresponent per a l’exercici 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals, tenint en compte l’increment anual consolidat per a 2018.

Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte les fixades per al 2018.

S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre d’altres mesures.