Accés als CFGS de FP no sostinguda amb fons públics

RESOLUCIÓ ENS/1245/2016, d’11 de maig, relativa a l’accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics.

En els ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics, l’alumnat que posseeixi el títol de tècnic de formació professional pot accedir als cicles formatius de grau superior, de les famílies professionals o títols que corresponguin al mateix itinerari segons es detalla tot seguit:

Itinerari A

Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Imatge i so
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Marítimopesquera
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica

CFGS: Prevenció de riscos professionals

Itinerari B

Activitats físiques i esportives
Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS: Prevenció de riscos professionals

Itinerari C

Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Informàtica i comunicacions
Serveis socioculturals i a la comunitat
Seguretat i medi ambient

CFGS: Prevenció de riscos professionals
CFGS: cicle formatiu de grau superior.