ACLARIMENT SOBRE EL COBRAMENT DELS 44 DIES MERITATS I QUE RETORNA EL GOVERN CENTRAL

Al DOGC del 31 de desembre es van publicar aquest dos decrets llei del Departament de Presidència http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395274.pdf i http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395242.pdf
pels quals es deixa sense efecte les reduccions de salaris equivalent a una paga addiciona i la reducció de jornada i salaris del personal interí docent i del PAS. No hi ha cap Decret que faci referència a la devolució de la part meritada de la paga addicional del 2014.

Sobre el Decret publicat en BOE sobre la devolució dels 44 dies http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/boe-a-2015-25.pdf
“Las presentes Instrucciones serán de aplicación al personal del sector público estatal a que se refiere el apartado Dos de la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015. No resultarán de aplicación a los funcionarios de cuerpos nacionales transferidos a las Comunidades Autónomas, respecto de los que se estará a lo que éstas dispongan en aplicación de la mencionada disposición adicional.”

Per tant, la Generalitat té temps per publicar abans del 15 de gener la seva disposició i fer entrar el tema en temps per a la nómina de gener. Però ara com ara semblaria, fins informació contrària, que a Catalunya no cobrem aquests 44 dies.