RESOLUCIÓ ENS/2878/2014, de 17 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament

-Concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent per a les especialitats docents que s’especifiquen a l’annex, dels cossos de mestres, de professors d’ensenyaments secundaris, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny en els serveis territorials del Departament d’Ensenyament o en el Consorci d’Educació de Barcelona on manquen candidats.

-2 El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 21 de gener fins al 9 de febrer de 2015, ambdós inclosos.
L’accés a l’aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament.

-3 La participació i la formalització de sol·licituds s’han de dur a terme d’acord amb la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.
A partir del curs 2012-2013 no és obligatori demanar tota l’àrea territorial quan se sol·licita treballar a jornada sencera. Es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l’àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades sense que sigui necessari completar tot el territori. Únicament és obligatori demanar, al menys, una jornada i un municipi ( o un districte en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona). ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 1/19 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6778 – 29.12.2014 CVE-DOGC-A-14356028-2014

D’acord amb Resolució de 26 de juny de 2014, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014- 2015, publicada a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament, les proves per certificar la idoneïtat a què fa referència l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, s’han de realitzar en els centres on les persones hagin estat nomenades per primera vegada i les comissions avaluadores estaran formades pel/per la director/a o el/la cap d’estudis del centre, el/la cap del Departament i un/a professor/a del Departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada.
D’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, a la pàgina web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.cat/ensenyament (anar a l’apartat Borsa de treball de Personal docent/Titulacions per impartir un ensenyament) es fan públics els requisits de capacitació a què fa referència l’apartat 1.1.i) de l’annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny.
A partir de l’1 de setembre de 2015, les persones que formin part de la borsa de treball de personal docent per especialitats del cos de professors tècnics de formació professional hauran d’acreditar la formació pedagògica i didàctica o la formació equivalent que s’estableix a l’apartat 1.1.f) de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de
juny, i l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.

-4 Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d’Ensenyament, del Consorci d’Educació de Barcelona o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

– Accés a la Resolució del Departament d’Ensenyament