Actualització gestió casos COVID als centres educatius

Els canvis més significatius pel que fa a la gestió de casos als centres respecte al curs passat venen marcats per la vacunació i pel fet d’haver passat o no la malaltia, per tant les novetats a​fecten especialment els alumnes a partir dels 12 anys.

Quan es confirma un cas positiu en un grup de convivència estable s’ha de fer una prova diagnòstica i estudi de contactes a tot el grup, independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però, variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no:

A les persones amb pauta de vacunació completa que hagin estat contactes estrets se’ls fa un test d’antígens (TAR) per automostra supervisada entre els dies 0 i 1 després de diagnosticar-se que hi ha un cas al grup de convivència estable. El test es fa a qualsevol oficina de farmàcia participant al programa de test d’antígens ràpids supervisats. Aquestes dades es reportaran al sistema de salut per fer el seguiment de l’estudi de casos i contactes.

Pel que fa a les persones no vacunades o amb pauta de vacunació incompleta segueixen la mateixa pauta que la població general, és a dir, es fa una PCR entre els dies 4 i 6, preferentment el dia 4 i en un punt centralitzat. Aquestes persones han de fer igualment la quarantena de 10 dies.​

Aclariments sobre la gestió de casos covid als centres educatius 

“Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa (si tenen una dosi i han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, es considera pauta completa) que presenten alguna de les ​situacions següents”

  • En relació amb aquest matei​x Protocol, ja s’han establert els tres circuits d’actuació davant la detecció d’un cas positiu.​​
  • A partir del dilluns 20 de setembre, el responsable covid de cada centre tindrà accés, a través de la Traçacovid, a les dades de la vacunació. Fins a aquesta data, si hi ha un cas positiu al centre, Salut informarà d’aquestes dades telefònicament. Els centres sabreu qui haurà de fer la quarantena a casa i qui no l’haurà de fer. Per tant, no heu de demanar a les famílies cap informació sobre la pauta de vacunació dels fills i filles.​
  • Quan es confina un grup d’alumnes d’educació infantil o primària o de centres d’educació especial, si hi ha alumnes immunitzats (perquè han passat la malaltia o bé perquè tenen la pauta completa de vacunació) poden continuar assistint presencialment al centre mentre el seu grup de convivència estable (GCE) està confinat. Cada centre, d’acord am​b l’organització que té prevista per a situacions de confinament, pot optar per la solució que consideri més adequada per cobrir les necessitats de l’alumnat: afegir-los en un altre GCE; oferir-los suport de professorat que els atengui, etc.
  • ​​Tal com s’ha acordat amb les associacions federades de famílies d’alumnes de Catalunya (AFFAC), les associacions de mares i pares d’alumnes poden accedir als centres educatius.​

​​​​​​​​Circuits d’actuació 

Davant l​a detecció d’un cas positiu, els centres hauran d’actuar d’acord amb els circuits que trobareu descrits en el document Algoritme de gestió de contactes als centres educatius​. 

Comunicacions a les famílies

Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la covid-19 als centres educatius. Curs 2021-2022

Desc​arrega l’autorització