Adaptació del lloc de treball per motius de salut (article 25)

L’adaptació del lloc de treball garanteix de manera específica la protecció del personal treballador que, per les característiques personals o estat biològic conegut, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. Està regulada a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals.

L’adaptació del lloc de treball consisteix en l’adopció de les mesures preventives necessàries per a la  protecció del/de la treballador/a en qualsevol activitat laboral que pugui tenir una  influència significativa en generar riscos per a la seva seguretat i salut personal, i/o la  d’altres treballadors i treballadores, ja sigui per les seves característiques personals, o pel  seu estat biològic, o per la seva discapacitat física, psíquica o sensorial degudament  reconeguda, o en cas de maternitat, quan pugui influir negativament sobre el fetus i la  pròpia treballadora, sempre i quan la persona a qui es refereix el lloc pugui desenvolupar  les tasques fonamentals del lloc que ocupi.  

Contacteu amb la unitat de Prevenció de Riscos Laborals del vostre àmbit territorial abans de fer una sol·licitud d’adaptació de lloc de treball, per rebre la informació complementària adequada a la vostra situació. A la pàgina inicial trobareu les bústies de contacte dels serveis centrals i de les àrees territorials. 

Procediment general de petició d’adaptació de lloc de treball per motius de salut:

Termini

No hi ha cap termini específic per demanar aquesta adaptació de lloc de treball.

 1. El procés s’iniciarà a instància de la persona interessada, la qual presentarà una sol·licitud d’adaptació de lloc de treball adreçada a la Direcció dels Serveis  Territorials o en el cas del personal adscrit a la seu central del Departament, a la  Direcció de Serveis. En qualsevol dels casos, la podrà adreçar  també al Comitè de Seguretat i Salut corresponent. Una vegada s’ha omplert el document de petició s’ha d’introduir per registre. És pot fer presencial als Serveis Territorials corresponents o telemàticament via petició genèrica (en assumpte posant s´adjunta petició art. 25) i s´adjunta el document de petició, en cap cas ens ha d´aportar documentació mèdica. Aquesta documentació li demanarà el metge que faci la valoració.
 2. La Direcció dels Serveis Territorials o la Direcció de Serveis, o l’òrgan en qui  deleguin, comunicarà l’inici de les actuacions a l’interlocutor del Comitè de  Seguretat i Salut corresponent.
 3. La Direcció dels Serveis Territorials o la Direcció de Serveis encarregarà al Servei o  Secció de Prevenció de Riscos Laborals corresponent l’elaboració de l’informe  pertinent, que inclourà una proposta de planificació de l’activitat preventiva. La proposta de planificació de l’activitat preventiva, i l’informe de valoració mèdica  es traslladaran a la persona interessada en un termini màxim de dos mesos, per tal  que aquesta faci les al·legacions que consideri oportunes, en el termini de 10 dies
 4. La Direcció dels Serveis Territorial o la Direcció de Serveis farà arribar aquesta  proposta de planificació i les al·legacions que en el seu cas hagi fet la persona  interessada a l’interlocutor del Comitè de Seguretat i Salut que correspongui,  directament o delegant aquesta funció al/a la cap del Servei o Secció de Prevenció  de Riscos Laborals. En el cas que per acord del Comitè de Seguretat i Salut s’hagi proposat alguna  modificació, aquesta es recollirà a l’acta del Comitè. 
 5. En el supòsit que les mesures preventives proposades no siguin acceptades pels  representants de la part social en els òrgans de consulta i participació, aquests  podran fer, per escrit, l’esmena que consideri oportuna, degudament raonada i  justificada, i adreçar-la a l’interlocutor del Comitè de Seguretat i Salut, el qual la  trametrà al Director/a dels Serveis Territorials o al Director/a de Serveis. El  Director/a dels Serveis Territorials o el Director/a de Serveis acceptarà l’esmena o la rebutjarà motivadament i per escrit. 
 6. La Direcció dels Serveis Territorials o la Direcció de Serveis comunicarà la  planificació definitiva a les unitats responsables d’aplicar les mesures preventives  per tal que s’apliquin i se’n faci el seguiment. Així mateix enviarà còpia de la  planificació a la Subdirecció General de Seguretat i Salut (que traslladaran al Servei  de Gestió de Recursos i Mesures de Seguretat i Salut)  
 7. La Inspecció Educativa, així com les unitats orgàniques directament implicades,  vetllaran per l’execució de les mesures preventives acordades, sempre que  l’aplicació de les quals siguin del seu àmbit de competència.  
 8. El Servei de Gestió de Recursos i Mesures de Seguretat i Salut s’encarregarà  d’establir els procediments d’actuació per a l’execució i seguiment de les mesures  preventives. Informarà al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del grau  d’implementació de les mesures preventives.  
 9. El període entre la presentació de la sol·licitud d’adaptació de lloc de treball fins a  donar a conèixer la planificació de les actuacions al Comitè de Seguretat i Salut no  serà superior als 6 mesos, llevat de situacions excepcionals, degudament  justificades.  
 10. Una vegada el Servei o la Secció de Prevenció de Riscos Laborals tingui  coneixement de les actuacions dutes a terme, comprovarà l’efectivitat de les  mesures preventives aplicades i determinarà, si cal, noves actuacions. 

A les dades mèdiques els seran d’aplicació les normes de confidencialitat, d’acord amb  la normativa vigent (article 22.2 Llei 31/1995 i articles 10 i 11.3 de la Llei 15/1999).  

Cada Comitè de Seguretat i Salut establirà la dinàmica més adient per tractar les  sol·licituds d’adaptació de lloc de treball i en farà el seguiment.  

Normativa

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (BOE núm. 269, de  10 de novembre de 1995).  
 • Modificació: Llei 50/1998, de 30 de desembre. (BOE núm. 313, de 31 de desembre de  1998) . Tema: sancions (art. 45, 47, 48 i 49).  
 • Modificació: Llei 39/1999, de 5 de novembre. (BOE núm. 266, de 6 de novembre de  1999). Tema: Protecció maternitat (art.26).  
 • Reforma del marc normatiu: Llei 54/2003, de 12 de desembre. (BOE núm. 298, de 13  de desembre de 2003).  
 • Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter  Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). 
 • Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de  prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de  Catalunya. (DOGC núm. 4480, de 30 de setembre de 2005).  o VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat  de Catalunya per al període 2004-2008. (DOGC núm. 4640, de 24 de maig de 2006).