Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

  • Petició d’entrevista: del 10 al 14 de juny de 2021 (El professorat interessat podrà fer un correu amb un escrit segons model normalitzat on es manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista (màxim de 4 centres).
  • Entrevistes: entre el 15 i el 18 de juny de 2021
  • Formalització de les propostes de les direccions: abans del 3 de juliol de 2021

Avançant al peu de la lletra el desplegament de la LEC, la política educativa del Departament d’Ensenyament continua apostant per una educació mercantilista de persones i centres, amb una organització cada cop més vertical, imitant el funcionament del centres privats.

El moment de les adjudicacions provisionals és aprofitat per donar preferència a les propostes de direccions en la fase prèvia que cada cop és més àmplia, i on la plantilla a la carta permet una tria de persones que en molts casos restaran a disposició de les direccions i enfrontats amb d’altres companyes interines per la disputa d’una vacant.

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució EDU/1051/2020​Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s’ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.

En el marc del procediment general, per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, llocs d’àmbit i competic en centres de formació d’adults, i llocs de treball ordinaris encentres de màxima complexitat, centres d’educació especial, s’entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2020-2021 han exercit un mínim de quatre mesos al mateix centre (si el docent és interí, ha de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En el marc del procediment previ i pel que fa als centres de nova o recent posada en funcionament, llocs de cicles formatius i família professional nova que s’implanten el curs 2021-2022 i de centres amb subseus en un municipi diferent, s’entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2020-2021 han exercit docència al mateix centre (si el docent és interí, ha de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).​

En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d’aplicar el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia.

Sol·licitud

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació.

​Heu d’enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l’adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l’aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l’entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra​ disponibilitat (i per cada lloc de treball d’un mateix centre si opteu a més d’un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Termini de presentació: del 10 al 15 de juny de 2020

Llocs de treball vacants per àrees territorial

«S’obre la veda»

A partir d’aquí: accelerem la consecució del perfil professional, enviem correus als centres per oferir el nostre currículum, fem entrevistes per ser els escollits/des, ……. Una competitivitat que en gran part és conseqüència de la política educativa de misèria i retallades i de la pròpia inestabilitat del professorat interí, que acaba quedant atrapat entre la voluntat de molts equips directius en aquest procés i la perspectiva d’un sistema d’accés on l’experiència docent no es reconeguda com a mèrit prioritari. Ens trobem davant un acomiadament progressiu d’una part del professorat interí i substitut.

Es consolida «l’entrevista» com a filtre previ a la proposta per accedir a llocs de treball de perfil o ordinaris de centres de Màxima Complexitat o d’EE. La direcció fent ús d’un procediment discrecional propi de l’empresa privada, selecciona la «seva» plantilla i condiciona en gran mesura «l’estabilitat provisional» del professorat interí.

A final de curs sempre es poden passar comptes i si no encaixes amb el «perfil» se’t farà una proposta de no continuïtat.

Com el curs passat els i les interines que l’1 de setembre estiguin de baixa o permís no seran donades d’alta laboral fins la data de la seva reincorporació al centre amb els perjudicis a nivell de cotitzacions, antiguitat, triennis, etc, que això suposa. El Departament al·lega que aquesta mesura només afectarà al personal que no hagi tingut un nomenament fins 31 agost 2019 (vacant), ocupi plaça en una província diferent (o passi de Consorci a una altre ST o a l’inrevés) o hagi modificat la seva dedicació (entre sencera i mitja). Es tracta d’una retallada inadmissible en qualsevol cas que ataca injustificadament als i a les treballadores que es troben en una situació més vulnerable i que suposa un altre exemple de discriminació de gènere atès que afectarà especialment a companyes que tinguin el permís de maternitat.

Es important doncs que el col·lectiu interí no perdi la visió de conjunt de la problemàtica i que li recordem al Departament les reivindicacions pendents per a la millora de la qualitat de l’educació pública:

  • Substitucions des del primer dia i reconversió de les jornades d’un terç en mitges.
  • Increment de les plantilles i de personal de suport a la docència en paral·lel a la reducció de les ràtios.
  • Acordar un pla d’estabilitat del professorat interí i substitut fins l’accés a la Funció Pública, que permeti contractacions de mig o un curs sencer, …
  • Recuperar plans de formació per a tot el professorat ajustades a les necessitats dels centres públics, …
  • Lluitant podem revertir aquestes mesures i la resta de retallades que encara patim. Però cal l’organització i la participació del màxim de treballadores i treballadors per fer-ho possible.
image_pdfimage_print