Adjudicacions provisionals 17-18. Resolució provisional

Accés directe a la consulta de la resolució provisional.
. Termini per presentar reclamacions: del 14 al 18 de juliol del 2017. (Model gèneric de Sol·licitud).

Esquerda Adjudicacions d’estiu.

Web del departament

Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juliol de 2017 s’ha de fer pública la resolució definitiva.

Els resultats de la resolució provisional i definitiva es poden consultar a l’adreça d’Internet del Departament d’Ensenyament: ensenyament.gencat.cat. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2017-2018 mitjançant processos d’adjudicació anteriors.

Reclamacions i recursos.

Amb la publicació de la resolució definitiva es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Presa de possessió i durada dels nomenaments.

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2017, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d’agost de 2018, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari definitiu del lloc de treball o la incorporació d’un funcionari de carrera, en el cas d’un lloc ocupat per personal interí.

El personal interí nomenat en aquests procediments d’adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2017 tingui vigent una llicència d’infantament o adopció o d’incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018, i els efectes administratius seran els del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre.

image_pdfimage_print