Adjudicacions provisionals “d’estiu” 2019-2020

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2019-2020.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2019 i finalitzaran el 31 d’agost de 2020, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Tota la informació a l’Esquerda.

Preguntes freqüents

Terminis

 • Funcionaris de carrera: Presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 6 de juny
 • Personal interí: Presentació de sol·licituds: del 17 al 27 de maig
 • Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals
 • Presentació de sol·licituds: del 17 de maig al 6 de juny
  La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona
 • Propostes de les direccions dels centres: Presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de juny
 • Publicació de la resolució provisional: juliol
 • Publicació de la resolució definitiva: juliol

Llocs que s’adjudiquen

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professors funcionaris amb destinació definitiva, o per professors amb nomenament vigent a 1 de setembre del 2019, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs resultes que es produeixin en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs a mitja dedicació únicament a professors interins.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.

Participació obligatòria

Estan obligats a participar en aquest procediment els professors funcionaris de carrera, en servei actiu, que no tenen destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2019, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2019-2020 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També estan obligats a participar en aquest procediment els professors que van superar els processos selectius anteriors d’accés a la funció publica docent i que tenen concedit l’ajornament de la fase de pràctiques.

Així mateix, està obligat a participar en la fase d’elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d’adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa o a llocs de mitja dedicació, el personal interí que a 31 d’agost de 2019 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació, que compleix tots els requisits, i que ha accedit a la borsa de personal interí docent en convocatòries realitzades amb anterioritat al curs 2018-2019.

Excepcionalment, també podrà participar, amb caràcter voluntari, el personal interí que ha accedit a la borsa de personal interí docent en convocatòries realitzades amb anterioritat al curs 2018-2019, que té serveis prestats i que, per estar matriculat, és previst que pugui acreditar estar en possessió del requisit de formació pedagògica i didàctica abans del dia 30 de juny de 2019. En cas que no l’acrediti no podrà obtenir destinació en aquest procediment.

No podrà participar en aquest procediment, malgrat tingui serveis prestats, el personal interí que ha participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març.

Per tant,

a) No ha de participar el personal interí (malgrat tenir serveis prestats) si a 30.6.2019 no està en condicions d’acreditar el requisit de màster.

b) No ha de participar el personal interí (malgrat tenir serveis prestats) si ha participat en la convocatòria d’accés a la borsa mitjançant la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març (DOGC 7843, de 29 de març).

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari poden participar els professors que amb efectes d’1 de setembre de 2019 sol·licitin, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

Acreditació de perfils professionals

L’acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

Més informació

Suport i incidències

 • Resolució d’incidències tècniques: Servei d’Atenció Unificat, tel.: 900 82 82 82 (opció 4) / sau.tic@gencat.cat
 • Consultes de tipus administratiu: Serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona
 • No dubteu en contactar amb nosaltres per qualsevol dels canals habituals

Informació de suport: Preguntes més freqüents

1743621.pdf

Normativa

Resolució EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació (DOGC núm. 7876, de 16.5.2019)