AEE: Jornada i funcions del personal laboral auxiliar d’educació especial

Jornada

La jornada ordinària del personal auxiliar d’educació especial és de 37 hores i 30 minuts setmanals, en règim de jornada partida, amb una interrupció mínima d’una hora per dinar. 

L’horari s’ha d’adaptar a les necessitats d’atenció dels alumnes i a l’horari de funcionament del centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. El pla de treball dels auxiliars d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Funcions

Corresponen, com a funcions, al personal laboral de la categoria professional auxiliar d’educació especial:

  • Ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especials en els desplaçaments per l’aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, crosses, etc.).
  • Ajudar els alumnes en aspectes de l’autonomia personal (higiene, alimentació, etc.) per garantir que puguin participar en totes les activitats.
  • Fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu.
  • S’ha de garantir la participació del personal auxiliar d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents.

Així mateix, ha de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.