Mesa General Ajnt Bcn. Oferta pública i altres. Acord cessament progressiu

La CGT no ens oposem a tenir les molles, però ens abstenim perquè volem el pa sencer.

Es convoca Mesa General per aprovació de l’acord d’aplicació del cessament progressiu de l’activitat acordat al conveni 21-24 per docents, PAS i PAE. La part de l’administració exposa unes qüestions prèvies:

INFORMACIONS PRÈVIES DE L’ADMINISTRACIÓ

Comenta que és una època complicada pel CEB perquè estan confluint molts processos selectius i s’han d’elaborar plantilles i estan molt saturats.

Pel que fa al concurs de direccions, ja s’ha publicat la resolució.

Pel que fa al concurs de trasllats aviat estarà resol.

S’està elaborant la proposta de bases de l’oferta pública ordinària de docents i PAE. S’espera que puguin estar llestes per final de juny. La idea és aplicar la lògica que s’ha aplicat per les bases de la resta de col·lectius de l’Ajuntament.

NOTA: La lògica de què parla l’administració és calcar el tipus de prova teòrica-pràctica de l’oposició reduïda (10 temes A1 i 8 temes A2 d’opció múltiple on no descompten les respostes errònies) fent coincidir la seva execució amb la de l’oposició reduïda, i després determinar altres tipus de prova.

L’administració esmenta que no poden assegurar que per docents i PAE la prova teòrica-pràctica de l’oposició reduïda i de l’oposició ordinària puguin coincidir.

La part social proposa aquest tipus de prova de 10 i 8 temes més la programació didàctica, similars a les bases de docents de música d’escoles municipals de música i conservatori. La CGT hi donem suport.

Atenció! Docents i PAE han rebut una notificació que diu que ja està oberta la inscripció d’oferta pública ordinària. Aquest correu és un error, perquè les bases docents i PAE encara no estan publicades. Es demana que s’esmeni la notificació.

La CGT fem esment de la notificació que han rebut les persones amb una antiguitat de 5 a 3 anys que els informava que la seva plaça es veia afectada per l’oferta pública ordinària, i que en cas de no guanyar la plaça que s’acabava la seva relació laboral i que no tenien dret a indemnització. La CGT vam enviar un correu aconsellant a aquestes persones que registressin instància. Les persones afectades han rebut una segona notificació on s’esmenta que les persones que no guanyin la plaça ingressaran a la borsa “en les condicions que s’estableixin en la legalitat vigent”. Preguntem en què consisteix aquesta “legalitat vigent”.

L’administració contesta que les persones que han rebut la notificació d’oferta pública ordinària i no guanyin la plaça reingressaran a la borsa i mantindran l’antiguitat i la posició a la borsa, inclòs el reconeixement de triennis. Les persones que van rebre la notificació sobre l’oposició reduïda, si no guanyen la plaça, se les “congela” de la borsa durant el temps de la compensació econòmica i passat el temps reingressa a la borsa conservant també l’antiguitat.

ACORD DE CESSAMENT PROGRESSIU DOCENTS PAS I PAE

S’aprova per majoria sindical l’acord que regula l’aplicació del cessament progressiu de l’activitat.

La CGT demanem que s’incloguin en el teletreball les hores complementàries d’horari fix, sobretot pel que fa a les guàrdies. Aquestes s’haurien de reduir en general amb cobertura immediata de les baixes amb substitucions de personal de les borses. Si les borses estan buides ens haurem de plantejar com fer la funció docent més atractiva perquè amb tots els atacs que estem rebent la gent ja no vol ser docent.

La CGT ens hem abstingut en coherència amb la no signatura del conveni. No ens oposem a què docents, PAS i PAE es puguin jubilar uns dies o mesos abans, però com dèiem durant la negociació del conveni, el fet que per cada dia de permís o indisposat que no es gaudeixi te’n “regalin” un abans de la jubilació és un xantatge a renunciar als nostres drets laborals. Tot i això, pel que fa al personal del CEB, considerem que més val tenir alguna cosa que no tenir res, i doncs no ens hi oposem. Però seguim pensant que la millora és irrisòria donat el greuge comparatiu que patim els i les docents municipals respecte als docents de la Generalitat que van aprovar oposicions abans del 2011 que es poden jubilar amb 60 anys.

La CGT denunciem que la negociació del conveni va ser un engany perquè en un principi es va dir que s’obriria negociació per l’annex del CEB i finalment no va ser així. Reclamem que s’obri aquesta negociació. Tornem a adjuntar les nostres propostes pel conveni