Apunts reunió CSSL CEB 12/06/20

Informem de la reunió de Comité de Seguretat i Salut Laboral del CEB amb sindicats que ha tingut lloc avui.


Valoració personal de risc
El responsable de RRHH explica que el personal va poder emplenar un formulari per saber si era de risc en funció de les recomanacions mèdiques. I els que ho són no s’hi han incorporat fins ara. Ara s’ha de fer una avaluació individual d’aquestes persones, per veure si aquestes persones encara no es poden incorporar o si poden fer-ho.
La metgessa del servei de prevenció del CEB explica el procediment: les persones que han sortit vulnerables al qüestionari de salut, fins que no siguin avaluades pel servei de prevenció no s’han de reincorporar al seu lloc de treball. Si la direcció del centre els hi requereix, que es posin en contacte amb el servei de prevenció.
  • Personal major de 60 anys sense patologies afegides → a la fase 3, poden anar a treballar amb les mesures de seguretat adients.
  • Embarassades → a partir de la fase 3 continuaran fent teletreball.
  • Resta de persones vulnerables: es fa estudi de sensibilitat a la Covid (presencial o telefònic) i en funció del resultat: 1- si es pot presencial; 2- si es pot teletreball; 3- si no es pot cap de les dues se’ls farà un informe perquè puguin accedir a una incapacitat temporal com a contingència de malaltia comuna (a efectes econòmics i administratius es contemplarà com a accident laboral).
El responsable de RRHH ens informa que enviaran correu, segurament avui, a totes les persones que van sortir com a vulnerable (del servei de prevenció de riscos del CEB o de l’empresa Prevencontrol). Un cop estiguin fetes les valoracions es farà un certificat signat per la metgessa del servei de prevenció del CEB (com a responsable del CEB) en el qual hi constaran les mesures.
Esperen tenir aquestes valoracions enllestides abans de l’agost (la previsió és iniciar-les el dilluns 15 de juny), però no ho poden assegurar. Començaran pel personal d’Urquinaona, perquè s’ha d’anar incorporant progressivament ja, i als centres educatius es necessita menys personal. No saben quan s’hi acabaran d’incorporar, al CEB.
Aquest informe no serà d’aplicació durant tot el curs, s’anirà adaptant segons les mesures restrictives de cada fase i s’anirà valorant els casos en funció del que digui la normativa.
Ara com ara no saben quines mesures aplicaran a l’aula a partir del setembre, perquè les instruccions van canviant amb molta freqüència. En tot cas seran les que marqui sanitat.
Torn obert de preguntes
Qüestions plantejades per CGT CEB-IMEB:
1. Per què cal empresa externa (Prevencontrol), no ho pot fer la mútua que ja tenim o la mateixa seguretat social? S’ha fet un concurs públic per contractar aquesta empresa?

Se’ns diu que és una mesura d’urgència per poder fer les valoracions amb urgència i no haver d’esperar mesos, per treure concurs. I que la normativa ho permet en aquest tipus de casos.

El professional mèdic de la segurerat social no pot fer el certificat perquè ha de ser el de l’empresa, adaptat al lloc de treball, per això es contracta un servei de prevenció aliè. El metge/metgessa de capçalera pot fer la baixa. Si des del CEB es veu que no es pot adaptar el lloc de treball es deriva al treballador a l’ICAM perquè es valori una baixa.

Des de CGT CEB-IMEB advoquem per un sistema públic únic de salut i considerem que el servei mèdic de prevenció hauria d’estar format per professionals públics.

2. Com va i quina previsió hi ha de repartiment d’EPIs?
Ens informen que no saben res de cara al setembre, ni planificació ni mesures… S’haurà de fer entre juny, juliol i agost. Ens confirmen que els EPIs d’aquest curs ja estan tots repartits. Ens han d’enviar una graella amb el pla de repartiment de la segona remesa d’EPIs
Des de CGT CEB-IMEB pensem que s’hauria de preveure diferents escenaris de cara al setembre i com actuar segons el cas. Ja hem pogut comprovar que la improvisació no ens porta a un bon resultat.

3. El consell escolar ha d’aprovar els plans de restabliment dels centres? S’ha de convocar claustre? 
S’ha de donar compte al consell escolar, no hi pot intervenir en la decisió. No ens saben dir si s’ha de convocar claustre o no, i no ens responen res més perquè diuen que no és objecte d’aquesta reunió de salut laboral.
Des de CGT CEB-IMEB no entenem per què no se’ns pot aclarir una consulta d’un punt de l’acta de la reunió anterior. Enviarem la pregunta per correu electrònic i esperem tenir més sort.