Assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat sexual

Constitueix assetjament sexual qualsevol comportament verbal, no verbal o físic d’índole sexual, no desitjat, que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. És una forma d’abús que s’exerceix des d’una percepció o sensació de poder psíquic o físic respecte a la persona assetjada i que es pot donar en qualsevol àmbit de relació entre persones. Hi pot haver, o no, superioritat jeràrquica. 

El 4 d’agost de 2015, el Govern va ratificar el Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat sexual, aprovat per la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat.

El document estableix un marc d’actuació i pretén ser una eina per prevenir, detectar i resoldre els casos d’assetjament sexual per eradicar aquestes conductes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i els organismes que en depenen.

Per a la investigació dels casos, es van elaborar i aprovar uns instruments tècnics, tal com preveu el propi Protocol. Aquests instruments tècnics inclouen entrevistes a les persones afectades, és a dir, la persona presumptament assetjadora i la persona presumptament assetjada i, si escau, als testimonis i d’altres persones que tinguin informació rellevant sobre el cas.

>>Accés al tràmit