Atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i al làtex en l’àmbit escolar

protocol_allergies.pdfLa família de l’alumne amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex ha d’informar-ne els responsables del centre educatiu a l’inici de l’escolarització o quan en tingui coneixement.

Les actuacions que cal seguir en el centre quan es produeix aquesta situació es detallen en el document Model d’atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en l’àmbit escolar.

D’acord amb aquest model, la família ha d’aportar al centre la documentació següent:

  • Informe mèdic signat per l’equip sanitari responsable, on han de constar totes les dades de la malaltia de l’infant, les actuacions que cal fer i els telèfons dels referents sanitaris.
  • Imprès signat amb la recollida d’informació on es detalla el tipus d’al·lèrgia de l’alumne, les vies d’entrada i el tipus de reacció (annex 1).
  • Imprès de sol·licitud signat i autorització d’administració de la medicació prescrita i l’atenció específica prescrita i pautada pel metge o metgessa (annex 2).

El centre educatiu ha de comunicar al director o directora mèdic del centre d’atenció primària més proper l’escolarització d’un nen o nena amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex (annex 3), emplenar el formulari ‘Pautes d’actuació en cas de reacció al·lèrgica’ (annex 4) i deixar-lo prop de la farmaciola, en un lloc visible i conegut per tots els professionals del centre.

Web del departament

image_pdfimage_print